Biologische stappen in de goede richting Drie filiaal-formules i VAN ge tijd samen met de firma Kop- pert, die zich heeft gespecialiseerd in biologische bestrijding. Deze firma ontwikkelt biologische produkten voor kwekers, maar ook voor de consument. Naast ons standaardassortiment bloemen en plantenvoeding hebben we nu twee milieuvriendelijke produkten in de winkel, bladschoon-bladglans en plantschoon. Door de activiteiten van deze firma Koppert te stimule ren, worden ook andere fabrikan ten aangemoedigd biologische pro dukten te gaan ontwikkelen.' In de filialen van Albert Heijn werkt het personeel sinds enige tijd met gescheiden afvalverwer king. Er staat een aparte container voor groente, fruit en bloemenafval in het magazijn. Dit afval wordt door bedrijven als VAM verwerkt tot compost. Compost waarmee uiteindelijk weer verse bloemen en planten kunnen worden gekweekt. Bloemen en planten worden vaak in één adem genoemd met milieu zaken. En niet altijd in positieve zin. De Bloemencentrale van Albert Heijn voert conform de afspraken tussen overheid en detailhandel een be leid dat erop gericht is positieve, milieuvriendelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk te sturen. 'Piepschuim, dat vroeger veel als verpakking werd gebruikt, komt er niet meer in', zegt Frans Vermeu len. 'Als alternatief bieden wij onze kwekers multi-inzetbaar fust, dat meer dan eens te gebruiken is. Dat fust gaat naar de kweker en naar de filialen, maar komt altijd weer bij ons terug. De potten om de planten en het folie om de bloemen zijn van pvc-vrij materiaal.' En dan zijn er natuurlijk de be strijdingsmiddelen. Ook op dit ge bied onderneemt de Bloemencen trale belangrijke stappen. Frans Vermeulen: 'We werken sinds eni- ALBERT De produktie-afdeling, luxe boe ketten. V.l.n.r. Jolanda Neuteboom, Hennie de Groot, Saskia Ruwiel en Colette Schouten Foto middenonder: De produktie-afdeling. V.l.n.r. Leyla Biaser, Gulizar Tas, Fatima Aboe, Peter Brainge en Mimana Harmachi René Griffioen in de ophaalstraat HEIJN Hoe maakt de klant kennis met de bloemen van Albert Heijn? Dat kan op drie manieren. De be dieningsformule, de zelfbedie ningsformule en de convenience- formule. Deze laatste formule werd enige tijd geleden toegevoegd aan de twee bestaande formules. 'De convenience-formule is be stemd voor kleinere filialen', legt Rijk van der Pol uit. 'Drie meter stelling met een basisassortiment. Twee, hooguit drie soorten bloe men en planten, die inspelen op de impulsmarkt. De convenience-for mule is voor veel filialen een uitda ging gebleken. Een aantal zijn al overgestapt op de uitgebreidere zelfbedieningsformule. Met dit as sortiment kan de winkel zich nog meer richten op de wensen van de lokale consument. De bedieningsformule voegt een stuk service toe. Bloemen kunnen er per stuk worden verkocht, maar ook in luxe boeketten. Bovendien biedt het de mogelijkheid voor een mooie cadeau-verpakking. Om bloemen- en planten verkopen de winkels met raad en daad bij te staan heeft de Bloemencentrale naast een accountmanager ook een drietal filiaalbegeleiders op de weg. Zij adviseren over presenta tie, acties, besteltechniek en ver zorging. Dat wordt de Albert Heijners ook geleerd tijdens een ééndaagse cursus in het hol van de leeuw. Tussen de bloemen en plan ten krijgen de collega's uit de filia len basiskennis en praktijktrai ning in de testwinkel van de Bloe mencentrale. Want het is natuurlijk belangrijk dat er naast de kwaliteit van het produkt, ook kwaliteit in de vorm van kennis aanwezig is op de bloe men -en plantenafdeling. De top 5 meest verkochte planten (groene planten-ak ties niet meegerekend) 1. Primula 2. Potchrysant 3. Kalanchoë 4. Hortensia 5. Kaapse violen le van Albert Heijn. Dagelijks 50 filialen door heel Nederland ;n de zomer voor de deur breekt Inedewerkers. Pasen zijn ze al- rs in het geheugen. Reden ge- tussen de rozen uit Zimbabwe Jnsterdam...

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 7