Introductie klanten fonds BEGELEID DOOR HffT; GROTE RECLAMECAMPAGNE Werkgroepen zorgden voor de details 8 Bij Albert Heijn kun jj je geld beleggen, terwijl je - boodschappen doet. Dominant Antieke spaarpot EXTRA EDITIE AHOLD PUTSEN EEBR. '92 AH Vaste Klanten Fonds. HetAH Vaste Klanten Vaste Klanten. HetAH HetAH 'De campagne wordt zeer domi nant gebracht', bevestigt Bert Eijkelkamp. 'Zoiets komt in deze mate eigenlijk maar zelden voor. Je mag wel zeggen dat we flink uitpakken, ja.' Eijkelkamp, die samen met een kleine groep collega's, maanden in het diepste geheim bezig is ge weest met de voorbereidingen van de campagne, twijfelt niet aan het succes van de introductie. 'Ik ben ervan overtuigd dat er nog meer mensen zullen meedoen dan inder tijd met de klantenobligaties. Het fenomeen "beleggen' spreekt tegen woordig meer aan dan 35 jaar gele den. Dit wordt een groot succes!" Bij Albert Heijn kun je geld beleggen, terwijl je boodschappen doet. Het AH Vaste Klanten Fonds. Voor het beleggings fonds realiteit kon worden, moesten er talrijke hindernissen wor den genomen. Er werd één centrale groep geformeerd die als Stuurgroep alle te organiseren elementen van het Fonds dirigeerde en coördineerde. Deze groep stond onder leiding van RvB-lid Cees van der Hoe ven. Daarnaast waren er vijf werkgroepen die op spe cialistische terreinen de voorbereiding tot in fines ses hebben geregeld. Stem bij deTV- commercial: Als vanouds kunt u zegeltjes sparen bij Albert Heijn. En kunt u zegelboekjes inwisselen tegen contant geld. Maar vanaf nu kunt u met drie volle zegelboekjes ook deelnemen in het AH Vaste Klanten Fonds. Dan bent u opeens een heuse belegger geworden. Bij Albert Heijn kun je geld beleggen, terwijl je boodschappen doet. Onder de Ahold-medewerkers die grote bijdragen aan de tot standkoming van het Fonds hebben geleverd moeten in ieder geval genoemd worden: Nico de Vries, Hille Bosma, Paul Ekelschot, André Buiten huis, Cor Sterk, Jan Brinkbuis, Chris van Gent, Arthur van Wy- lick, Jan Wytze van Boven, Nol Berger, Pauline van Benthem, Wim Huinder, Frans Hent, Fred Stroomberg, Jan Burggraaf, Wout Kranenburg, Peter van der Weijden, Paul Butzelaar en Hans Gobes. Zij werkten inten sief aan de totstandkoming van het Fonds en schakelden op hun beurt weer vele andere collega's in. Medewerkers van de werk groepen Fiscaal/Juridische Za ken, Financiën en Com municatie, Klanten, Personeel en Administratie, zorgden er, soms samen met externe des kundigen, voor dat alle details geregeld werden. In het bijzon der kunnen de namen van Oscar Heijn en Nico de Vries genoemd worden. Zij hebben bergen werk verzet om het Fonds tot realiteit te brengen. Als klanten en me dewerkers er nu grootschalig ge bruik van maken is iedereen te vreden. bij deze campagne voor het eerst gebruik van raamstroken die rond om op de ramen worden geplakt', aldus Bert Eijkelkamp van de af deling AH Communicatie. 'We heb ben voor elke winkel speciale plak- pistolen gekocht om de stroken op een schone manier vast te zetten.' De brochure 'Bij Albert Heijn kun je beleggen terwijl je boodschappen doet' zal via displays in de winkels aan de klanten worden aangebo den. In alle dagbladen verschijnt een paginagrote advertentie waar in het AH Vaste Klanten Fonds wordt geïntroduceerd. De adver tentie laat een antieke spaarpot zien die de werking van het Fonds symboliseert: een hond met een dubbeltje in zijn bek, die op het punt staat door een hoepel te springen om het dubbeltje in een [potje te deponeren. In de TV-com- mercial van AH, die volgende week geheel aan het fonds is gewijd, zal 2 het mechaniek in vol bedrijf te zien zijn. Ook AllerHande zal het Fonds binnenkort ruimschoots on der de aandacht brengen. Gedu rende de rest van het jaar zal het Fonds regelmatig terugkeren in de weekendadvertenties. Op dinsdag 18 fe bruari gaat in alle AH-winkels en in de media een groots op gezette campagne van start die het AH Vaste Klanten Fonds onder de aandacht van het Ne derlandse publiek zal brengen. Het wordt een campagne waar nie mand omheen kan. De introductie van het Fonds zal vanaf volgende week een fors stempel op het winkelbeeld druk ken. Behalve raambiljetten, raam stroken en plafondhangers zijn er ook speciale vlaggelijnen ontwik keld die bij de kassapartij worden opgehangen. 'Albert Heijn maakt Illustraties: 1 Schets van de advertentie die volgende week in de dagbladen wordt afgedrukt 2 De klantenbrochure 3 Promotiemateriaal voor de win kels 4 Het nieuwe spaarzegelboekje 5 Schets voor de TV-commercial 5

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 8