MEESTER STAAT OP DREMPEL VAN GROTE VERANDERINGEN SPAREN LOONT BIJ AHOLD Van ambachtelijk naar industrieel Opleidingsbudget Cultuurverandering DIRECTEUR P&O ALBERT HEIJN JAMES TELESUPER BENOEMING Inspraak Spaarfonds: Cadeaubonnen: AH Vaste Klanten Fonds: CORNIEUWS De directie van Mees ter in Wijhe heeft in een zogenaamd Mas- terplan de lijnen voor de toekomst uitgezet. Het plan voorziet in een uitbreiding van de snij- en verpakkings capaciteit. De hiervoor be nodigde nieuwbouw zal eind 1994, begin 1995 in ge bruik worden genomen. Verder zullen de gekookte en rauwe produkten in ge scheiden ruimten worden geproduceerd en verpakt. Aan het einde van dit jaar moeten de gescheiden pro- duktieruimtes zijn gereali seerd. Het dagelijks bestuur van de on- dernemingsraad van Meester kan zich in grote lijnen vinden in het I Masterplan, dat een investering vergt van vele miljoenen. "De aan- I gescherpte wetgeving en kwali- teitseisen maken het noodzakelijk I dat veel geld wordt gestoken in aanpassingen van het produktie-, snij- en verpakkingsproces. Wij zullen ons meer nog dan voor heen naar de wensen van onze af- j nemers moeten richten. Albert He- ijn komt hierbij op de eerste plaats", aldus voorzitter Ruud Beumer. "Onze service moet zich toespit- sen op kwaliteit en gemak in de I winkel. Wij moeten met onze pro dukten tegen een lagere prijs kun- nen concurreren met de bekende merken. En wij moeten produkten bieden die zo af zijn dat de mede- 1 werkers in de winkels alle gele- I genheid hebben zich volledig op de verkoop van deze produkten te I concentreren". Beumer realiseert zich dat uitvoering van het Mas- 1 terplan de nodige consequenties I zal hebben voor de medewerkers. "Door de beoogde aanpassingen zullen de werkzaamheden voor i een deel worden geautomatiseerd en gemechaniseerd. Het ambach- j telijke werk maakt meer en meer plaats voor industrieel werk." i Vice-voorzitter Ton Wassili zegt daar op zich wel vrede mee te I kunnen hebben, mits de directie I bereid is geld uit te trekken voor omscholing. "De directie heeft ge- zegd het werk met hetzelfde aan tal medewerkers te zullen doen. I Wat ons betreft is dat acceptabel, I waarbij wij er wel van uitgaan dat de directie met 'hetzelfde aantal medewerkers' bedoelt te zeggen dat het om 'hetzelfde aantal be- i staande medewerkers' gaat, waar bij dan zaken als om-, her- en bij scholing moeten worden benut. Het kan natuurlijk nooit zo zijn dat de directie alleen doordat de aard van het werk verandert een aantal bestaande medewerkers gaat vervangen." "Daarom hebben wij", vult secre taris Fokke Huizingh aan, "van meet af aan gehamerd op het be schikbaar stellen van een oplei dingsbudget. Als je de mensen an der werk wilt laten doen, zul je er ook voor moeten zorgen dat zij daartoe in staat zijn. Onze inspan ningen op dit punt zijn gelukkig niet vergeefs geweest. Wij hebben de toezegging dat er voor een pe riode van drie jaar jaarlijks een flink bedrag beschikbaar is voor omscholing en bijscholing van de medewerkers." De directie vraagt de medewer kers in het Masterplan om een aanpassing van de bedrijfscultuur. "Van hen wordt onder andere meer kwaliteitsbewustzijn ver wacht. Daar zijn wij op zich be paald niet op tegen. Wij hebben de directie wel gezegd dat dit al leen kans van slagen heeft wan neer het veranderingsproces goed wordt begeleid. Daarvoor is het in de eerste plaats noodzakelijk de mensen te overtuigen van de noodzaak hiertoe. En verder zul len zij voortdurend op de hoogte Bij Meester wordt gebouwd aan de toekomst. De ondernemings raad is er nauw bij betrokken. V.l.n.r. Fokke Huizingh, Ruud Beumer en Ton Wassili. moeten worden gehouden van de stand van zaken. Goede communi catie is dus