SENSATIONELE KOFFIE WÊL'H Mana doet het goed, en wil uitbreiden Finast-managers op bezoek bij Ahold in Nederland 4Per vliegtuig met een mand vol spullen naar de markt' 4 •AHOLD FLITSEN MEI 1992 Eind april waren 4 super marktmanagers en 1 zone manager van de Ameri kaanse werkmaatschappij Finast op bezoek bij Ahold. Hun trip over de oceaan was een be loning voor de recordomzetten die zij wisten te behalen in hun filialen in New York en Conneti- cut. Op 29 april kwamen Pat Brown, John Bisson, Pete DiMaggio, Bill Rourke en John Signoretti met hun echtgenoten naar Zaandam. Daar werd eerst een bezoek gebracht aan het hoofdkantoor van Ahold, waar behalve de Nederlandse ook de Amerikaanse vlag wapperde. Ver volgens bekeken de Amerikanen de nieuwe AH-winkel aan de Vermil- joenweg. Hun vakmatig oog viel vooral op de vele versprodukten. In Amerika verkopen wij voorna melijk voorverpakt vlees en brood', vertelt Bill Rourke. 'Amerikanen willen, denk ik, alles zelf kunnen kiezen en pakken. Ze zijn heel selec tief. Aardbeien bijvoorbeeld, verko pen wij los in plaats van in doosjes. Bovendien denken ze dat bediening ook meteen duurder is.' Paklioogte De supermarktmanagers zagen meer opvallende verschillen tussen de AH-supermarkt en him eigen Fi- nast-supermarkten. 'Jullie winkels zijn kleiner', vertelt Rourke. 'Daar door moeten jullie de schappen ho ger maken. Wij hebben meer ruim te in onze filialen en kunnen de produkten dus op pakhoogte pre senteren.' Hij voegt er aan toe dat met een steeds ouder wordende be volking dit soort zaken belangrij ker zijn dan ooit. Een stelling die Albert Heijn ook onderkent, want de schappen van het Vermiljoen- weg-filiaal zijn al aanmerkelijk la ger dan de schappen van de meeste andere supermarkten. Na een wandeling door het filiaal, waarbij de camera's driftig klikten, was er gelegenheid om filiaalma nager Wim van Geffen met vragen te bestoken. Een sessie die langer duurde dan gepland, want als col lega-managers onder elkaar viel er heel wat te bespreken. Nog voor de lunch werd een korte blik gewor pen in de museumwinkel van Al- bert Heijn aan de Zaanse Schans. En weer klikten de camera's. Iets wat ze ook op 30 april zullen heb ben gedaan, toen de Finast-gasten een onvervalste Queensday in Am sterdam meemaakten. Tsjechoslowakije Vijf Mana-winkels heeft Ahold in Tsjechoslowa kije. Ze lopen goed. Grote keus, kwaliteit en vriendelijke medewerkers maken dat de Tsjechen op westerse manier hun boodschappen kunnen doen. Meer van deze winkels blijft de hoofddoelstelling. In Brno, op het hoofdkantoor van Euronova, Ahold's Tsjechische on derneming die de Mana-winkels ex ploiteert, vinden regelmatig bijeen komsten plaats voor Tsjechische managers met hun Nederlandse collega's. Training van medewer kers, leidinggevenden en het lokale management blijft van groot be lang. Maar de eerste prioriteit van Euronova is uitbreiding van het aantal winkels. Met een grotere ke ten van winkels en distributiecen tra kunnen betere afspraken met leveranciers gemaakt worden. De kennis van distributie en logistiek die Ahold heeft, kan dan optimaal worden ingezet. Om de uitbreiding te realiseren is overeenstemming met verschillen de overheden nodig. De langzame onderhandelingen daarvoor verlo pen niet gemakkelijk. Maar de groei van Mana is in het belang van Tsjechoslowakije. Dat besef neemt langzamerhand toe. Er kan dan im- ln Jihlava werd deze maand het eenjarig bestaan van de Mana-winkel gevierd. Aad Elshof Com mercieel Direc teur van Euro- Desk toont de Mana bood schappentas. Links de Tsjechische bedrijfsleider mers vooruitgang worden geboekt in levensmiddelendistributie, trans port en informatiesystemen, waar door het land sneller aansluiting zal kunnen vinden bij de moderne westeuropese landen. Belangrijk is ook dat de Tsjechische consumen ten dan de winkels krijgen waar ze Drukte bij de kassa s