Opening Vers Centrale Groenlo ówm Advisering Bruiloft met bijltjes Marktgerichte produktie Een heel apart gevoel van binnen Vervolg van pagina 1 Door de ingebruikneming van de nieuwe Vers Centrale is de pro- duktiecapaciteit. ruimschoots voldoende om aan de vraag van de circa 180 winkels van Albert Heijn in het noordoosten van Nederland te voldoen. Door de capaciteitsproblemen in de oude centrale moest 25% van de pro- duktie worden uitbesteed aan de Vers Centrale in Eindhoven. 'De I collega's in Eindhoven hebben voortreffelijk werk geleverd, maar ik ben blij dat wij dit deel van de produktie nu weer zelf voor onze rekening kunnen ne- I men.' De slagerij verwerkt op dit mo ment ruim 200 ton vlees per week. Circa 50% hiervan bestaat uit gehakt en vlugklaarpro- dukten zoals hamburgers, de an dere helft uit snij- en hakvlees. Wanneer de markt daar om vraagt kan de produktie worden opgevoerd tot meer dan 300 ton vlees per week. Erica van Baren bedankte in haar toespraak alle medewerkers voor hun inzet en enthousiasme. 'Aan hen is het te danken dat wij de hectische pe riode van de nieuwbouw zonder j noemenswaardige kleerscheu ren zijn doorgekomen.' Krijn Dorsman noemde in zijn toespraak vers vlees een belang- j rijke produktgroep voor Albert Heijn. 'Onze winkels behaalden in 1991 een omzet van 8,8 mil jard gulden. De verkoop van vlees droeg daar maar liefst 700 miljoen gulden toe bij. Dat is dus zo'n acht tot negen procent van de totale omzet. Wij verwachten overigens niet dat het aandeel van vlees in de totale omzet de komende jaren spectaculair zal stijgen. Wij voorzien wel wijzi gingen in de samenstelling van ons vleespakket, dat op dit mo ment uit ruim 250 verschillende artikelen bestaat. De consument zal in de toekomst steeds meer kiezen voor vleesprodukten met toegevoegde waarde. Wij zullen ons aanbod daarop afstemmen.' Dorsman signaleerde dat bij de consument de kennis van vlees er de afgelopen jaren niet beter op is geworden. Wanuit die wetenschap heeft Albert Heijn, maar ook de branche, in een ge leidelijk proces de bakens ver zet. Vroeger werd bij wijze van spreken achter de winkeldeur geslacht. Later gingen aparte slachterijen in dit werk voor zien. Maar ook toen bleef er in de winkels nog voldoende pro- duktiewerk over. Nu hebben wij de zaken nog verder geperfectio neerd. De Vers Centrales van Albert Heijn leveren de super markten produkten aan die nog nauwelijks enige aanvullende behandeling hoeven te onder gaan. De winkels kunnen zich derhalve volledig toeleggen op de verkoop van vlees en advise- Dit zijn Nicole Nieuwenhoff en Leo de Groot ('We lijken er sprekend op.'). De gasten op hun bruiloftsfeest, afgelopen 12 juni, ontvingen een kaart met deze vrolijke cartoon erop. 'Ja, we hebben elkaar leren kennen op de slagersvakschool', legt Nicole uit, 'en we werken allebei als slager bij Albert Heijn. Leo in de Amsterdamse Poort en ik op het Comelis Troostplein in Am sterdam. Ik denk dat één van de rede nen waarom we het zo goed met el kaar kunnen vinden is, dat we hetzelfde beroep hebben. Het slagersvak en het werken in een winkel is toch iets aparts. Je begrijpt -AHOLD FLITSEN JUNI 1992 ring. In dat beeld past ook de aanwezigheid in de winkels van voorverpakt vlees. Dat is een uitkomst voor de consument. Het ligt voor het meenemen en is voorzien van een hygiënische verpakking waarop bovendien nog nuttige produktinformatie staat vermeld.' Dick Onrust, adjunct-directeur van Albert Heijn, noemde de nieuwe Vers Centrale in Groenlo het directe gevolg van de slag vaardigheid waarmee Albert Heijn op de veranderingen in de Nederlandse samenleving in speelt. Want die zijn mede bepa lend voor het aankoopgedrag van de consument. Albert Heijn voorziet een voortdurende groei van het aantal alleenstaanden: van 29% in 1990 naar 39% in het jaar 2000. Het aantal twee persoons huishoudens zal van 32% in 1990 dalen naar 