Deelname stap voor stap Informatie voor klanten en mede werkers Zegels verslaan plastic pas LET OP Juiste formulier van groot belang Voor alle duidelijkheid zetten wij stap voor stap nog eens op een rijtje hoe de medewerkers moeten handelen om deel te nemen in het AH Vaste Klanten Fonds. EXTRA EDITIE AHOLD FLITSEN FF.BR. '92 Via advertenties, in kranten en op televi sie, veel winkelmateri aal en een brochure wordt het AH Vaste Klanten Fonds vanaf 18 februari op grote schaal bij het publiek bekendgemaakt. In een uit gebreid boekwerk, de pro spectus, staan alle voor waarden en regels van dit fonds beschreven. Klanten die bij Albert Heijn drie vol le zegelboekjes inleveren om deel te nemen, krijgen aan de kassa die prospectus meteen overhandigd. Via de gratis 06-0305 AH-Service Lijn kunnen ze het boek werk ook (gratis) opvragen. Alle AH-supermarktmana- gers hebben op 10 februari, de dag van de persbijeen komst, waar het nieuws openbaar werd gemaakt, uitgebreide informatie en voorlichting over dit project ontvangen. De supermarkt managers op hun beurt heb ben de mensen in de win kels tekst en uitleg gegeven terwijl ook het AH-TV-jour- naal ruim aandacht aan dit onderwerp heeft besteed. Bij het werken aan het AH Vaste Klanten Fonds dook regelmatig de vraag op of zegels plak ken nog wel van deze tijd is. Elektronisch betalen wordt alledaagser en de plastic bankpas duikt in steeds meer portemonnees op. Daarbij vergeleken doen 'simpele spaarzegels' wat antiek aan. De mogelijkheid om het AH Vaste Klanten Fonds te intro duceren met een glimmende pas is wel degelijk onderzocht. Maar technisch bleek het op dit moment nog niet haalbaar. Dus wordt vooralsnog aan het degelijke likwerk de voorkeur gegeven boven de geavanceer de chip. De verwachting is wel dat op termijn de zegelplakke- rij het zal afleggen tegen de plastic geldkaart. Voor iedere gulden die u bij Albert Heijn besteedt koopt u een zegel ter waarde van 10 cent. Lever drie volle zegelboekjes in bij de kassa. U ontvangt dan een Unit-zegel, het bewijs dat u de boekjes heeft ingeleverd. Ook krijgt u dan de officiële prospectus, met gedetailleerde informatie over het Fonds. De zegels plakt u in het zegelboek je. Als een boekje vol is, hebt u f 49,- gespaard. Clemens Rink, caissière AH Vermiljoenweg, toont het Aanmeldingsformulier Personeel en de prospectus, met alle informatie over het AH Vaste Klanten Fonds. Yan groot belang is om bij uw eerste storting het Unit-zegel op het speciale aanmeldingsformulier voor Ahold-per- soneel, met de oranje band, te plakken. Wan neer u een gewoon aanmeldingsformulier voor AH-klanten (met een blauwe band) ge bruikt kan het computersysteem van het Fonds u niet als Ahold-medewerker herken nen en ontvangt u dus geen gratis Units B! Voor iedere volgende storting gebruiken Ahold-medewerkers en overige AH-klanten hetzelfde formulier. Heeft u in de week van 10-17 febuari geen Aanmeldingsformulier Personeel ontvangen, lees dan het artikel 'Ahold-medewerkers krijgen korting1 om te zien of u in aanmerking komt. Heeft u dan nog vragen, bel dan Personeelsregistratie Ahold, tel. 075-595041 voor informatie. Plak thuis het Unit-zegel op het Aanmeldingsformulier Personeel en vul het formulier in. Dit spe ciale Aanmeldingsformulier voor Ahold-medewerkers (met de oranje band) krijgt iedere Ahold-mede werker in de week van 10-17 fe bruari toegestuurd. In het computersysteem van het AH Vaste Klanten Fonds is het complete bestand van Ahold-mede werkers ondergebracht. De compu ter herkent uw voorgedrukte naam en personeelsnummer op het Aan meldingsformulier Personeel en weet daarom dat u naast Units A ook recht heeft op Units B, die u gratis erbij krijgt van de onderne ming. U krijgt daarna een overzicht toe gestuurd waarop vermeld wordt voor hoeveel Units A en voor hoe veel Units B u deelneemt. Boven dien ontvangt u een Stortings- kaart waarmee u uw deelname kunt uitbreiden, en een Opname- kaart, waarmee u uw deelname kunt verminderen of beëindigen. Bii het opnemen van (een deel van) het tegoed wordt van het opgeno men bedrag 1% aan administratie kosten ingehouden. Eens per jaar krijgt u een jaarop gave van uw belegging in het AH Vaste Klanten Fonds. Iedere dag kunt u 06-0228082 bellen voor de koers van de Units. Ook in sommi ge kranten staat de koers van de Units en dagelijks kunt u uitreke nen hoeveel uw belegging waard is. Units A en Units B zijn even veel waard. Het verschil is echter dat Units B, die u gratis van de onderneming heeft gekregen, pas drie jaar na aanschaf te gelde ge maakt kunnen worden. Doe het Aanmeldingsformulier in de retourenveloppe en stuur het naar het AH Vaste Klanten Fonds. Het duplicaat Unit-zegel bewaart u voor de eigen administratie.

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 5