AH liet klant al eerder meedelen in de winst Familie Heijn verwacht grote deelname aan Fonds Hoe wordt het geld van het AH Vaste Klanten Fonds beheerd? 7 Onstuitbaar Scheef Voorbereidingen Fonds in het geheim EXTRA EDITIE AHOLD FLITSEN FEBR. '92 Het idee om klanten te laten meedelen in de winst van het bedrijf is door Albert Heijn al eerder in praktijk gebracht. In 1955 begon AH met het uitgeven van zogenaamde 'klan tenobligaties' die tegen inlevering van volle zegelboekjes konden worden verkregen. Een actie die tot een geweldig succes zou leiden. De klantenobligatie, een soort ver handelbare lening, was indertijd een absolute primeur. Bijna iedere Nederlander werd in staat gesteld om obligaties te kopen en mee te doen. Het enthousiasme was zo groot dat de obligaties al snel in grote aantallen de deur uitgin gen. Mensen waren graag be reid voor vrienden, kennissen en familieleden boodschap pen te doen om op die ma nier in versneld tempo obli gaties bij elkaar te sparen. Veel klanten zagen de obligaties als een voorzie ning voor de oude dag. Ande ren spaarden voor kinderen of kleinkinderen. 'Toen wij over de obligaties lazen zei ik tegen mijn man dat dat een mooie gelegen heid was om voor de kleine meid te gaan sparen. Onze Marion is twee jaar, zo meende een enthousiaste spaarster in 1955. Naarmate de populariteit van de obligaties steeg, daalde de leeftijd van de obligatiehouders. In Aller- Hande verschenen foto's van steeds jongere beleggers. Iemand uit Zeist liet zijn vier maanden ou de dochter onder de titel 'mevrouw' als obligatiehoudster inschrijven. De opmars van de obligaties was onstuitbaar. Het duurde dan ook niet lang of ze werden ook op de beurs verhandelbaar. Banken kre gen van grote beleggers opdracht om zoveel mogelijk obligaties op de kop te tikken. Er werd soms meer dan 70 gulden betaald. Zelfs een gezaghebbende krant als de Finan cial Times sprak zijn bewondering uit voor dit systeem. Eind 1961 bleek het obligatiebezit Op de hoofdkantoren van Ahold en Albert Heijn waren maar weinig medewerkers op de hoogte van de voorbereidin gen van het AH Vaste Klanten Fonds. De reden hiervoor was onder meer dat voortijdig geen gegevens beschikbaar mochten komen. De Nederlandsche Bank moest eerst haar goed keuring geven. Onder de code naam A'92 is door een groep in gewijden gedurende twee jaar aan zowel het grote geheel als aan elke detail van het AH Vaste Klanten Fonds intensief gewerkt. onder AH-klanten een waarde te vertegenwoordigen van circa 43 miljoen gulden en waren er ruim 850.000 klantenobligaties uitgege ven. Het succes was zo groot dat Abert Heijn in 1962 besloot om met de uitgifte te stoppen. De be langstelling was zo fors ge worden dat er te veel zoge naamd 'vreemd geld' in de on- derneming kwam, waardoor de balansverhou ding scheef getrok ken werd. Het zegel systeem werd wel ge handhaafd. Een vol boekje kon voortaan worden inge ruild voor f 52,- aan PMC-cheques (Premie-van-de-maand-Club), waarmee non-food-artikelen zoals koelkasten konden worden ge kocht. Toen de PMC in 1974 werd opge heven konden de klanten hun volle zegelboekjes met f 49,- aan zegels alleen nog inwisselen voor een con tant geldbedrag van f 52,-. Met de introductie van het AH Vaste Klanten Fonds is nu opnieuw de mogelijkheid geschapen om het ge spaarde geld te beleggen. De cirkel is rond. De introductie van de klanten obligaties Het geld dat via de ver koop van de AH Spaarzegels binnen komt bij het AH Vaste Klan ten Fonds wordt beheerd door Pierson Capital Ma nagement Nederland bv, een dochteronderneming van Pierson, Heldring Pierson nv. Deze bank is ge specialiseerd in vermogens beheer voor grote beleggers en heeft een team van hoog gekwalificeerde beleggings deskundigen met jarenlange ervaring in dienst. Het Fondsvermogen zal door Beheerder Pierson in principe steeds voor 50% worden belegd in aandelen Ahold en voor 50% in kasgeldleningen aan Ahold. De Beheerder mag tot maxi maal 5% naar boven en maxi maal 5% naar beneden van de ze vaste verdeling afwijken. Met deze min of meer vaste verdeling van het Fondsvermo gen over de twee beleggings soorten wordt gestreefd naar een relatief stabiele waardeont- wikkeling van de Units. Wan neer de Beheerder meent dat het Fonds gebaat is bij een ver der afwijkende verdeling, moet hij eerst toestemming vragen aan de Raad van Toezicht van het Fonds. In de Raad van Toe zicht van het Fonds hebben een aantal deskundigen zitting. Deels zijn zij verbonden aan Ahold en deels zijn zij buiten staanders. Leden van de familie Heijn gaan participeren in het AH Vaste Klanten Fonds en zorgen samen met het pensioenfonds van Ahold voor het beginkapitaal. Twee vertegenwoordigers van de familie, de heren Al- bert en Oscar Heijn, geven voor Flitsen hun mening over het Fonds. Abert is onze voormalige presi dent en nu lid van de Raad van Commissarissen van de vennoot schap. Hij vertegenwoordigt het bedrijf nog in tal van organisa ties in binnen- en buitenland. Oscar is actief als zelfstandig vermogensbeheerder en is de zoon van Gerrit Heijn, beter be kend als TDaas Gerrit', de man die van 1920 tot 1962 deel uit maakte van de Raad van Be stuur en later als commissaris van de onderneming. Beiden on dersteunen van harte de oprich ting van het AH Vaste Klanten Fonds. Oscar: 'Het Fonds speelt in op de ontwikkeling waarbij een veel breder publiek aandelen gaat be zitten. Het idee om een bunde ling te vormen tussen de drie partijen waardoor een bedrijf economisch kan bestaan: aan deelhouders, medewerkers en klanten, maakt dit Fonds uniek en geeft ons alle aanleiding om deel te nemen. Het Fonds bevor dert de band die bestaat tussen deze drie partijen en zal een gunstig effect op het hele bedrijf hebben.' Abert Heijn illustreert dit: 'Je ziet het ook dagelijks in de AH- winkels. De klanten voelen zich met de winkel en de medewer kers verbonden. Dat zal zich on getwijfeld ook uiten in een grote deelname aan het Fonds. Boven dien beantwoorden we nu de veel gestelde vraag wanneer we weer eens iets nieuws met de zegels gaan doen. Met dit unieke Fonds hebben we dat antwoord gevon den, maar we blijven wel op de kleintjes letten!' H-OBLIGATIE

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 7