Ahold-medewerkers KRIJGEN KORTING ■lil m ara ;j 6 Verwerking op top snelheid li mm INDIENSTTRiDIN 10 Lees tot welk maximum u in aanmerking komt 1. Wie komen in AANMERKING? 2. Hoeveel KORTING? 3. Hoe lang in DIENST? 4. Kortingsrecht in JAAR VAN INDIENSTTREDING korting sredfot fwgifendk 5. Einde dienst- VERRAND EN EINDE KORTINGSRECHT 6. Blokkade 7. Deblokkering 8. Belasting 9. Voorbehoud EXTRA EDITIE AHOLD FLITSEN FEBR. '92 Het verwerken van alle gegevens voor het AH Vaste Klanten Fonds gebeurt bij het Neder lands Administratie - en Trustkantoor in 7: Amsterdam. De medewerkers bij dit kantoor zijn terdege voorbe reid op de enorme adminis tratie die zij moeten gaan voeren. Alleen al de deelna me van alle Ahold-medewer- kers in het fonds zou het bij houden kunnen betekenen van de beleggingen van ruim 50.000 personen. En het aantal deelnemende klanten zal naar verwach ting een veelvoud daarvan zijn. Er is echter niets aan het toeval overgelaten. Voor de verwerking van alle ge gevens zijn nieuwe, uitge balanceerde computerpro gramma's ontwikkeld. Die zijn uit en te na getest, on der de meest extreme om standigheden. Met drie volle spaarzegelboekjes (met een waarde van f 52,- elk) kan iedere AH-klant voor f 156,- aan Units kopen. Voor de meeste Ahold- medewerkers geldt dat zij tenminste eenmaal per jaar bij zo'n aan schaf f 147,- aan extra Units gratis erbij krijgen. Deze gratis Units noemen we Units B. Dit betekent eigenlijk een korting van 10% over f 1470,- aan boodschappen. Hieronder een overzicht dat duidelijk maakt wie precies in aanmerking komen en welke maximale korting kan worden verstrekt. Is kei- ook r beleggen a. Personeel werkzaam in Neder land met een dienstverband voor onbepaalde tijd (uitgezonderd zo genaamde LP-ers, los personeel, en personeel met een 0-uren contract voor onbepaalde tijd) of een dienst verband voor bepaalde tijd van mi nimaal 3 maanden met Koninklij ke Ahold of één der dochteronder nemingen. b. Part-timers verkrijgen korting naar rato volgens de volgende formule: minder dan 64 contracturen per periode: 1/3 van maximale kor- tingsrecht (dus 3 boekjes per jaar en f 147,- aan Units B). 64 t/m 127 contracturen per pe riode: 2/3 van maximale kor- tingsrecht (dus 2x3 boekjes per jaar en 2 x f 147,- aan Units B). 128 t/m 160 contracturen per periode: het maximale kortings- recht (dus 3x3 boekjes per jaar en 3 x f 147,- aan Units B). Bepalend voor het vaststellen van het kortingsrecht in enig kalender jaar is het aantal contracturen in Geïndexeerd waardeverloop aandeel Ahold promessedisconto gg Jan '86 Jan'87 Jan'88 Jan '89 Jan'90 JarT'91 Dec '91 Deze grafiek toont over de periode 1 januari 1986 t/m 31 december 1991 het (fictieve) verloop van de netto vermogenswaarde van een Unit als het AH Vaste Klanten Fonds op 1 januari 1986 met 100 mil joen gulden zou zijn gestart. Er is uitgegaan van de beleggingsme thode zoals de Beheerder van het AH Vaste Klanten Fonds die zal gaan toepassen. Ook is te zien hoe in deze periode de koers van het aandeel Koninklijke Ahold en een waardebedrag uitgezet tegen het promessedisconto (overeenkomend met de rente die gehanteerd wordt voor de leningen aan Ahold) zich hebben ontwikkeld. Uit de grafiek blijkt dat het rentedragende gedeelte in de portefeuille over deze periode het effect van de koersfluctuaties van het aandelenge- deelte zou hebben afgezwakt. De beleggingsmethodiek van het Fonds zou dus tot een geleidelijke vermeerdering van de netto vermogens waarde van de Unit hebben geleid. Nadrukkelijk wordt er echter op gewezen dat de gegevens van deze grafiek geen garanties bieden voor de ontwikkeling van de netto vermogenswaarde