mmi MARVELO BOTTELT VOOR GALL GALL Ahold weer bij de besten Nederlandse vinding van start bij Meester AHOLD BEURS NOTERING IN ZURICH IN DIT NUMMER De groene vingers van Albert Heijn Ahold-atleet Gerard Hendriks Moe Klop en de Multifitters Nieuwe wijnen Analisten lyrisch' Gratis naar de ROKA 49e jaargang Pag 6/7 Gerard Hendriks koos twee jaar geleden voor de sport, toen hij zijn leidinggevende functie in het DC Zwolle in ruilde voor een parttime baan. Hij noemt lopen 'een constante oorlog tussen li chaam en de geest'. Waarom eet hij liever veertig boter hammen dan tien gehaktbal len? Een interview met een sportman pur-sang. Zie pag. 9 Ze lopen, fietsen, roeien en klimmen. In de toekomst be ginnen ze met aerobics, calla- netics en zwemmen. De me dewerkers van franchise- filiaal 8738 in Hilvarenbeek werken zich in het zweet. En dat ook nog uit vrije wil. Be drijfsfitness is voor Moe Klop en de Multifitters een ideale manier om te ontspannen. Zie pag. 12 De vleeswarenfabriek van Meester in Wijhe le vert sinds enige tijd een tweetal nieuwe produk- ten: de jambonetfileté en de runderrookfileté. Deze filetés worden gemaakt met behulp van de thin sliced technology (TST). TST is een nieuwe techniek, die in januari operationeel werd, toen de eerste machine in een proeffabriek werd geïnstalleerd. 'In grote lijnen komt TST er op neer dat we met relatief laag waardige grondstoffen een hoog waardig eindprodukt maken', zegt Gerrit van Schouwenburg, geestelijk vader en drijvende kracht achter deze vinding. 'In het traditionele produktiepro- ces, bijvoorbeeld bij het uitsnij den, gaat veel vlees verloren. Dat is hoogwaardig vlees, wat niets meer oplevert, omdat het snippers zijn. Het wordt ver werkt in de goedkopere worst soorten, leverworst, rookworst en dergelijken. Je maakt dus van hoogwaardige grondstof een laagwaardig produkt. Met TST draaien we dat om. We gebrui ken de snippers om er een hoog waardig produkt van te maken.' (zie verder pag 2.) Vanaf 7 mei is Ahold als beursfonds in Zürich, Zwitserland, genoteerd. Dit betekent dat in Zwit serland wonende beleg gers gemakkelijker in aandelen Ahold kunnen handelen. De waarde van een aandeel Ahold kan in Zwitserse Franken wor den gevolgd. Marvelo heeft er een klant bij: Gall Gall. Vanaf half april bottelt Marvelo de po pulaire wijnen uit de Bon Lit- re-serie, die door Gall Gall in een nieuw jasje worden ge stoken. Half mei is de ver nieuwde serie in de Gall Gall-winkels te krijgen. Voor Marvelo brengt de nieuwe sa menwerking de nodige aan passingen met zich mee. Het meest ingrijpend is de komst van de retourfles. John Oosterhuis van de afdeling Ont wikkeling en Kwaliteit van Mar velo zegt hierover: 'Gall Gall kent een statiegeld-systeem op de Bon Litre-fles. Dat betekent dat lege flessen bij ons terugko men, schoon moeten worden ge maakt en opnieuw worden ge vuld. In het nieuwe pand krijgen we daar speciale schoonmaak- machines voor waar de flessen omgekeerd in gaan en schoon worden gespoten. Op dit mo ment wordt dit proces nog uitbe steed aan een gespecialiseerd bedrijf.' De retour-regeling is een milieu vriendelijke variant op de glas bak. Ook in het Albert Heijn-as- sortiment worden binnenkort twee nieuwe wijnen geïntrodu ceerd in een statiegeldfles. Wie de nieuwe Bon Litre-fles ter hand neemt, zal merken dat de ze lichter is. De nieuwe fles wordt vervaardigd met 10% minder glas dan voorheen. Ook op die manier wordt het milieu minder belast. Niet alleen de bestaande Bon- Litre wijnen van Gall Gall worden door Marvelo gebotteld. Gall Gall brengt in mei een aantal nieuwe wijnen in de Bon Litre-serie. Henk Zirschky, pro- V.l.n.r. de medewerkers wijnafdeling George Hoonakker en Memmet Kasal, Henk Zirscky en John Oosterhuis Cees van der Hoeven en Pierre Everaert van de Raad van Be stuur reisden op uitnodiging van de bank Credit Suisse naar Zürich om daar een groep geïnteresseerden over Ahold te informeren. 'In Zwitserland zijn de beleggers altijd al inter nationaal geïnteresseerd ge weest. We weten ook dat er een behoorlijke belangstelling voor Ahold is. Daarom is het een prima zaak dat onze onderne ming nu ook in Zürich aan de beurs is genoteerd,' aldus Van der Hoeven. Op de introduktie- bijeenkomsten bleken de aan wezigen al veel van Ahold te weten. Men is vooral geïnte resseerd in de Europese sa- menwerkingsvooruitzichten en in het bijzonder de samen werking met de Zwitserse AMS-partner Migros. Ook wil de men weten of er plannen be staan voor overnames. duktgroepmanager wijn, bier en fris, zegt er over: 'Er komen meer kwaliteitswijnen in de se rie, wat ook in de etiketten tot uitdrukking komt. De consu ment wil nu eenmaal meer ver schillende soorten en betere wij nen drinken. Het assortiment wordt dan ook uitgebreid van 9 naar 11 soorten, die allemaal een goede prijs/kwaliteitsver houding garanderen en die zijn te typeren als 'vol en vriende lijk'. Voor het eerst worden ook wijnen van buiten Frankrijk in de serie opgenomen. Een aantal Franse landwijnen wordt ver vangen door wijnen uit Spanje, Australië en Califomië.' De Bon Litre-serie zal in klant vriendelijke kratjes van 6 stuks worden geleverd. De zware krat ten van 12 stuks verdwijnen. In de jaarlijkse en- quete van het ma- nagement-tijdschrift Quote is Ahold naar voren gekomen als derde beste onderne ming van Nederland. De enquete werd ge houden onder aande- lenexperts van grote banken en commis- Ahold is, samen met Unilever, de enige onderneming die in de laatste zes jaar ieder keer de top 10 wist te halen. 'De analysten blijven lyrisch over Ahold,' meldt Quote. De positie in de VS is uitstekend. Ondanks de reces sie haalt Ahold een hogere winst, hogere omzet en hogere marges. 'Goede investor rela tions', 'goede verslaggeving5, 'in novatief en 'dynamisch manage ment' is maar een greep uit de loftuitingen van de analisten.' Top 10 best geleide onder nemingen volgens de Quote management-enquete 1 Elsevier 2 Wolters Kluwer 3 Ahold 4 Getronics 5 Océ-Van der Grinten 6 Nutricia 7 KNP 8 Unilever 9CSM 10 Otra NIEUWSBLAD VOOR MEDEWERKERS VAN KONINKLIJKE AHOLD NV Pagina 3 nummer 5 mei 1992

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 1