Flitsen-lezers gratis naar Roka-vakbeurs Utrecht Albro beloont reinigingsmethode Ahold's Amerikaanse supermarkten gespaard bij rellen Vaste Klanten Fonds Commissaris bij Schuitema Drie winkels The Fresh Company dicht AHOLD FLITSEN MEI 1992 Het AH Vaste Klantenfonds is sinds 18 fe bruari actief Om te kunnen deelnemen moe ten drie boekjes worden uolgespaard. Dat nu, na drie maanden, al 15.000 deelnemers hun boodschappen-spaargeld in het Fonds hebben gestoken, duidt op een prachtig, suc cesvol begin. Ook het aantal verkochte zegels in de Albert I Heijn-winkels blijft een stijgende lijn verto- nen. Dit betekent dat de voornaamste doel stelling van het Fonds, versterking van de klantenbinding, ruimschoots wordt ge- haald. Ook onder de eigen medewerkers is sprake van enthousiasme. En niet voor niets. Door deelname ontvangt men behoor lijk wat extra. Voor fulltimers kan het voor deel oplopen tot f441,00 aan gratis Units per jaar. Daarnaast is het gewoon hardstik- ke leuk om een klein beetje financieel betrok ken te zijn bij de onderneming waar je zelf werkt. De waarde van een Unit in het Fonds staat dagelijks op de beurspagina van ver schillende kranten en is via een speciaal 06- nummer op te vragen. Het Fonds loopt op plan. De eerste 15.000 klanten zijn toegetreden en iedere beursdag komen er velen bij. De zegels van Albert I Heijn en ons nieuwe beleggingsfonds slaan aan bij de Nederlandse consument. Hoofdredactie Flitsen Een van de grote trekpleisters van de Roka '92 is de tentoonstelling: 'Modules van morgeneen presen tatie over ontwikkelingen op het ge bied van de inrichting en uitrusting van een supermarkt. Verder is er een indringende noviteiten-show op het speciaal hier voor ingerichte Plaza Nova. Nieuwe en vernieuwde produkten passeren de revue en worden door een jury beoordeeld. Onder de titel D'r zit meer achter dan u denkt' vindt een tentoonstel ling plaats over kwaliteitsverbete ring in de landbouw, tuinbouw en veeteelt. Hoe wordt de Nederlandse paprika nog beter van vorm, kiem en smaak? Maar ook: nieuwe, af breekbare verpakkingen, voort- plantings- en fokkerijonderzoek bij varkens, kippen en rundvee, nieu we software, nieuwe kassa's, goede- renstroombeheersing en beslis singscriteria van de klant. Voor mensen die dagelijks met deze facetten van de levensmiddelen branche werken, is de Roka '92 een interessante happening. U kunt er proeven, rondkijken en ideeën op doen. Normaal is de toegangsprijs voor de beurs 20 gulden, maar door een af spraak tussen Ahold en de Roka-or- ganisatoren kunnen Flitsen-lezers gratis naar de Roka '92 met behulp van de bijgesloten entreekaart. De Roka is geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur, óók op Zondag. Rob Zwartendijk, lid van de Raad van Bestuur van Ahold, is op 8 mei benoemd tot commissaris bij Schui tema. Zwartendijk is het tweede RvB-lid van Ahold dat deel uitmaakt van de Raad van Commis sarissen van Schuitema. Fritz Ahlqvist was al commissaris bij Ne derlands grootste groothandels- en dienstverleningsbedrijf voor zelf standige supermarktondememers, waarin Ahold een belang heeft van 72%. Begin mei vond in Chicago het jaarlijkse congres plaats van de FMI, het Food Marketing Institute van Amerika. Ahold is hierbij aangesloten en verschillende vertegenwoordigers van onze onderneming namen deel, waaronder Pierre Everaert en Rob Zwartendijk namens de Raad van Bestuur. Het belangrijkste onderwerp waar iendereen over sprak waren de ver nielingen aan winkels en ook super markten in Califomie als gevolg van de grote onlusten. Gelukkig is in de werkgebieden van Ahold