WERKGELEGENHEID MEDEWERKERS THE FRESH COMPANY GEGARANDEERD JAARVERSLAG OP VIDEO Gelijkwaardige functie Onvoldoende perspectieven MILIEU Herplaatsing ZIEKTEVERZUIM Vragen Onder verantwoor< De winkels van The Fresh Company in Eindhoven, Leid- schendam en Am sterdam (Beethovenstraat) zijn met ingang van 2 mei gesloten. De resultaten ble ven achter bij de verwach tingen, waardoor het niet langer verantwoord was het experiment met deze nieuwe winkelformule voort te zetten. De vesti ging aan het Koningsplein blijft open, maar zal als pilot store voor Albert He- ijn gaan fungeren. De naam The Fresh Company blijft echter gehandhaafd. De GOR heeft zich inmiddels ge bogen over de consequenties die de sluiting voor de circa 75 mede werkers van The Fresh Company met zich meebrengt. Er is een be geleidingscommissie van twee per sonen ingesteld die hen op alle mogelijke manieren ter zijde zal staan. "De medewerkers hebben het er emotioneel erg moeilijk mee", zegt Peter Valk, voorzitter van de GOR. "Zij hebben zich met hart en ziel ingezet en zien hun inspanningen nu op deze wijze beloond. Ook het feit dat men wist dat het hier om een experi ment ging heeft de bitterheid van de pil niet kunnen verzachten." Aan de andere kant prijst men zich gelukkig dat The Fresh Com pany deel uitmaakt van een groot concern dat mogelijkheden biedt voor herplaatsing. "De GOR heeft in het overleg met de directie van Albert Heijn als voorwaarde ge steld dat de betrokken medewer kers elders binnen de AH-organi- satie een gelijkwaardige functie met een gelijkwaardige beloning zullen krijgen aangeboden. In voorkomende gevallen kan even tueel ook worden gedacht aan herplaatsing binnen Ahold, bij voorbeeld bij Etos of Gall Gall. Daar heeft men mee ingestemd. Bovendien zijn wij overeengeko men dat de medewerkers een re delijke bedenktijd krijgen, zodat zij niet overhaast hoeven te beslis sen of zij het hen aangeboden al ternatief al dan niet zullen accep teren." De GOR ontving op 6 april een ad viesaanvraag waarin werd voorge steld het experiment met The Fresh Company te beëindigen en de vestigingen - met uitzondering van die aan het Koningsplein - te UU1WB De Fresh Company Koningsplein blijft geopend Peter Valk voorzitter GOR sluiten. "Wij hebben deze advies aanvraag onder embargo ontvan gen. Vervolgens is op korte ter mijn een overlegvergadering belegd waarop de adviesaanvraag door de directie nader is toege licht. Wij konden ons snel vinden in de economische motieven die door de directie werden aange voerd. Afgaande op de cijfers bood The Fresh Company voor de toekomst onvoldoende perspectie ven. De voorgestelde sluiting was dan ook alleszins logisch. Wij zijn daarmee akkoord gegaan op voorwaarde dat dit geen gevolgen mocht hebben voor de werkgele genheid van de medewerkers." ment leven er onder de medewer kers nog tal van vragen. Dat is wel gebleken uit de vele telefoontjes die ik tot nu toe heb ontvangen" Op het eerste gezicht lijkt het al aardig te vlotten met de herplaat sing van de medewerkers elders bij Albert Heijn. "Van de mede werkers in Leidschendam gaat het gros naar filialen van Albert Heijn in de naaste omgeving. En ook de Centrale Slagerij in Zoetermeer lijkt voor een aantal van hen uit komst te bieden." Vooral voor de Leidschendamse TFC'ers vindt Pe ter Valk de sluiting bijzonder sneu. "Zij zijn er vorige zomer als laaste bijgekomen en moeten nu na drie kwart jaar de deur weer op slot doen. Triest maar waar. De formu le is kennelijk bij te weinig men sen aangeslagen. Daar hebben de prachtige lokaties van de winkels niets