-'«sr 1991: Memorabel jaar Nieuwbouw Milieuzorg Verwachting 1992 Albert Heijn Elektronisch betalen James AH-Franchising Milieuzorg Distributie Speciaalzaken Ahold Etos Nederland Etos België De Tuinen - AHOLD JAARBEELD 1991- Vervolg van pagina 1 73%. In maart nam Ahold De Tuinen bv over, een nog kleine groep van 7 drogisterijen met het accent op gezondheidsarti kelen. De plannen voorzien in een sterke uitbreiding van de groep, die binnen Speciaalza ken Ahold als een zelfstandige organisatie zal opereren. De investeringen in bestaande Ahold-bedrijven waren in 1991 aanzienlijk, zowel in de Ver enigde Staten als in Nederland. Zo ging eind november in Zaan dam de bouw van start voor een groot Ahold-complex. Hier in zullen een nieuw ge combineerd distributiecentrum voor Albert Heijn, een nieuwe Albert Heijn-verscentrale en een nieuwe fabriek van het pro- duktiebedrijf Marvelo worden ondergebracht. Het complex zal in de loop van 1993 operatio neel zijn. Met de bouw en in richting is een bedrag van ruim f 200 miljoen gemoeid. De Nederlandse en Amerikaan se Ahold-bedrijven waren in het verslagjaar intensief bezig met de zorg voor het milieu. In Nederland sloot Ahold als lid van de Stichting Verpakking en Milieu op vrijwillige basis een overeenkomst met VROM, het ministerie dat zich bezighoudt met Milieuzaken. De overeen komst houdt in dat het totale volume aan verpakkingen in tien jaar tijd met 10% zal wor den teruggebracht. De Raad van Bestuur van Ahold besloot het milieu tot een vast beleidsonderdeel van de Nederlandse werkmaatschap pijen te maken. Deze zullen voortaan inzicht moeten geven in de voortgang van hun mi lieu-activiteiten. De verwachtingen voor dit jaar zijn volgens de Raad van Be stuur positief. Zowel het be drijfsresultaat als de netto winst zullen verder toenemen. Ook het aantal medewerkers zal verder stijgen. Albert Heijn zal kunnen pro fiteren van de investeringen in verbeteringen en uitbreidingen van het winkelbestand. Bij Speciaalzaken Ahold verwacht de RvB, vooral dank zij Gall Gall, hogere resultaten, even als bij de produktiebedrijven. In de loop van 1992 zal de orga nisatie-aanpassing bij GVA naar verwachting vruchten gaan afwerpen. Ook bij de Amerikaanse bedrijven wordt een verdere verbetering van de resultaten verwacht. Ahold is van plan om dit jaar ongeveer f 900 miljoen te inves teren, waarvan f 350 miljoen in Nederland en 300 miljoen (dollar) in de Verenigde Staten. GROEI AHOLD NEL Het marktaandeel van Albert Heijn groeide in 1991 van 25,9% naar 26,3%. Deze toename is voornamelijk te danken aan de toe voeging van verkoopoppervlakte en de groei van franchise-actn teiten. De marktaandelen van I'' tos en Gall Gall vertoonden eveneens een stijging. Het totaal aantal verkooppunten van Ahold-winkels nam toe van 1020 tot 1138, voornamelijk door toe- Albert Heijn wist zijn aandeel in de markt voor voedings- en genotmiddelen in 1991 te vergroten van 25,9% tot 26,3%. Een verdere uitbreiding van ver koopoppervlakte en de voortgaan de groei van het aantal franchise- vestigingen droegen hieraan bij. De omzet van Albert Heijn (die van de franchisenemers niet mee gerekend) steeg vorig jaar met 5,7% tot f 7,6 miljard. Het resul taat bleef nagenoeg gelijk aan dat van 1990. Gezien de forse loonstij gingen per 1 april 1991 is dat een prima prestatie die mede door kos tenbeheersing kon worden gereali seerd. Het aantal winkels bedroeg aan het einde van het jaar 578, waarvan 448 filialen en 130 fran- chise-vestigingen. De afgelopen jaren heeft AH hard gewerkt aan de totstandkoming van een nieuw winkelbeeld. Deze inspanningen hebben in 1991 «ze- leid tot evenwichtige prototypes voor de standaard- en grootschali ge supermarkt. Uit onderzoek is gebleken dat deze prototypes goed aanslaan bij de consumenten. Der gelijke winkels zullen dan ook in hoog tempo op verschillende plaat sen in Nederland worden neerge zet. De Tweede Kamer ging vorig jaar akkoord met een verrui ming van de winkelopeningstijden. Ahold had hierop al jaren aange drongen, omdat met- deze verrui ming enigszins tegemoet kan wor den gekomen aan de wensen van de consument. De openingstijden zullen naar verwachting in de loop van dit jaar worden verruimd tot half