'Mensen maken winkel' Aandeelhouders Ahold bijeen DE KRAAN 8 Eerste certificaten AM-bovenbouw opleiding Planmatiger Zelfstandigheid -AHOLD FLITSEN MEI 1992 pallet van boven naar beneden. Het was in het begin wel flink oefenen, maar nu ken ik de kraan van binnen en van bui ten. Deze twee handles zijn voor voor-en achteruit en op en neer. Maar ik heb ook pedalen voor voor-en achteruit. Dan kun je tegelijk rijden en liften. Er zit ten drie snelheden op de kraan en hij loopt op electriciteit. Maar echt hard gaat het na tuurlijk niet. Aan het eind van de rails zit wel een buffer, die voorkomt dat je niet op tijd stil staat. Eigenlijk hetzelfde als bij treinen. De pallets passen pre cies in de stellingen. Dat is wel even opletten. Je stelt de pallet voor het vak op en de kraan schuift 'm naar links of naar rechts. Meestal gaat dat goed, maar af en toe zit er een kapotte pallet tussen die instort. Ook valt er weieens een doos uit de stellingen op de rails. Je moet j dus altijd even achter je kijken voor je de kraan in z'n achteruit zet. f We werken alleen met Europal lets van 80 bij 120 cm. Andere pallets zijn te breed of te smal. Toen dit magazijn gebouwd werd in 1974 zou er een af- spraak komen in Europa om al leen nog maar met Europallets te werken. We hebben ze al ja ren, maar zover is het nog steeds niet.' De eerste tien afdelingsma nagers (AM) van Albert Heijn hebben de nieu we AM-Bovenbouw oplei ding afgerond. Deze eerste proefgroep ging vorig jaar van start in de area Tilburg. 'In één woord perfect', zegt één van de ex-cursisten over de nieuwe op leiding. Omdat de filialen van AH steeds groter worden, de omvang en com plexiteit toenemen en een goede j vervanging van de supermarktma- nager noodzakelijk is, was het no dig een nieuwe opleiding te ontwik kelen voor de zogenaamde 'AM's 3/4', die met name in grotere filialen werkzaam zijn. De opleiding duurt een jaar en telt 19 cursusdagen. 'Het doel van de AM-Bovenbouw op leiding is dat de AM 3/4 na zijn of haar opleiding in staat is een afde ling van grote omvang en complexi teit te managen', zegt projectleid ster Dorien van Drunen van Opleidingen Operations. De opleiding is vooral bedoeld voor mensen die al lang bij AH werken en benoemd zijn tot AM 3 of 4. De AM's doen kennis op over onder an dere: het AH Management Model, logistiek, commercie, en financieel-, kosten- en personeelmanagement. Ook coachingsvaardigheden en si tuationeel leidinggeven maken deel j uit van de opleiding. Afgelopen j maand kregen de tien cursisten uit I de area Tilburg hun certificaat uit gereikt. De cursisten presenteerden een analyse en plan van aanpak voor een afdeling die zij in sub groepjes hadden bezocht. Ook de praktijkbegeleiders (supermarkt managers) waren op deze dag aan wezig. 'Je weet nu precies waar je in de praktijk op moet letten', zegt Ma ry Huppertz. Zij is AM-kassa bij AH-filiaal 1512 in Maastricht, waar ongeveer 280 mensen werkzaam zijn, onder wie 60 a 65 personen bij de kassa. Tk werk nu veel rustiger en planmatiger en dat straal je ook uit op je werkomgeving.' Annie Scheijen is AM-kassa bij filiaal 1517 in Beek, waar 232 mensen werken, van wie ongeveer 60 bij de kassa. 'We hebben geleerd dat je je stijl van leidinggeven moet aanpas sen op het zelfstandigheidsniveau van iedere medewerker', zegt zij. 'Het gaat er dan om dat je samen met die medewerker een plan van aanpak maakt en dat gaat uitwer ken tot hij of zij op het gewenste zelfstandigheidsniveau is geko men.' Wat vonden Mary en Annie van de opleiding? Annie: 'In één woord per fect. Het is zo belangrijk om op een goede manier met mensen om te gaan, want die mensen maken uit eindelijk de winkel. Zet dat er maar in met vette letters.' Cursusleider I Ad Stoop vindt het belangrijk dat deze opleiding is gestart. T)eze mensen zijn soms al 8 tot 25 jaar in dienst bij AH, maar hebben om de een of andere reden veel gemist aan cursussen. Daardoor was de start een beetje moeilijk, maar we zijn vrij snel tot een team gegroeid, met een geweldige motivatie om tot een goed eindresultaat te komen.' Van filiaal 1517 in Beek hebben drie AM's de cursus gevolgd, onder wie Annie Scheijen. Supermarktma nager Albert Tholen: 'Ik heb ge merkt dat de zelfstandigheid die ze reeds bezaten flink is verhoogd. Ze stappen nu niet meer in alle geval len naar mij toe. En het is prettig te weten dat als je vrij hebt, je de tent goed achterlaat.' Op 12 mei is de jaarlijkse aandeelhoudersvergade ring van Ahold gehouden. Net als vorig jaar was de bijeen komst in Hotel Krasnapolsky in Amsterdam. Honderden aan deelhouders lieten zich voorlich ten over de resultaten en ont wikkelingen binnen Ahold in het afgelopen jaar. Zij werden geïnformeerd door Ahold-presi- dent Pierre Everaert en RvB-lid Cees van der Hoeven. Ook de re sultaten van de eerste weken in dit jaar en de al eerder uitge sproken verwachtingen voor de rest van het jaar werden bekend gemaakt. Na afloop was er gele genheid tot het stellen van vra gen. Niet alleen was er veel be langstelling voor de presentaties, ook de kleine ten toonstelling, met als thema 'Ahold-communicatie in de ja ren 1995-2000', trok veel geïnte resseerden. Vrijwel iedereen die werkt maakt gebruik van hulpmiddelen. In deze serie vertellen Ahold-medewerkers over een gereedschap waarmee ze werken. Deze maand de laatste aflevering. Ronald Karsowidjojo van GVA over de kraan: 'Ik zou niet weten hoe we anders die pallets omhoog moeten krijgen.' Ronald Karsowidjojo (25), kraantruckvoerder bij GVA in Ede:' Met de kraan zetten we j pallets die hier binnenkomen in j de stellingen van het hoogbouw- magazijn. We bevoorraden daarmee de orderpickers. Die komen met hun karretje hier langs om de bestellingen bij el kaar te zoeken. In totaal zo'n 3200 artikelen. Wij moeten zor gen dat die allemaal aanwezig zijn. De onderste twee verdie- pingen zijn voor de orderpic kers, de andere zeven zijn op- slag. In totaal zijn de stellingen dus negen hoog. Hoogtevrees moet je niet hebben. De eerste keer dat ik helemaal bovenin zat, was het wel even slikken. Maar daar wen je aan. Er kan eigenlijk niets gebeuren. De kraan is een handig apparaat. Ik zou niet weten hoe we anders die pallets omhoog moeten krij gen. We hebben in totaal zeven kranen. Een favoriet heb ik niet. Ze zijn allemaal hetzelfde. En ze hebben sinds een jaar allemaal nieuwe verstelbare stoelen. Dat zit een stuk beter dan de stoelen die er daarvóór in zaten. De kra nen lopen op een rails tussen de stellingen door. Ik zit in het be- I stuurdersbakje en regel alles van daaruit. Nieuw binnen ge- I komen pallets moeten omhoog. Is één van de onderste twee stel- I lingvakken leeg, dan moet een

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 8