Nederlandse vinding bij Meester 2 Aantrekkelijk Deeg \lf\f\V IfAKnil/l/innAn Plastic ™1>aWdnB gekregen, Miss en Mister Albert Heijn Directeur verliest weddenschap AHOLD FLITSEN MEI 1992 Links 'TST-uitvinder' Gerrit Schouwenberg, rechts afdelingschef Ton van Aefst (vervolg van pag. 1) In 1986 ontstond het idee voor de TST-produktie. Gerrit van Schouwenburg woonde en werk te toen in Zwitserland, maar klopte met zijn plan aan bij Ahold. Samen ontwikkelden zij de nieuwe techniek en door de participatie van Ahold werd ook Meester in het spel betrokken. 'TST is aantrekkelijk voor alle j partijen', zegt Hein van Gorp, commercieel manager bij Mees- I ter. 'Ons restvlees levert uitein- delijk meer op dan voorheen, de winstmarge is groter en toch kunnen we een goed produkt le- veren wat 10 tot 20% goedkoper in de AH-winkels komt. Dus ook voor Albert Heijn is TST een in teressante ontwikkeling.' Hoe werkt TST? De snippers worden verzameld en door een secuur systeem ontdaan van vet en zenen. Vervolgens bereidt men er een vetarm deeg van dat door toevoeging van kruiden op smaak wordt gebracht. Het deeg belandt in afgemeten porties op de TST-machine, die er keurige plakjes van walst. Een versneld rookproces (in plaats van enkele uren één minuut) geeft het pro dukt z'n uiteindelijke smaak. Een smaak die overeenkomt met die van het traditioneel verkre gen vleeswaar. Op deze wijze levert de TST-lijn nu twee eindprodukten en een halffabrikaat spek, dat wordt gebruikt voor de leverkaas en de berliner. Maar het eind is nog lang niet in zicht. Binnenkort wordt de produktie uitgebreid met een derde fileté, een kal- koenfileté, en de plannen om ook vlees als rundervinken en sch nitzels via de TST-methode te produceren zijn in vergevorderd stadium. De oude en de nieuwe speculaasverpakking een kleiner volume en veel min- |\f| III (X Vrï'ïf 111 ttll der verpakkingsmateriaal dan llllllVUII Ivl lllljl Ivl I de traditionele rol. De AH tan- B denborstel heeft een dunnere VUUl V VI U Cl l\ l\l I I jiv I I het AH speculaas heeft geen rib- €3* kartonnen binnenverpakking meer en wasmiddelen worden Albert Heijn heeft milieu richtlijnen voor Eigen Merk Verpakkingen opgesteld. Ze zijn bedoeld voor de leveran ciers van Eigen Merk pro- dukten. De richtlijnen heb ben betrekking op eenmalige en al in gebruik zijnde meer- malige consument- en trans portverpakkingen. Simone Bouwer-Herzberger, hoofd van de afdeling Kwaliteit Milieu van Albert Heijn: 'De richtlijnen zijn eigenlijk alle maal terug te voeren op een drie tal principes. Ten eerste, elk ma teriaal is toegestaan, behalve enkele bekende soorten waar van iedereen weet dat we die niet willen, zoals PVC, cadmium en dergelijke. Ten tweede, kies van elk materiaal de dunst mo gelijke uitvoering. En ten derde, stop in het verpakkingsmateri aal zoveel mogelijk gerecycled materiaal.' Vermindering van verpakkings materiaal, zo staat in de brochu re, kan onder andere bereikt worden door het concentreren of compacter maken van de inhoud van de verpakking en het ach terwege laten van verpakkingen als extra doosjes, folie, en derge lijke. Ook het beperken van pro motionele bundelverpakkingen, het kiezen van de dunst mogelij ke wanddikte van het verpak kingsmateriaal, het toepassen van navulverpakkingen, en het berperken van de loze ruimte in verpakkingen dragen bij tot de vermindering van verpakkings materiaal. Al veel verbeteringen zijn op deze gebieden doorge voerd. De