aan de oostkust geen sprake geweest van dergelijke ongeregeldheden. De sfeer tussen de talrijke etnische groepen en plaatselijke overheden in deze gebieden wordt door ons ma nagement als positief ingeschat. Op het FMI congres is ook uitvoerig gesproken over enige nieuwe vor men van concurrentie voor de su permarkten. De deep discount win kels groeien in de Verenigde Staten snel en ook de clubs die vanuit over dekte opslagruimten zonder service de consument bedienen met groot verpakkingen, boeken in het huidi ge economische klimaat vooruit gang. Voor de Ahold-ketens komen deze vormen van concurrentie ech ter niet onverwacht. Door snel en flexibel reageren en een strenge kostencontrole blijven de omzetten van onze Amerikaanse ketens stij gen. Het blijkt dat de consument toch op service is gesteld en vooral uit een breed assortiment zijn keus wil maken. Dat bieden onze winkels met hun 'every day low prices'. In de gebieden waar wij met de nieuwe vormen van concurrentie al enige tijd te maken hebben, blijken de winkelketens van Ahold toch marktaandeel en winstgevendheid te kunnen verhogen. Van de vier winkels van The Fresh Company zijn er deze maand drie gesloten. Het is ge bleken dat, ondanks een grote inzet van de medewerkers, een verantwoorde exploitatie van deze winkelformule op grote schaal niet haalbaar is. De vestigingen die gesloten worden, zijn die in Amsterdam (De Beetho- venstraat), Eindhoven (Vrijstraat) en Leidschendam (Leidsenhage). Alleen de Amsterdamse vestiging aan het Koningsplein zal open blij ven. De resultaten van deze vesti ging zijn goed en de lokatie in het centrum van de stad is uniek. Op die manier kan Albert Heijn ge bruik blijven maken van de ervarin gen die worden opgedaan met de versformule. De inkoop en samen stelling van het assortiment zal nu geheel binnen de Albert Heijn-orga- nisatie liggen. Voor alle medewerkers van de inmiddels gesloten vestiginge- geldt dat zij ander werk krijge aangeboden binnen de Albei Heijn-organisatie. Over het beslui de drie vestigingen te sluiten heef: de Groepsondernemingsraad van Albert Heijn een positief advies uit gebracht. Op de Roka zijn de nieuw ste snufjes in de levensmid delen-detail handel te zien Onlangs beloonde de ideeënbus commissie van Albro een uitvin ding, waardoor het mogelijk werd cakeblikken volautomatisch te rei nigen. De uitvinding werd gedaan door Jan Huisman, monteur op de ban ketafdeling. 'Cakeblikken werden vroeger schoongeblazen', vertelt Carlo Koopman, voorzitter van de ideeën buscommissie. 'Het probleem daar bij was dat er altijd restjes achter bleven in de hoeken. Wanneer die blijven zitten, krijg je een niet egale cake. Dus moest iemand elk blik nog eens met een borstel opnieuw reinigen. Door de uitvinding van Jan Huisman is dat niet meer no dig.' Nadat hij zijn idee schriftelijk had ingeleverd, stelde Albro een budget beschikbaar, waarmee de monteur zelf zijn uitvinding gestalte mocht geven. Na 3 maanden ging de nieu we vinding in produktie. Door schoksgewijze luchtstoten worden nu zelfs de kleinste hoekjes van de cakeblikken gereinigd. Volautoma tisch. Voor Albro betekent dit een besparing van enkele tienduizen den guldens per jaar. Jan Huisman ontving voor zijn idee een kleine 8000 gulden. Van 17 tot en met 20 mei wordt in de Jaarbeurs in Utrecht de Roka gehouden, de internationale vak beurs voor de levensmiddelendetailhandel. Voor Aholders is deze beurs een echte must. Op 35.000 m2 laten 500 fabrikanten uit binnen- en buitenland de nieuwste ontwikkelingen in de branche zien.

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 3