1991 IN VEEL OPZICHTEN MEMORABEL JAAR Beeld van een jaar De wereld van Ahold Toekomstvisie Winst weer gegroeid Overname en integratie van Impodra in Gall &Gall 100.000e medewerker verwelkomd Overname Tops in Amerika Raad van Bestuur Opening AH Vermiljoei <$3Tops Deze week is het financiële jaarverslag van Koninklijke Ahold over 1991 uitgeko men. Daarin doet de Raad van Bestuur verslag over de resultaten van alle werk maatschappijen van Ahold in Nederland en de Verenig de Staten. In deze bijlage brengt Flitsen een samen vatting van het jaarverslag, aangevuld met gegevens over het personeelsbeleid. De pagina's 6 en 7 geven een overzicht van de ontwikke lingen bij de werkmaat schappijen in Nederland. Hoe het de collega's in het buitenland vergaat is te le zen op pagina 8. Op pagina 2 zijn alle belangrijke grafie ken bij elkaar gebracht, die een goed inzicht geven van de ontwikkelingen bij Ahold op sociaal gebied. Een andere kijk op de activi teiten binnen Ahold op de pagina's 4 en 5: de wereld van Ahold, die bestaat uit zijn mensen, winkels, distri butiecentra, fabrieken, vers centrales, vervoer en kanto- Ahold-president Pierre Everaert blikt op pagina 3 terug op de resultaten van 1991 en geeft zijn visie op enige aspekten die met de toekomst van Ahold te ma ken hebben. Moderne tech nieken gaan de winkels ver anderen en ook het perso neelsbeheer van Ahold zal in de toekomst te maken krij gen met veranderingen. NIEUWSBLAD VOOR MEDEWERKERS VAN KONINKLIJKE AHOLD NV De nettowinst van Ahold is in 1991 wederom toegeno men. De Raad van Bestuur toont zich in het deze week uitgekomen jaarverslag tevreden over het behaalde re sultaat. De winst steeg ten opzichte van 1990 met 13,4% tot f 275,8 miljoen. Ook de omzet ging omhoog. Deze bedroeg f 20,8 miljard, een groei van 18,5%. In Nederland behaalde Ahold een omzet van f 10,3 mil jard, bijna 8% meer dan in 1990. De totale omzet in de Verenigde Staten kwam met 5,6 miljard dollar zelfs 27% hoger uit, vooral door de overname van de super marktketen Tops Markets. De marktomstandigheden in Nederland waren in 1991 niet altijd even gunstig. In Neder land leidden nieuwe CAO-af- spraken vanaf 1 april tot sterk gestegen loonkosten. Deze kon den slechts beperkt en ver traagd in de prijzen tot uitdruk king worden gebracht. Om dit te compenseren werd onder meer sterk de nadruk gelegd op kostenbeheersing. Op dit gebied werden in 1991 goede resulta ten geboekt. Het aantal medewerkers van Ahold overschreed in 1991 het magische aantal van 100.000. De honderdduizendste mede werkster, Erika van Ankeren, caissière van het Albert Heijn- filiaal in de Amsterdamse Helmholtzstraat werd feestelijk verwelkomd. In de laatste vijf jaar is het totaal aantal mede werkers van de onderneming verdubbeld. Dat is voor een be langrijk deel een gevolg van de overnames van winkelketens in de Verenigde Staten. Ook de voortgaande uitbreiding van serviceverlening in de winkels speelt hierbij een rol. De economische recessie in de Verenigde Staten breidde zich in 1991 vanuit het noordoosten uit naar andere delen van het land. Het afzetvolume van voe- dings- en genotmiddelen ging hierdoor in bepaalde regio's duidelijk omlaag. Ahold bleek echter bestand tegen de reces sie in de VS. Een zwak derde kwartaal werd gevolgd door een sterk vierde kwartaal. 'De be drijven van Ahold wisten door hun prijsreputatie en het uitge breide assortiment versartike len en droge kruidenierswaren de recessie goed het hoofd te bieden', aldus de Raad van Be stuur. Ahold investeerde in 1991 voor een bedrag van f 248 miljoen gulden in Nederland en 444 miljoen dollar in de Verenigde Staten. In maart nam Ahold de Amerikaanse supermarktketen Tops Markets over. Tops telde ten tijde van de overname 59 grote supermarkten, 76 kleine re en 10 buurtwinkels, voorna melijk gevestigd in het noord westen van de staat New York. 'Door de overname van Tops is Ahold wat omzet betreft de ze vende supermarktorganisatie in de Verenigde Staten', zo meldt het jaarverslag. Begin 1991 verwierf Ahold in Nederland de 70 winkels tellen de slijterijketen Impodra. In de loop van het jaar werd deze ke ten geïntegreerd in Gall Gall. Het belang van Ahold in Schui- tema groeide van 63 naar bijna Zie verder pagina 6.

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 1