Ahold introduceert AH VASTE KLANTEN FONDS Aantrekkelijke kortingsregeling voor alle Ahold-medewerkers Straal verbinding Medewerkers profiteren extra van nieuw beleggingsfonds! Ahold- medewerkers, Wat zijn mijn Units waard? Pierre J. Everae) President Grote reclamecampagne Zie pagina 8 De aftrap van het AH Vaste Klanten Fonds werd begin deze week ge geven op een persconfe rentie in het Ahold- hoofdkantoor in Zaan dam. Tijdens deze bijeen komst gaven de RvB-le- den Pierre Everaert en Cees van der Hoeven een toelichting op de intro ductie van het fonds. Op datzelfde moment zaten de AH-supermarktma- nagers op vijf plaatsen in Nederland (Noordwijk, Dronten, Dordrecht, Nij- kerk en Waalwijk) bij el kaar om door hun ad junct-directeuren inge licht te worden over doel en opzet van het fonds. Als spectaculair onder deel van deze bijeenkom sten werd vanuit Zaan dam een straalverbinding met de vijf verschillende plaatsen tot stand ge bracht, waardoor de su permarktmanagers de persconferentie via de te levisie rechtstreeks kon den volgen. Een uniek, gecombineerd systeem van sparen en beleggen wordt deze maand door Ahold geïn troduceerd. Alle klanten van Albert Heijn kunnen meedoen, en voor mede werkers in dienst van een Ahold-bedrijfsonderdeel in Nederland die hun boodschappen doen bij AH, zijn er extra voorde len. Met het AH Vaste Klanten Fonds is het mo gelijk om op een eenvou dige manier te beleggen in het eigen Ahold-con- cern. Wie aandelen wil kopen en ver kopen op de beurs moet ver stand van zaken hebben. Wie boodschappen doet bij AH en spaarzegels koopt, kan nu ech ter op een gemakkelijke manier beleggen. Bij iedere bestede gulden aan boodschappen kan men een spaarzegel van 10 cent kopen die in een boekje moet worden geplakt. Wie nu een vol spaarboekje met 49,- aan AH- zegels inlevert, ontvangt, via een premie die AH betaalt, 52,- contant. Dat blijft zo, maar vanaf 17 februari biedt Zie verder pagina 3 Ahold-medewerkers eten mee van de Ahold-taart! V.l.n.r. Willemijn IJff van Etos, Rosella Arn-Era van Marvelo, Jan Hart van Albro, Ans Faas van Gall Gall, Sandra van den Berg van AH en Rein Roelof van CS Zaandam. Met bijzon der veel ge noegen kan ik namens de Raad van Bestuur de oprichting bekend maken van het AH Vaste Klanten Fonds. Dit is een fonds waarin zowel onze Al- bert Heijn-klanten als de 50.000 medewerkers van Ahold in Nederland kunnen sparen en beleg gen via het zegelsysteem van AH. Hoe het fonds precies werkt leest u in deze ex tra editie van Flitsen. En ook hoe Ahold-mede werkers, door mee te doen, een heel interes sante korting kunnen krijgen bij het bood schappen doen in Albert Heijn-winkels. Graag wil ik u vragen deze speciale uitgave goed te lezen, zodat u weet wat er vanaf 17 februari a.s. alle maal gaat gebeuren en hoe u hiervan het beste kunt profiteren. Waar het eigenlijk op neer komt is dat nu velen van onze medewerkers in Nederland, samen met de AH-klanten, nog nauwer bij het welzijn van Ahold betrokken kunnen raken. De Raad van Bestuur verwacht dan ook dat dit initia tief zal bijdragen aan een nog betere klanten binding en grotere ver bondenheid van de me dewerkers met de onder neming. Ik nodig u van harte uit om deel te nemen in het AH Vaste Klanten Fonds. 49e jaargang BmmJil fSÏSS wm» februari 1992 Units zijn deelname-een heden in het AH Vaste Klanten Fonds. De koers van de Unit is elke dag telefonisch op te vra gen via een gratis in formatielijn. Het num mer is 06-0228082. Verder wordt de koers doorgegeven aan een of meer landelijke dagbla den. NIEUWSBLAD VOOR MEDEWERKERS VAN KONINKLIJKE AHOLD NV Units A. Tegelijkertijd ontvan gen zij dan - geheel gratis - een aantal Units B met een totale waarde van f 147,- 3 x f 49,-) tot een bepaald jaarmaximum. Die f 147,- worden door Ahold aan het Fonds betaald. Hoe dit in de praktijk uitwerkt als een kortingsregeling op boodschap pen wordt uitgelegd op pagina 6 van deze Flitsen. "Wij hebben altijd gezocht naar een aantrekkelijke kortingsre geling voor onze medewerkers', zegt Chris van Gent, hoofd Ar beidszaken van Ahold. 'Maar in de praktijk bleek dat niet mee te vallen. Met het AH Vaste Klanten Fonds hebben we gelukkig iets gevonden waar we mee kunnen aankomen. Het fonds geeft ons, omgerekend, de ruimte voor een kortingsregeling voor mede werkers van 10% op de schappen bij AH, tot een vast gesteld maximum. Dat is niet niks.' Zie verder pagina 4 Het AH Vaste Klanten Fonds biedt de medewerkers van Ahold in Ne derland interessante beleggingsmo gelijkheden in hun eigen onderne ming. Medewerkers dienen, net als de overige klanten van AH, bij hun bood schappen spaarzegels te kopen. Ze moeten drie zegelboekjes vol plakken. Elk vol boekje vertegenwoordigt een waarde van f 49,-, waarop Albert Heijn een premie van f 3,- legt. De drie boekjes, die dus een ge zamenlijke waarde van f 156,- hebben, kunnen ingewisseld worden voor een even groot be drag aan deelnamebewijzen in het Fonds, de zogenaamde

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 1