Damtotdaniioop BiUloiiiieii geven kleur aan opening Nieuwe Vers tentrale Irroenlo GVA'ers Kwartaalresultaat Ahold 11,5% hoger IN DIT NUMMER Vakantiepuzzel '92 Win een reis naar Euro Disney! Blik in de jaren 1995-2000 Sportend de zomer in Michael Jackson prijsvraag 49e jaargang fin 90 cor»tomV>or* ie hot 7n T ^"*1 f *1 UdütyAi Op 20 september is het zo ver. Honderden Ahold-me- dewerkers, afkomstig uit alle bedrijfsonderdelen staan dan weer aan de start van de Dam tot damloop. Oefenen kan weer tijdens de voorloop op 30 augustus aanstaande. Nu inschrijven. Zie pagina 9 zie pag 11 De opmars van de electronica in de detailhandel is al be gonnen. In de tweede helft van de jaren negentig wor den nieuwe doorbraken verwacht op het gebied van de electronische media in de winkels. Een blik in de toe komst. Zie pagina 4 Het was weer raak, begin deze zomer, met alle georga niseerde sportdagen. Zwemzeskampen, golftoer- nooi, voetbaltoernooi, noem maar op en het werd georga niseerd. Een reportage van diverse sportieve activiteiten die in mei en juni plaatsvon den. Zie pagina 12 juni 1992 NIEUWSBLAD VOOR MEDEWERKERS VAN KONINKLIJKE AHOLD NV zie pagina 4 nummer 6 De contouren van GVA nieu we stijl tekenen zich duidelij ker af. Eén bedrijf, één huis stijl en één centrale plek. Bloedheet en broeierig was de swingende Etos-party van medewerkers uit Amsterdamse en Haarlemse filialen. Zie pag. 9 Het netto resultaat van Ahold over het eerste kwartaal van 1992 is ten op zichte van het eerste kwar taal van 1991 met 11,5% ge stegen tot f 85,1 miljoen. De totale omzet nam toe met 22,2%. In Nederland bedroeg de omzetgroei 8,3%, in de Verenig de Staten 34%. Exclusief de cij fers van Tops Markets, die in 1991 met ingang van het twee de kwartaal werden meegeno men, nam de groei in de VS met 5,1% toe. In Nederland was de omzetgroei vooral te danken aan een verdere verbetering van de marktpositie van Albert Heijn. Ook de omzet van Speci aalzaken Ahold nam verder toe. In de VS toonden BI-LO en Giant een bevredigende groei van de omzet. De omzet van Fi nast nam, door de recessie, slechts in geringe mate toe. Tops voldeed aan de verwachtin gen. Het totale bedrijfsresultaat steeg met 25,7% tot f 146,5 mil joen. Met het loslaten van honderden blauw en wit ge kleurde ballonnen verrichtte Krijn Dorsman, di recteur van Albert Heijn, op zaterdag 23 mei de officiële opening van de nieuwe Vers Centrale in Groenlo. De ballonnen kregen vrij baan toen hij samen met Erica van Baren, manager van de Vers Centrale, een doek bij de ingang van het nieuwe complex verwijderde. Door de stevige wind verdwenen de ballonnen al snel uit het zicht van de ongeveer 300 genodigden, onder wie de burgemeester van Groenlo, leveranciers, bouwers en tal van andere relaties. Erica van Baren zei in haar wel komstwoord dat de 250 me dewerkers van de Vers Centrale sinds de verhuizing in maart hun draai hebben gevonden in hun nieuwe werkomgeving. Zij schreef dit onder meer toe aan de uitstekende werkomstandig heden. 'En er is ruimte. De sla gerij is met een vloeroppervlak van 10.000 vierkante meter twee keer zo groot als de oude. Voor de koel- en vriescellen geldt hetzelfde. De opslagcapaciteit van deze cellen is belangrijk groter.'Voor de distributie van de vleesprodukten beschikt de nieuwe Vers Centrale over j dertien laad- en losdocks tegen over vijf in de oude centrale. Het aantal ontvangstdocks is met twee uitgebreid tot in totaal drie. Naast de distributieruimte bevindt zich een fusthal, waar alle retourfusten worden ver werkt, gewassen en gesorteerd. De wasmachine in de hal heeft een capaciteit van 3600 fusten per uur en werkt volauto matisch. (zie verder pag. 2) Onlangs verhuisde het distri butiecentrum van HIC uit Breu- kelen naar Ede. Het was de zoveelste actie in een reeks van maatregelen om van GVA een gezond en slagvaardig bedrijf te maken. Eerder dit jaar werd De Koksmaat bv afgestoten en wer den de groentensnij-activiteiten voortgezet onder de naam Freshcare, dat geen onderdeel meer uitmaakt van GVA. Verder zijn alle 150 wagens, geheel vol gens plan, in het huisstijl-jasje gestoken. Ook wat betreft de gevolgen voor het personeel kan men bij GVA tevreden zijn. Herplaatsingscoördinator Wim Hoogeboom: 'Er staan nog 17 mensen op de lijst voor wie een andere functie moet worden gevonden. Daar wordt aan gewerkt.' In totaal is het perso neelsbestand met 96 mensen in gekrompen. De helft van hen vloeide af via natuurlijk verloop (VUT, RSG, pensioen) of had een beperkt dienstverband. Vijf pro cent vond een andere baan bin nen GVA, 13% binnen Ahold en voor 20% werd door GVA elders een andere baan gevonden. 'De herplaatsingen gelden zowel voor uitvoerend personeel als hoger personeel', zegt Hooge boom, die denkt voor het eind van het jaar een punt achter de operatie te kunnen zetten.

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 1