28 in het jaar 2000. Bij de grotere huis houdens is de terugloop nog aanzienlijker: van 39 naar 33%.' Volgens Onrust is het kenmer kend voor de consument van nu dat hij steeds grilliger wordt in zijn aankoopgedrag. Wat van daag nog als een vanzelfspre kend gegeven geldt, kan morgen als achterhaald in de prullenbak worden gedeponeerd. Deson danks is de consument op een aantal punten nog steeds rede lijk voorspelbaar. Gemak, gezondheid, versheid en kwa liteit scoren bij hem bijzonder hoog. Albert Heijn komt hem hierin in alle opzichten tege moet. En dat spreekt de consu ment aan. Wij hebben hiervoor echter wel de steun nodig van onze leveranciers. De rentabi liteit van hun ondernemingen zal meer dan ooit worden be paald door hun bereidheid marktgericht te gaan produce ren. Het ligt hierbij voor de hand te denken aan een gecontroleer de produktieketen en aan de in troductie van merkartikelen die door hun merknaam garant staan voor kwaliteit en betrouw baarheid.' Namens de medewerkers voerde tenslotte Peter Nieuwhoff het woord. Wij zijn om verschillen de redenen blij met de nieuwe Vers Centrale. Om te beginnen vanwege de ruimte. Wij kunnen nu veel efficiënter werken. En in de tweede plaats vanwege de techniek die erin zit. Daar is ar- botechnisch goed naar gekeken.' Namens de medewerkers bood hij vervolgens een cadeau aan: een vijver met fontein in de ontvangsthal bij de receptie. De bijeenkomst werd beëindigd met een rondleiding door de nieuwe Vers Centrale. Deze ein digde in een feestelijk ingerichte tent waar drankjes en hapjes werden geserveerd. In de tent vond 's avonds een groot feest voor de medewerkers plaats. elkaar beter, omdat je weet waar je over praat. Dus wilden we het slager-zijn op onze kaart tot uiting laten komen. De tekenaar is er goed in geslaagd. Het lijkt alsof we zeggen: 'Nicole en Leo gooien vandaag het bijl tje er bij neer om te trouwen'. Ik vind dat hij ons goed heeft afgebeeld. Alleen heb ik in het echt niet zo'n dik hoofd.' Over een eigen zaak hebben de twee ja- zeggers ooit wel eens gedacht. Maar ze kozen voor een carrière bij Albert Heijn, omdat daar echt groei in zit. Nicole: 'De kleine slagerijen lopen in aantal nog steeds terug. De supermarkt-slagerij groeit.' Maar ze willen niet met z'n tweeën in één filiaal. 'Nee, hetzelfde be roep, dezelfde werkgever en dan ook nog dezelfde winkel. Dat is te veel van het goede. Je moet wel wat ruimte voor jezelf houden. 'De kaart is bij de gasten in de smaak gevallen. 'Hoewel iedereen opmerkingen maakt. Ze vinden dat ik Peter Langeveld in charmant gezelschap van Corry Konings op de tekening de 'touwtjes in handen heb', zegt Nicole. 'Je moet hem wel over de streep trekken hè?', vragen ze dan.' Een kern van waarheid zit er wel in: 'Ja', geeft ze toe, 'Ik ben nogal impul sief.' Op woensdag 13 mei werd AH-filiaal 1042, Rokkeveen, in Zoetermeer feeste lijk geopend. Het nieuwe filiaal kijkt uit op de Floriade en had, hoe kan het an ders met zo'n uitzicht, voor de eerste 100 klanten een vers boeketje klaarlig gen. Maar dat was niet alles. Bedrijfsleider Peter van Langeveld wist zich, bij het uitreiken van de bloemen, in het charmante gezelschap van Corry Konings. De zangeres was uitgenodigd om de opening 'een apart gevoel' mee te geven. Zingen deed ze echter niet. Tot teleurstelling van velen, maai" ook tot opluchting van een enkeling. AM-houdbaar Peter de Vries vond het wel best zo. 'Tijdens haar bezoek had den we een Corry Konings-bandje draaien via de intercom', vertelt hij. Wat mij betreft, meer dan genoeg.' Toen de 100 boeketten waren uitge deeld en de eerste klanten het filiaal weer verlieten, deelde de blonde Bra bantse foto's met handtekeningen uit. Op de achtergrond prijkte een bord met de tekst: Albert Heijn Rokkeveen is ge opend. De zin was onder de 100 boe ketten vandaan gekomen.

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 2