is in Jihlava meer regel dan uit zondering recht op hebben. Het ziet ernaar uit dat de noodzakelijke vorderingen voor uitbreiding worden gemaakt. Maar in dit land is niets helemaal zeker voor het daadwerkelijk ge beurt. Aan de inspanningen van de Ahold-medewerkers zal het echter niet liggen. Het is zo ver, de eerste koffie, bij Marvelo geproduceerd, is ver scheept en zal in onze Finast su permarkten in Amerika ver kocht gaan worden onder het eigen merk 'Sensational' (sensa tioneel). Niet alleen krijgen we nu Nederlandse koffie in onze supermarkten maar we hebben ook nog eens de primeur van 'Gunung Blau'. Gunung Blau is een nieuw soort koffie, gemaakt van bonen van een Indonesische plantage op vulcanische grond en herondekt door Geb IJskes van Marvelo. Behalve Gunung Blau, die te vergelijken is met Mokka in Nederland (en vol gens Geb de champagne onder de koffies), krijgen we Columbi- aanse, Europese en cafeïnevrije koffie. Dat de koffiesmaak in Amerika verschilt van die in Nederland merk je hier snel. In een restaurant krijg je wel een enorme 'bak' koffie, maar de in houd doet Europeanen meer aan thee dan aan koffie denken. Ik ken een Nederlandse die de gewoonte heeft om hier op reis een enorme pot oploskoffie in haar handtas mee te nemen, zo dat ze de koffie ter plekke ster ker kan maken. Ik was dan ook wel nieuwsgierig hoe de smaak van de nieuwe 'Sensational' kof fie bepaald is en Geb vertelde mij dat hij de smaak van de kof fie uitgebreid heeft getest met Jack Moffatt, de president van First National's divisie aan de oostkust. De koffie zal in de su permarkt gepresenteerd wor den als iets nieuws en bijzon ders en ik kan dan ook bijna niet wachten om de nieuwe 'Sensa tional' koffie te proeven. Cornelie Jutte Jan Kelderman vanuit Moskou Het onderzoek dat het Ahold-team, in op dracht van de Europese Commissie, in Mos kou verricht, vordert goed. Het team van GVA-experts inventariseert de problemen op het gebied van voedseldistributie. 'De praktijken hier zijn ronduit verbazingwekkend voor iemand die gewend is aan de Nederlandse situatie,' meldt teamleider Jan Kelderman vanuit Moskou Een supermarkt die zijn brood be trekt van zes verschillende bak kers, duizenden kleine zelfstandi gen die hun verse produkten ongekoeld, op straat verkopen, on hygiënische slachterijen, of een dis tributiecentrum met organisatori sche problemen doordat er een gemeentegrens dwars door heen loopt. Het is een weinig florisante situatie die Jan Kelderman schetst van de voedseldistributie in Mos kou. "De logistiek is vaak zo ineffi cient, met veel tussenschakels, kwaliteitsverlies en hoge transport kosten, dat er mensen zijn die per vliegtuig met een mand vol spullen naar Moskou komen. Ze bieden hun produkten goedkoper aan dan bij voorbeeld de supermarkten en ma ken toch nog winst. De groothandel ontbreekt hier nagenoeg. Er zijn ve le kleinschalige, parallel werkende leveranciers. Daarnaast zijn er ook grote bedrijven met monopolieposi ties, die inefficiënt werken en dat door gebrek aan concurrentie kun nen blijven doen. In de distributie centra en in de magazijnen worden weinig technische hulpmiddelen gebruikt. Er zijn grote verhezen door slechte opslag en slechte ver pakkingen. Voor de mensen die in de distributiecentra en in de win kels werken is dat natuurlijk ook niet motiverend.' Het Ahold-team werkt samen met een Russisch bureau, dat voor vert alingen en de juiste contacten zorgt. Ook is er regelmatig overleg met medewerkers van Ahold's Eu ro-Desk, die in Tsjechoslowakije veel soortgelijke ervaringen heb ben opgedaan. Kelderman: We hebben inmiddels inzicht in de be langrijkste besluitvormingsproce dures hier. Het gaat er nu om de bestaande situatie goed te inventa riseren. In juli/augustus hebben we een rapport klaar met aanbeve lingen voor verbeteringen.'

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 4