zeven op werkdagen en tot zes uur op zaterdag. Begin 1992 bereikte Albert Heijn overeenstemming met Beanet over de invoering van elektronisch be talen. Deze wijze van betaling zal, gespreid over een periode van drie jaar, in de supermarkten van Al- bert Heijn worden ingevoerd. De wekelijkse actieperiode in de AH-winkels werd vanaf mei met twee dagen verlengd. Consumen ten kunnen zodoende vijf dagen per week profiteren van de week- aanbiedingen. De nieuwe aanpak droeg bij aan de verdere groei van het marktaandeel en zorgde bo vendien voor een evenwichtiger klantenspreiding over de verschil lende dagen van de week. 50„_00o-000 omzet aantal franchisevestigingen steeg tot 130. In de komende jaren wordt een verdere toename verwacht van het aantal franchisevestigingen. James Telesuper (teleshopping) werd in het verslagjaar onder gebracht in de AH-organisatie. De mogelijkheden die teleshopping in zich heeft voor verdere uitbreiding van de dienstverlening zullen nu door Albert Heijn verder worden ontwikkeld. Albert Heijn Franchising behaal de een omzet van f 1.228 mil joen, een stijging van 18%. Het In het kader van de milieuzorg werkte Albert Heijn in 1991 met de industrie aan de ontwikkeling van verpakkingen die geschikt zijn voor hergebruik. Daarnaast werd in overleg met leveranciers het aantal milieuvriendelijk geteelde AGF-produkten verder uitgebreid. Bovendien werden in de meeste fi lialen voorzieningen getroffen voor het gescheiden inzamelen van kar ton en plastic. In het najaar werd het nieuwe landelijk distributiecentrum in Geldermalsen in gebruik genomen. De winkels kunnen hierdoor met een hogere frequentie met lang- zaamlopende artikelen worden be voorraad. Dit maakt ook een bete re afvoer van retourgoed mogelijk. Albert Heijn werkt tevens aan een nog betere bevoorrading van de winkels. Hiervoor is in Zaandam begonnen met de bouw van een ge combineerd distributiecentrum. In het nieuwe complex zullen alle dis tributie-activiteiten voor de AH- winkels in Noordwest-Nederland worden samengebracht. Door deze opzet kunnen transporten straks worden gebundeld, zodat super markten efficiënter kunnen wor den bevoorraad. De omzet van Speciaalzaken Ahold (Gall Gall, Etos Bel gië, De Tuinen, Pragmacare en Ter Huume) nam in 1991 met 18,7% toe tot f 872 miljoen. Deze stijging kwam grotendeels voor re kening van het inmiddels in Gall Gall geïntegreerde Impodra. Ook de bestaande activiteiten droegen echter fors bij aan de om zetgroei. De winst van de SpA- groep nam in 1991 verder toe. Ahold verwacht de komende jaren voortgaande verhoging van het rendement dooi' verdere structure ring van de SpA-organisatie. Etos maakte in Nederland get gemakkelijk jaar door. Tot steeg de omzet met 6,6% ti f 234 miljoen en nam ook hr marktaandeel toe. Het, weliswaJ positieve resultaat, bleef echlJ nog achter bij de interne verwaclr tingen. In het verslagjaar is begon nen met de verfijning van de Etó Beauty Case-formule. Deze is in d( ruim 40 filialen nog beter afge stemd op lokale marktsituaties. D; vernieuwde formule zal in onge- veer de helft van alle winkels wor den ingevoerd. Het aantal filialen steeg met 5 tc 152. Het aantal franchise-vestigir gen nam met 8 toe en kwam hiei mee op 22. Etos verwacht de k( mende jaren een verdere groei va de succesvolle franchise-operati< Een deel van deze groei zal worde gerealiseerd door de overdrach van een aantal eigen winkels aa franchisenemers. De uitbreiding van Etos Belgi. werd in 1991 voortgezet. Ii Vlaanderen werden 6 nieuw< filialen geopend. De twee Waalse filialen werden gesloten omdat de lokaties niet pasten bij de formule. Het totaal aantal winkels is hier mee gekomen op 19. Mede dooi aanloopverliezen in de nieuwe fi lialen bleef het resultaat ook ir 1991 nog negatief. De omzet ont wikkelde zich gunstig en nam mei circa 30% toe. In 1992 zal een nau were samenwerking met Etos Ne derland tot stand komen. De Tuinen (drogisterijen) werd begin juli 1991 overgenomen en als zelfstandig onderdeel ondergebracht in Speciaalzaken Ahold. Zowel omzet als resultaat ontwikkelden zich naar wens. Het aantal filialen groeide in het ver slagjaar van 7 tot 10. Binnen vijf

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 6