aan kunnen veranderen." De winkel van The Fresh Company aan het Amsterdamse Konings plein zal met behoud van de naam worden geïntegreerd in de organi satie van Albert Heijn. In deze ves tiging zullen nieuwe formules en produkten worden getest alvorens al dan niet in de filialen van Albert Heijn te worden geïntroduceerd. Minister De Vries van Sociale Zaken wil ondernemingsraden een wettelijke milieutaak ge ven. Hij zal de Sociaal-Econo mische Raad om advies vragen hoe de medezeggenschap over milieuzaken in de Wet op de Ondernemingsraden kan wor den geregeld. De minister ver wacht dat van een wettelijke bepaling een belangrijke sti mulans zal uitgaan. Uit onder zoek blijkt dat slechts 20% van de ondernemingsraden zich re gelmatig met milieu bezig houdt, 10% slechts af en toe en 70% nooit. Binnen de COR van Ahold maakt de Werkgroep Arbeids voorwaarden en Sociaal Beleid zich al geruime tijd sterk voor een aktief milieubeleid. Het ziekteverzuim bij Meester is in 1991 gedaald tot 10,4% op uurbasis. In vergelijking met andere werkmaatschappij en van Ahold is het verzuim echter nog aan de hoge kant. Uit cijfers van Bedrijfsvereni ging De Samenwerking blijkt verder dat het verzuimpercen tage hoger is dan het gemid delde in de bedrijfstak. De OR is van mening dat een plan van aanpak nodig is om het ziekte verzuim terug te dringen. Om de oorzaken van dit verzuim te kunnen doorgronden zal het registratie- en informatiesys teem voor wat betreft kenge tallen op korte termijn worden aangepast. De GOR zal voor de duur van een halfjaar als ondernemingsraad voor de desbetreffende medewer kers van The Fresh Company op treden. "Zij zijn op deze manier verzekerd van continuïteit in de behartiging van hun belangen. Onze begeleidingscommissie zal hen waar mogelijk met raad en daad behulpzaam zijn. Op dit mo- J aarverslagen van onder nemingsraden belanden nogal eens ongelezen in een bureaulade. Daarom gooit de OR CD van Ahold het dit jaar eens over een andere boeg. De raad heeft een video gemaakt, waarin de activiteiten van het af gelopen jaar in beeld zijn gebracht. Deze video wordt in mei tijdens een drietal presentaties aan de leden vertoond. "Wij willen met de video bij onze achterban wat meer losmaken dan met het gebruikelijke jaarverslag doorgaans het geval is", verklaart voorzitter Michael de Leur. "De vi deo bevat dan ook een aantal prikkels om een discussie op gang te brengen over de vraag welk soort overleg de komende jaren op CD-niveau moet worden ge pleegd. Deze discussie vindt na af loop van de videopresentatie plaats." Volgens De Leur maakt de video duidelijk dat zeggenschap een zaak is van iedereen en niet alleen tot de verantwoordelijkheden van anderen kan worden gerekend. "Veel medewerkers nemen helaas nog een te afwachtende houding aan. Men laat de dingen op zijn beloop en trekt pas aan de bel als het fout is gegaan. Terwijl men de problemen wellicht had kunnen voorkomen door zijn mond open te doen op het moment dat het mis dreigt te gaan." Het script voor de video is door de ondernemingsraad zelf geschre ven. Voor de opnamen is een vi- deobedrijf ingehuurd. "Het is geen tijdrovende operatie gewor den", zegt Michael de Leur. "Alles is in één of maximaal twee keer opgenomen. Het is dan ook geen 'gelikte' en uiterst professionele presentatie die je kunt vergelijken met het NOS Journaal. Dat was ook niet de bedoeling. Daarmee zou de video te afstandelijk zijn geworden. Deze is nu voor ieder een herkenbaar zonder overigens amateuristisch te zijn."

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 11