LDC Geldermalsen, een stap verder in distributie ÏRMALSEN LDC werkt met drie methodieken Carrousels De winkels hebben vóór alles een ver koopfunctie en geen magazijnfunctie AHOLD FLITSEN FEBRUARI 1992 imuari officieel geopend. Het hypermoderne LDC levert :rt Heijn-supermarkten. Op deze pagina's: alles wat het ii, het unieke computersysteem Omega, de korte leadti- etelijk al in de 21e eeuw beland!' Voor het LDC gelden andere maatstaven dan voor de Regionale Distributiecentra. Waar de RDC's voornamelijk met grote bestelhoeveelheden wer ken, opereert het LDC met relatief kleine bestellingen. Een winkel bestelt, gezien de be perkte magazijnruimte en de naar verhouding lage omzetsnelheid, bij het LDC kleine hoeveelheden. Dat stelt specifieke eisen aan het LDC. Gezien de kleine voorraad moet de winkel indien nodig snel bij kunnen bestellen. De leadtime moet dus zo kort mogelijk zijn. Dit houdt in dat de winkels veelvuldig moeten wor den beleverd, minimaal twee keer per week voor dit assortiment. Om de produktiestroom optimaal be heersbaar te maken is binnen het LDC de grootst mogelijk verfijning aangebracht. Er wordt gewerkt met drie verschillende methodieken. De normaalstelling voor grote arti kelen (2900), de doorrolstelling of het flowrack voor middelgrote arti kelen (1300) en het carrouselsys teem voor kleine artikelen (1800). De normaalstelling, waar de artike len met behulp van dubbele pallet trucks verzameld worden, bevat geen nieuwe elementen. De doorrol stelling en het carrouselsysteem wel. Van het zogenaamde carrouselsys teem staan er op dit moment in Gel dermalsen zes opgesteld. Bij de bouw is echter al rekening gehou den met een uitbreiding tot maxi maal tien carrousels. Het belang rijkste voordeel van het carrou selsysteem is dat het de artikelen naar de medewerkers toe brengt in plaats van dat zij die moeten opha len. Het carrouselsysteem is tegelij kertijd een opslag- en een vervoers systeem. Het is ingericht voor het gebruik van kratten waarin artike len zijn opgeslagen. Met het carrou selsysteem kunnen bestellingen van twaalf winkels tegelijk worden verzameld. Voorheen gebeurde dit filiaal voor filiaal. Met behulp van het carrousel sys teem worden op dit moment 1800 artikelen verzameld. Het is de be doeling dat dit er te zijner tijd 3000 worden. Het gaat hierbij uitslui tend om in omvang kleinere artike len, zowel in food als non-food. De doorrolstelling of het flowrack zorgt voor de verwerking van de wat grotere artikelen. Dit type doorrolstelling biedt een grote artikeldichtheid. Er kunnen op een zelfde oppervlak tien artike len worden opgeslagen, waar dat in de conventionele opzet twee waren. De doorrolstelling is voor een deel uit rollenbanen opgebouwd. Deze banen zijn schuin geplaatst en wel zodanig dat de artikelen van achte ren aangevuld worden. De order verzamelaars pakken de artikelen aan de voorzijde. raden van deze artikelen moesten worden gehouden. Albert Heijn is echter van mening dat de winkels voor alles een verkoopfunctie en geen magazijnfunctie hebben. Het nieuwe LDC kreeg onder andere tot taak de beleveringsfrequentie voor deze artikelen op te voeren, om zo de voorraden terug te brengen. Omdat een dergelijk distributiecen trum niet van de ene op de andere Aan de keuze van Geldermalsen als vestigingsplaats van het perma nente Landelijk Distributiecen trum is een uitgebreid onderzoek voorafgegaan. Een uitgangspunt was dat de nieuwe lokatie wat transportkosten en arbeidsmarkt betreft een gunstige ligging moest hebben. Geldermalsen voldeed aan de gestelde voorwaarden en had bo vendien zeven hectare bedrijfster rein beschikbaar. Albert Heijn is al enkele ja ren bezig met het verfijnen van de distributie. Het Lande lijk Distributiecentrum (LDC) in Geldermalsen is het eerste concrete resultaat hiervan. De distributie van de artikelen met een hoge en met een lage omzet snelheid verloopt sinds 1988 ge scheiden van elkaar. Eind jaren tachtig ontwikkelde Al- bert Heijn het plan om de distribu tie van stellinggebonden (niet-ver- se) artikelen zo goed mogelijk te structureren. De bestaande voorzie ningen - de drie distributiecentra in Tilburg, Zwolle en Zaandam - zou den daartoe op termijn ontoerei kend zijn. Daarom werd er gezocht naar een andere aanpak. De bestaande distributiecentra moesten de AH-winkels in hun re gio van de 1650 snellopende artike len gaan voorzien. Een nog te bou wen landelijk distributiecentrum zou rechtstreeks de ruim 6000 arti kelen met een lagere omzetsnelheid aan alle winkels moeten leveren. Deze artikelen werden tot die tijd vanuit Zaandam via Tilburg en Zwolle aangeleverd. Een tijdroven de operatie die tot een leadtime de tijd die verstrijkt tussen moment van bestelling en moment van afle vering) van 72 uur leidde. De win kels kregen doorgaans slechts één keer per week de langzaam lopende artikelen aangeleverd, met als ge volg dat er in de winkels flinke voor- Overzicht van de ontvangst ruimte Eén van de acht koffiecorners. Bij het ontwerp van het LDC is de uiterste zorg besteed aan het werkklimaat en de vei ligheid van de 450 medewerkers. Het DC beschikt over moderne kleed- en wasruimten en een groot restaurant. Tocht krijgt geen kans in het magazijn en de temperatuur kan via de electronica per werkplek worden geregeld. Ver der is er een constante aanvoer van frisse en schone lucht. dag uit de grond gestampt kan wor den koos AH allereerst voor een tus senoplossing. In 1988 werd in Utrecht een tijdelijk LDC neerge zet. Dit bood tevens de mogelijkheid om in de praktijk te experimente ren.

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 7