'Met Vaste Klanten Fonds WEER GROTERE VOORSPRONG' 2 Iedereen kan Lauwe Beurs? Geen stilte aan de kassa We nemen hiermee toch weer een voorsprong op de concurrentie. De opzet van het AH Vaste Klanten Fonds is uniek in Nederland. Andere retailers zullen ons dat niet snel nadoen. Dat is goed voor ons imago, en dat verwacht de consument ook van ons: dat we steeds een stapje voor lopen.' Hille Bosma: Belasting 50 miljoen Spaarzaam volk Geen goudmijn nu aan onze kassa beleggen. Het geeft Albert Heijn weer iets extra's. EXTRA EDITIE AHOLD FLITSEN FE BR '92 Klanten Stel nu dat 'de stemming op Beursplein 5' niet zo best is. De koersen dalen, waardoor ook de waarde van ieders aandeel in het Fonds daalt. Raakt de consument dan zo te leurgesteld dat hij of zij Albert Heijn gaat mij den? Anders gezegd, kun nen de waardeschomme lingen van het Fonds schadelijke effecten heb ben op het imago van Al- bert Heijn? AH-directeur Hille Bosma ver wacht dat niet. 'De opzet van het Fonds met zo'n 50% aande len Ahold en 50% leningen is een prima waarborg dat de schommelingen van het Fonds geringer zullen zijn dan de schommelingen van de koers van het aandeel Ahold. Zakt de prijs van de aandelen Ahold, dan koopt het Fonds aande len. Stijgt de prijs, dan ver koopt het Fonds, omdat de verhouding tussen aandelen en leningen 50/50 moet blijven. Het aandeel Ahold ontwikkelt zich al jaren rustig en voor spoedig op de Amsterdamse Beurs, maar mochten de aan delen het slecht doen, dan daalt de waarde van de Units niet in gelijke mate, want het Fonds heeft altijd nog inkom sten uit rente op de leningen. Onze klanten zullen niet weg blijven als het onverhoopt wat minder zou gaan met het Fonds. Er is maar één reden waarom klanten vertrekken bij Albert Heijn en dat is als we het slecht zouden doen in de winkel.' Nou, daarvan is na tuurlijk ook geen sprake. Inte gendeel. We gaan nog meer service geven.' De rente- en dividendopbreng sten van het AH Vaste Klanten Fonds worden voor de deelne mers telkens opnieuw belegd. Hoewel deze opbrengsten, waarvan de deelnemers ieder jaar een opgave krijgen, in principe belast zijn, zullen veel deelnemers hierover geen be lasting hoeven betalen. Dat komt door de hoogte van de vrijstelling die in Nederland geldt voor rente en dividend (in beide gevallen f 1000,- voor al leenstaanden en f 2000,- voor gehuwden). Het AH Vaste Klanten Fonds beschikt over een startkapitaal van 50 miljoen gulden. Voor dat bedrag wordt deelgenomen door leden van de familie Heijn en het Ahold Pensioenfonds. Hille Bosma, directeur Economische Zaken en Management Information Services bij Albert Heijn, is razend enthousiast over het opzienbarende programma. Hij heeft een heilig geloof in het succes. Uitvoerig marktonderzoek, dat altijd vooraf gaat aan de introductie van een nieuw produkt in de winkel, is nu achterwe ge gebleven. Dat kon ook niet anders gelet op het feit dat de operatie in het diepste ge heim moest worden voorbereid. Bosma: 'In zeker opzicht nemen we dus een risico - hoewel we natuurlijk precies weten wie onze zegelspaarders zijn en hoe zij in el kaar zitten. Als daarvan een klein deel gaat meedoen wordt het al een succes, want er zullen ook velen zijn die niet echt willen spa ren, maar wel graag meedoen aan een goede, leuke belegging. Want boodschappen doen en nog beleggen ook in de onderneming waar je die boodschappen doet, dat is uniek. We hebben alle vertrouwen in een groot succes.' Op basis van beschikbare gegevens is duidelijk in beeld gebracht hoe Nederland spaart en belegt. En daaruit blijkt dat we in het buiten land geheel terecht bekend staan als een spaarzaam volkje. Er is geen land ter wereld waar bijvoor beeld de gratis zegeltjes aan de benzinepomp zo verwoed worden verzameld en geplakt als hier. Trouwens ook de aankoop van ze geltjes bij Albert Heijn is al jaren stabiel. Hille Bosma: 'Daar zit geen enkele sleet in. Al jaren wordt over ruim een kwart van de omzet bij AH zegeltjes gekocht. Veel consumenten zien die zegels toch als een mogelijkheid om op een aangename manier te sparen. Je spaart zonder dat direct in je portemonnee te merken. En ieder een geeft daar zo zijn eigen be stemming aan. De één verzilvert enkele volgeplakte boekjes aan het einde van het jaar om wat extra's te hebben voor de dure december maand. De ander geeft de op brengst van de zegels aan zijn kin deren.' Bosma maakt meteen van de gele genheid gebruik om het gerucht uit de wereld te helpen dat Albert Heijn met de zegeltjes een 'goud mijn' in handen heeft. 'Dat wordt behoorlijk overschat. De zegelver koop levert AH weliswaar rente op, maar daar staan kosten tegen over zoals voor boekjes en zegel tjes. De grootste post bestaat uit Heijn kun je geld beleggen, je boodschappen doet. de uren die we aan de kassa 'kwijt' zijn met het uitgeven van zegels, innemen van boekjes, vragen be antwoorden en dergelijke.' Geen goudmijn dus, die zegel ver koop, maar toch zeker ook geen verliespost? 'Nee, natuurlijk niet! De baten en lasten zijn redelijk in evenwicht en omdat de klanten het waarderen is zo'n instituut zeker goud waard. Wel kwam uit onder zoek naar voren dat de klanten die zegels sparen behoefte hebben aan iets nieuws, iets anders naast de mogelijkheid om f 52,- te ontvan- gen voor f 49,- aan zegels. Dat ant woord hebben we nu met het AH Vaste Klanten Fonds. Iedereen kan nu aan onze kassa een beetje beleggen, en dat is toch leuk. Het geeft Albert Heijn weer iets extra's, dat nergens anders te krij gen is. Voor de rest zullen we het gewoon goed moeten blijven doen in onze winkels. Prima produkten, keus, alles attractief geprijsd en vriendelijke, prettige bediening; Want hoe je het ook wendt of keert, onze klant heeft aan beleg gen toch minder behoefte dan aan een goed stukje vlees op zondag.'

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 2