\sssé Pragmacare Marvelo Ter Huurne Albro Meester en Nistria VAC0 Swarte Walvis Grootverbruik Ahold Ahold in Tsjechoslowakije —AHOLD JAARBEELD 1991 ERLAND ZET DOOR K) Afiöld] •jeien jging van Impodra- en De Tuinen-winkels. De totale verkoop- jervlakte groeide met 6,2% tot 463.000 (exclusief franchise vptigingen). In 1991 is het voorstel van verruiming van de win- openingstijden uiteindelijk goedgekeurd. In de loop van 1992 len de openingstijden worden verruimd tot half zeven op rkdagen en tot zes uur op zaterdag. De farmaceutische activiteiten van Ahold, die begin 1992 werden voortgezet onder de nieuwe naam Pragmacare (voor heen Pharmatos), gaven zowel wat betreft omzet als bedrijfsresultaat een verbetering te zien. Het bedrijf nam in Velp een nieuw kantoor en een nieuw distributiecentrum in gebruik die voldoende mogelijkhe den bieden om de verwachte toe komstige groei op te vangen. Marvelo heeft een jaar achter de rug waarin de omzet in volume onder druk stond. Dat kwam onder meer doordat een begin is gemaakt met de verplaat sing van de bottelactiviteiten naar het herkomstgebied van de sherry. Het resultaat was iets lager dan in 1990. Veel voorbereidingen zijn gemaakt voor de bouw van de nieuwe fa briek die het huidige verouderde complex in 1993 zal vervangen. De eerste paal voor deze fabriek werd eind november geslagen. Bij het ontwerp is nadrukkelijk rekening gehouden met een aantal milieu aspecten. Ook de wensen van de medewerkers zullen bij de bouw tot uitdrukking komen. Bij Gall Gall steeg de omzet, vooral door de toevoeging van de slijterijketen Impodra, ïaar f 452 miljoen. De 70 Impodra- slijterijen werden in oktober en no vember omgebouwd tot Gall -rail-winkels. Het resultaat liet jveneens een verbetering zien, ter- vijl ook het marktaandeel verder :oenam. Gall Gall presenteerde zich in ,991 als een slijterijketen met toe voegde waarde. De campagne jet de flessenpost, de actie met }L\e maltwhisky's in flessen van t|375 liter en de introductie van de jatis wijnzegel zijn daar voorbed en van. Het rendement nam fors je, onder meer ook bij de wijnver- mop. Terwijl de wijnmarkt in Ne erland stabiel bleef, groeide bij jall Gall het volume met 12%. 4et 351 eigen filialen is Gall Jail veruit de grootste slijter in Nederland met een marktaandeel rnn ongeveer 21,5%. De franchise- «•ganisatie werd in 1991 verder intwikkeld. Het aantal franchi- ievestigingen steeg met 7 tot 21. )it aantal zal de komende jaren ïaar verwachting verder stijgen. wil SpA met deze formule naar een keten van rond Het resultaat van de grenswin- kels van Ter Huurne daalde licht als gevolg van de kosten lie een wijziging van de formule net zich meebrachten. Het assorti- nent is in belangrijke mate afge slankt en nog meer toegespitst op le Duitse consument. Deze aan lassing was noodzakelijk om, na iet wegvallen van de Europese (renzen en daarmee ook van de 'erschillen in belastingen en ac- ijnzen, aantrekkelijk te blijven roor Duitse consumenten. De nieu- ve formule, die medio 1991 werd loorgevoerd, voldoet aan de ver pachtingen. Zowel omzet als winst van Albro Bakkerijen Zwanenburg stegen aanzienlijk, vooral door de groeiende afzet van diep vriesdeeg. Deze groei werd sterk bevorderd door de gepatenteerde methode om halffabrikaten gere zen en wel in te vriezen. Albro ontwikkelde vorig jaar in sa menwerking met de KLM een spe ciaal broodje dat direct uit de oven in het vliegtuig kan worden geser veerd. Hiervan worden er nu we kelijks 40.000 afgezet. Daarnaast had het bedrijf een groot aandeel in de viering van de honderddui zendste medewerker van Ahold. g Staten Albro maakte toen 63.558 mergpij pen voor alle medewerkers van de Ahold-bedrijfsonderdelen in Ne derland en België. OMZET Aholdtotaal 22000 0000 8000 6000 4000 2000 0000 8000 6000 4000 2000 Staten De afzet van vleeswarenbedrijf Meester in Wijhe nam in 1991 toe, vooral als gevolg van de groei