nieuwe AH Maxi toi- letrollen bijvoorbeeld hebben steeds vaker in compact- of na vulverpakkingen verkocht. Op vallend is de vrijwel vierkante AH-boterkoek, die minder ruim te inneemt en minder verpak kingsmateriaal vergt dan een ronde boterkoek. Ook met de toepassing van gerecycled ver pakkingsmateriaal worden goe de vorderingen gemaakt. Veel dozen, bijvoorbeeld van de AH- koeken, AH-inlegkruisjes en AH-koffiefilters, zijn al van ge recycled karton. Simone Bou wer-Herzberger: 'Hoewel de eer ste resultaten, de aangepaste verpakkingen, er zijn, staan we natuurlijk pas aan het begin. Met onze milieurichtlijnen voor Eigen Merk Verpakkingen heb ben we een impuls gegeven die tot meer verpakkingen moet lei den die het milieu minder belas ten.' nieuw Caissière Sylvia Heeremans en mede werker brood Ate Lycklama zijn geko zen tot Miss en Mister Albert Heijn van AH-filiaal 1534, Polderplein Hoofd dorp. Maar liefst 1.100 klanten lever den hun stembiljet in voor de verkie zing. De klanten konden, zowel voor de mannen als voor de vrouwen, aangeven wie volgens hem of haar de meest vrien delijke, behulpzame of aardige mede werker is. Wat is het geheim van Miss en Mister Albert Heijn? Ate Lycklama: Louis Thielemans, directeur van Hore ca Totaal in Almelo, een onderdeel van Grootverbruik Ahold, kwam op 10 april op de fiets naar zijn werk. Niet geheel vrijwillig. De directeur had een wed denschap met zijn personeel verloren en moest als tegenprestatie de 120 kilo meter van zijn woonplaats Bennekom naar Almelo op de fiets afleggen. Wat was het geval? In een overmoedige bui had de direc teur het personeel uitgedaagd om bo venop de begroting voor 1991 nog eens 7% extra te scoren. 'Als dat gebeurt, kom ik op de fiets'. En het gebeurde. De weddenschap be gon een heel eigen leven te leiden, de score werd van dag tot dag, en op het laatst zelfs van uur tot uur, bijgehou den. En op de laatste werkdag van 1991 kon Gerard Gierveld, controller bij Ho reca Totaal, de verlossende woorden spreken: 'We hebben het gehaald.' Voor Louis Thielemans begonnen een paar pittige maanden. Maar de direc teur uit Bennekom is niet onbekend met de wielersport. Hij fietst ook mee in sportieve uitdagingen als 'de hel van Wageningen'. Op 10 april bond hij de strijd aan met de 120 kilometer en een aantal Gelderse heuvels, vergezeld door Marc ten Oever (hoofd verkoop Binnendienst), Vincent Hazewinkel (vertegenwoordiger) 'prof Geert Waanders (administratie) en de coaches Gierveld en de Roo, die contro leerde of Thielemans geen kilometers smokkelde. De route voerde langs een aantal afnemers van Horeca Totaal, zo- dat op tijd de nodige brandstof kon wor den geleverd. De finish in Almelo, om 15.34 uur, vfrerd I opgeluisterd door personeel, partners en genodigden. Voor eigen publiek per- i sten de mannen er een eindspurt uit. En zie daar, de directeur had het mees- te over... Op de foto tweede van rechts Louis Tielemans. De overigen zijn v.l.n.r. zijn medewerkers Marc ten Oever, Vincent Hazewinkel en Geert Waanders. 'Ik vind het leuk om af en toe een grapje te maken met de klanten, maar of je dat nou een geheim kan noemen... Wan neer je plezier in je werk hebt, dan ben je vanzelf aardig tegen de klanten. Zo simpel is het.' Ook Sylvia Heeremans kan het geheim van haar uitverkiezing niet verklappen. 'Ik blijf altijd aardig en beleefd en ik lach graag en veel tijdens mijn werk.'

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 2