van de Unit in de toekomst. de 12e periode van het vooraf gaande jaar. Bij de start van het AH Vaste Klanten Fonds zullen de meest recente gegevens omtrent de contracturen worden gebruikt om het individuele kortingsrecht in het kalendeijaar 1992 vast te stel len. c. De korting wordt ook verstrekt aan: WAO-ers, zolang het dienstver band duurt en Ahold een aan vulling op de WAO-uitkering verstrekt, op basis van het laat ste aantal contracturen vóór het ziektewetjaar. Werknemers met ouderschaps verlof, op basis van het aantal contracturen dat nog wordt ge werkt. d. De korting wordt niet verstrekt aan: Vutters Gepensioneerden Zij kennen immers geen actief dienstverband meer met de onder neming en zullen uitsluitend voor Units A kunnen sparen. De maximale korting voor een full timer bedraagt 10% van 9 x 490,- 441,- per kalenderjaar, in de vorm van Units B. Om deze maximale korting te verwerven moeten 3 maal 3 volle spaarzegel boekjes worden ingeleverd. Om voor korting in aanmerking te kunnen komen moet de werkne mer minimaal 3 maanden in dienst zijn. Er is dus een wachttijd van 3 maanden als men in dienst treedt. In het jaar van indiensttreding wordt het volgende kortingsrecht toegekend: (zie grafiek rechtsboven) Bedoeld wordt hiei 1/3, 2/3 of 3/3 van het maximale kortingsrecht van een full-timer. Dus: 1/3 van 441,- per jaar 147,- perjaar In gear iConïïaaursn Minder dan 64 uren 64 t/m 127 uren 128 t/m 160 uren 1/3 2/3 3/3 Wochttqd eincftgt m Hst lm. «i i/'ux l/m 2/3 van 441,- per jaar 294,- perjaar 3/3 van 441,- per jaar 441,- per jaar. Alles in de vorm van Units in het AH Vaste Klanten Fonds. Let op: deze maxima gelden alleen voor het bedrag aan gratis te verkrijgen Units B. Aan het aantal Units A dat men wil kopen met volle spaar zegelboekjes is geen maximum ver bonden. De bepaling van de wachttijd van 3 maanden betekent dat alleen de werknemers die vóór 17 november 1991 in dienst waren m.i.v. 17 fe bruari 1992 recht op korting ver krijgen. De anderen verkrijgen het kortingsrecht na 3 maanden dienstverband; dus op een later tijdstip. Bij verbreking van het dienstver band eindigt de mogelijkheid om de gratis Units B te verwerven na afloop van een volledige kalender periode van 4 weken na het mo ment waarop het dienstverband eindigde. Voorbeeld: 1. De laatste dag van het dienst verband is de 4e dag van een perio de. Het toegekende kortingsrecht blijft dan gelden t/m de volgende periode (dus nog ruim 7 weken). 2. De laatste dag van het dienst verband is de laatste dag van een periode. Het toegekende kortings recht blijft dan gelden t/m de vol gende periode (dus nog 4 weken). De gratis beschikbaar gestelde Units, de Units B, worden gedu rende maximaal 36 maanden ge blokkeerd, d.w.z. dat verzilvering niet mogelijk is. De blokkade blijft gelden voor de Units B van de werknemer met wie voor het einde van de blokkeringsperiode het dienstverband wordt verbroken. Het deblokkeringsmoment (d.w.z. het moment waarop en waarna de Units B verzilverd kunnen wor den), zal liggen op de eerste dag van de 36e maand na het moment van verwerving van de Units (de maand van aankoop is de eerste maand). De toekenning van de Unit B ge schiedt belastingvrij. Deze regeling wordt ingevoerd per 17 februari 1992 en is gebaseerd op de wetgeving en de interpreta tie daarvan op dit moment. Mocht daarin verandering komen, waar door de uitvoering van deze rege ling bemoeilijkt of onmogelijk wordt dan wel tot een stijging van de kosten van Koninklijke Ahold of de werkmaatschappijen zal lei den, dan kan de Raad van Bestuur de regeling intrekken of wijzigen.

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 6