in zuurstofarm ver pakte vleeswaren. Het bedrijfsre sultaat bleef iets achter. Meester is begonnen met het stroomlijnen van de produktie. Dit zal uiteinde lijk leiden tot een verdere verbete ring van de efficiency. Ook Nistria in Moergestel (dieet- vleeswaren) zag de omzet in 1991 verder stijgen. Het bedrijfsresul taat handhaafde zich op het ni veau van 1990. Het resultaat van VACO in het Belgische Geel (kant-en- klaar-maaltijden) bleef in 1991 ondanks een stijging nog licht negatief. De bij VACO ont wikkelde maaltijden in eenper soonsverpakkingen werden onder meer in een aantal Albert Heijn- winkels op de schappen gebracht- De afzet van deze produkten, die goed inspelen op de wensen van de consument, zal de komende jaren naar verwachting geleidelijk toe nemen. De gezamenlijke omzet van de produktiebedrijven (Marvelo, Meester, Nistria, Albro, VACO) nam toe met 9,3%) tot f 606 mil joen, terwijl het gezamenlijke bedrijfsresultaat eveneens een stijging te zien gaf. Het Alliance-restaurant De Hoop op d'Swarte Walvis in Zaandam boekte behalve een recordomzet ook een uitstekend re sultaat. Het toprestaurant, in het bezit van een Michelin-ster, vierde in 1991 zijn 25-jarig bestaan. Het bedrijfsresultaat van Grootverbruik Ahold (GVA) was in 1991 negatief, on danks een stijging van de omzet met 4,1%) tot f 691 miljoen. Deze ontwikkeling vond zijn oor zaak in het feit dat in de afgelopen jaren het accent te veel is gelegd op de groei van de activiteiten en dat onvoldoende gewerkt is aan sy nergie tussen de verschillende be drijfsonderdelen. De organisatie en de infrastructuur zijn in de afgelo penjaren te zwaar aangezet, waar door de algemene kosten te hoog werden. Dit maakte een organisa tie-aanpassing noodzakelijk. Deze zal in 1992 worden afgerond. Het kostenniveau zal worden ver laagd door de verschillende be drijfsonderdelen meer te laten sa menwerken en de diverse markten waarop GVA actief is beter ge coördineerd te benaderen. De com merciële activiteiten worden volle dig geconcentreerd op de drie marktsegmenten institutioneel, bedrijfsrestauratief en horeca. Alle produktgroepen zullen worden ver kocht via de op deze segmenten ge richte formules. De onderdelen Kok Ede Grootverbruik, Instel en de Horecagroep, bestaande uit de Horeca Inkoop Centrale en Evers Horeca Totaal, zullen daarbij nauw samenwerken. De formules krijgen centraal ondersteuning op het gebied van produktie, distribu tie, administratie en automatise ring. De organisatie-aanpassing had ook gevolgen in het personele vlak. i Een aantal medewerkers is binnen Ahold herplaatst of heeft elders een nieuwe functie gevonden. De Raad van Bestuur ziet de reor ganisatie van GVA als voorwaarde voor een gezonde verdere ontwik keling van deze strategische con cernactiviteit. De RvB verwacht dat door de aanpassingen het ren dement in de nabije toekomst weer op het gewenste niveau kan wor den gebracht. Ahold opende begin juni 1991 in de stad Jihlava (Zuid-Mo- ravië) zijn eerste Tsjechische supermarkt onder de naam Mana. Later werden ook supermarkten geopend in de steden Zdar nad Sa- zavou (Zuid-Moravië) en Jablonec (Noord-Bohemen). De omzet van de drie winkels was eind 1991 al aanzienlijk hoger dan voor de over name. Voor de exploitatie van winkels en distributiecentra in Tsjechoslowa kije werd in het verslagjaar Euro nova opgericht. Euronova exploi teerde eind 1991 drie distributie centra, die tevens als groothandel fungeren, en negen winkels, waar van er inmiddels vier verbouwd zijn tot Mana. In de loop van 1992 zal geprobeerd worden door over names het aantal winkels uit te breiden tot enkele tientallen. De winkels zullen na overname gelei delijk worden omgebouwd tot de nieuwe winkelformule. Grotere in vesteringen mogen pas verwacht worden als zich mogelijkheden voordoen om een aanzienlijk aan tal winkels te verwerven.

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 7