van wezenlijk belang. Bovendien zal men voor een der gelijke cultuurverandering de tijd moeten nemen. Je kunt dat niet forceren, dan bereik je alleen maar een averechts effect", aldus Ruud Beumer. Zelf denkt de ondernemingsraad aan een termijn van drie jaar. "Wij verwachten dat het veranderings proces in de loop van 1995 zijn be slag kan krijgen", zegt Ton Wassi li. Hij signaleert hierbij echter een mogelijk knelpunt. "Het manage ment team van Meester bestaat wat dienstjaren betreft voorname lijk uit nieuwelingen. Mensen dus die zich nog onvoldoende ver trouwd hebben kunnen maken met de bestaande bedrijfscultuur. En dat zou toch eigenlijk wel het geval moeten zijn als je die cul tuur wilt gaan aanpassen." gebruik om een aantal van die verlangens alvast te formuleren. "Wij willen dat op alle onderdelen van het plan alle ARBO-aspecten worden meegenomen. Daarnaast vinden wij dat het personeel voor af moet worden betrokken bij de inrichting van hun werkplek. En verder liggen er, als onderdeel van het plan, nog een aantal projecten die nog nader moeten worden in gevuld. De OR gaat er op voor hand van uit dat zij hierbij in spraak heeft." De nieuw te benoemen direc teur van de afdeling Personeel Organisatie van Albert Heijn krijgt voorlopig de status van stafdirecteur. De GOR en de di rectie van Albert Heijn hebben hierover overeenstemming be reikt. De GOR was en is nog steeds voorstander van de be noeming van een statutair di recteur, omdat deze op het hoogste niveau de belangen van de medewerkers kan be hartigen. Men kan zich echter vinden in een tijdelijke benoe ming van een stafdirecteur. Gedurende twee jaar zal de statutaire P&O functie als een vacature blijven bestaan. Wan neer de vacature in deze twee jaar niet wordt vervuld, zal de directie bij de GOR een nieuwe adviesaanvraag indienen. De directie heeft nadrukkelijk ver klaard de statutaire functie over twee jaar te vervullen. Hiervan wordt alleen afgewe ken als gewijzigde omstandig heden daartoe reden geven. De COR van Ahold heeft de medezeggenschap voor de me dewerkers van James Telesu- per onlangs overgedragen aan de GOR van Albert Heijn. James Telesuper is vorig jaar namelijk onderdeel geworden van de Albert Heijn-organisa- tie. De COR is in de afgelopen maanden nauw betrokken ge weest bij het overleg over de nieuwe arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van James Telesuper. Zij hebben nu allen een AH- arbeidsovereen komst. De ondernemingsraad Logis tiek en Distributie van Albert Heijn heeft zich akkoord ver klaard met de benoeming van de heer J.N. Willemse tot ad junct-directeur Logistiek en Distributie van Albert Heijn. Huizingh erkent dat eenzelfde probleem zou kunnen ontstaan, wanneer na de OR-verkiezingen van volgend jaar de samenstelling van de huidige ondernemingsraad totaal verandert. "Daarom zijn wij druk bezig de standpunten en ver langens van de huidige raad op papier vast te leggen, zodat daar over voor de nieuwe OR geen on duidelijkheid kan ontstaan." Hij maakt van de gelegenheid tevens Als medewerker van Ahold kunt u uw salaris gratis aanvullen met een behoor lijk spaarbedrag. De COR zet de zaken voor u nog even op een rijtje Bij een saldo van gemiddeld f 3000 per jaar ontvangt u naast de basisrente een toeslag van maximaal f 750. Deze vertegenwoordigen, inclu sief het geschenkenpakket ,een bedrag van f 500 per jaar. Bij een eigen inleg van 3 keer 3 boekjes a f 49 per boekje ont vangt u een bedrag van maximaal f 441 per jaar. Bij elkaar opgeteld is dat toch mooi een bedrag van f 130,08 net to per periode van vier weken. Raadpleeg het handboek of vraag nadere informatie aan uw directe chef.

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 15