Ahold USA bestand tegen toenemende recessie 8 BI-L0 Giant Food Stores Kosten beheersing First National Supermarkets Tops Markets AHOLD JAARBEELD 199 I^OTTUHUJ- De vier winkelketens in de Verenigde Staten hebben het ondanks de recessie van 1991 uitstekend gedaan. Dat was in het bijzonder te danken aan hun sterke prijsreputatie, waardoor in een stagnerende markt toch een groter marktaandeel kon worden gereali seerd. De effecten van de recessie waren echter wel merkbaar, vooral bij de oostelijke divisie van FNS. Daar stond de omzet onder druk, mede omdat de con sumenten lager geprijsde produkten verkozen. FNS legde daarnaast meer nadruk op niet-traditionele produktgroe- pen als bloemen, non-food, vis en vers bereide meeneem-maaltijden. Ook werden in verschillende win kels bankfilialen en apotheken ge opend. De omzetstijging die hier van het gevolg was compenseerde de teruggang in enige traditionele produktgroepen. In de oostelijke divisie (Connecti cut, New York, Long Island, New Hampshire en Massachusetts) opende FNS vier nieuwe Finast- winkels. Het aantal Finast-super markten kwam hiermee op 56. De Begin 1991 opende Tops in Buffalo 1 een nieuwe superstore die met een verkoopoppervlakte van ongeveer j 11.000 m2 verreweg de grootste i winkel van Ahold is. De superstore voert een assortiment van 60.000 artikelen, afkomstig uit een groot I aantal landen. Dit verklaart de naam Tops International'. De win kel, die dag en nacht open is, bevat onder meer service-afdelingen en een kookschool, waar cursussen, demonstraties en lezingen worden gegeven. Verschillende elementen uit Tops International' zullen ook in andere winkels van Ahold USA worden toegepast. De formules van Tops Markets (su perstores, supermarkten en buurt- winkels) ontwikkelden zich goed. Met name de Wilson Farms-buurt- winkels wisten een aanzienlijke omzetgroei te realiseren. Begin no vember opende Tops in een voor malige supermarkt zijn tweede discount-drogisterij onder de naam Vix. De eerste resultaten waren positief. Het ligt in de bedoeling deze formule verder uit te breiden. BI-LO kan ondanks de recessie en de gevolgen van de Golf crisis terugzien op een voor treffelijk jaar. Het bedrijfsresul taat nam in 1991 belangrijk toe en de omzet steeg met 5,4% tot 1.626 miljoen. Dat was onder meer te danken aan de nieuwe strategie van nog scherpere prij zen. die begin 1991 werd inge voerd. Het aantal klanten nam hierdoor met 6% toe. Tegelijkertijd wist. BI-LO door uitbreiding en versterking van het assortiment de marges te verbeteren. BI-LO introduceerde in het ver slagjaar een nieuwe lay-out voor zijn winkels, die in de komende ja ren in de meeste nieuwe super markten zal worden gebruikt. Kenmerkend voor het nieuwe con cept is de situering van de deli/bakkerij-afdeling direct bij de ingang van de winkel. Het totaal aantal BI-LO-winkels bedroeg aan het einde van het jaar 178. Giant Food Stores (GFS) zette de reeks van succesvolle ja ren ook in 1991 voort. De omzet groeide met 10,5% tot 997 miljoen. Ook het bedrijfsresultaat verbeterde, ondanks de toegeno- 1 TOPS MARKETS 2 FIRST NATIONAL SUPERMARKETS 3 GIANT FOOD STORES 4 BI-LO De koopkrachtvermindering in de door de recessie getroffen regio's leidde in sommige ge vallen tot een toename van de prijsconcurrentie. De vier Ahold- ketens BI-LO, Giant, Finast en Tops bleken zich ook in deze situ atie prima te kunnen handhaven. Dat is vooral te danken aan het zeer brede assortiment, de lage prijzen en de kwaliteit van winkel omgeving en serviceverlening. Hiermee bleken zij ook bestand te gen de scherpe prijsconcurrentie van zelfbedieningsgroothandels en 'deep discounters': winkelformules die zich richten op één specifieke produktgroep. Gezien de aanhoudende reces sie, die ook in 1992 nog voor moeilijke marktomstandig heden zorgt, richtte de aandacht van de Amerikaanse werkmaat schappijen zich op beheersing van de kosten. Op dit terrein werden goede resultaten geboekt, waar door de posities ten opzichte van de concurrentie werden versterkt. Door aanpassingen in het assorti ment en een effectievere inkoop kon tevens de samenstelling van de brutowinst worden verbeterd. I Voor de inkoop werd op deelgebie- I den samengewerkt. Het behoud van de eigen identiteit van elk van de vier ketens stond hierbij voorop. Nieuwkomer Tops maakte na de overname dankbaar gebruik van J de samenwerkingsmogelijkheden. I Het bedrijf sluit wat betreft geografische ligging, winkelformu les en bedrijfscultuur uitstekend I aan bij de andere Ahold-ketens. men concurrentie en de economi sche tegenwind in de staat Penn sylvania. GFS boekte opnieuw goede resul taten met het in 1989 geïntrodu ceerde winkelconcept, waarin de nadruk ligt op vers, variëteit en scherpe prijzen. Er werden drie van deze winkels geopend. Als een van de eerste supermark ten introduceerde Giant in 1991 winkelwagens met videoschermen waarop produkt-, voedings- en prijsinformatie werden weergege ven. Bovendien begon GFS vanuit een aantal winkels met het thuis bezorgen van telefonisch bestelde boodschappen. Het gaat hier overi gens om een experiment. De eerste resultaten zijn positief. First National Super mar kets (FNS) had in beide werkgebie den met moeilijke economi sche omstandigheden te kampen. Desondanks steeg de gezamenlijke omzet van de beide, nagenoeg au tonoom opererende, divisies met 2,7% tot meer dan 2 miljard. Ook het marktaandeel en het bedrijfs resultaat groeide verder. Door het economisch tij nam de vraag van de consumenten naar laag geprijsde artikelen toe. Met het eigen-merkenbeleid speelde FNS in op deze veranderde situ atie. Zowel het eigen Finast-merk als het nieuwe huismerk Sensa tional deden het in beide werkge bieden uitstekend. De omzet over trof de verwachtingen. twaalf Edwards-winkels boekten door hun sterke prijsreputatie re delijke resultaten. Daarmee werd de waarde van deze formule ook in economisch moeilijke tijden nog eens bevestigd. De Ohio-divisie opende in 1991 twee nieuwe Finast superstores. Vijf kleine en verouderde Pick-n- I Pay's werden volgens plan geslo- ten. De divisie telde eind 1991 35 Finast-superstores en 6 Pick-n- Pay's. Tops Markets voldeed in zijn i eerste Ahold-jaar aan de ver- J wachtingen, zowel wat betreft omzet als bedrijfsresultaat. De om- zetbijdrage over de laatste drie kwartalen van 1991 bedroeg 960 miljoen. Tops realiseerde een ster ke identieke groei. In totaal heeft Tops 150 winkels. Ook in het werkgebied van Tops was sprake van economische stag- natie. Toch wist deze nieuwe i Ahold-keten zijn marktpositie te versterken, mede dankzij de for- mule van de superstores. Kenmer- j kend voor deze formule is een zeer i uitgebreid assortiment met lage I prijzen en vele aanbiedingen. AholdVerenESULTAW x S l.nnri "5. e Staten

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 8