Veel techniek in LDC, maar distributie blijft mensenwerk Belangrijke taak voor computer LDC GELE 6 Kleinere artikelen Omega Geldermalsen zit van onder tot boven vol met techniek AHOLD FLITSEN FEBRUARI 1992 Het Landelijk Distributiecentrum in Geldermalsen is ei 6000 artikelen met een lage omzetsnelheid aan alle 574 LDC zo bijzonder maakt. De carrousels, de doorrolstelli mes en de doordachte werkomstandigheden. 'We zijn hie Het Landelijk Distributie Centrum in Geldermalsen mag dan eind januari officieel geopend zijn, het draait echter al enkele maanden op volle toeren. En tot volle tevre denheid. De medewerkers zijn op alle fronten zeer te spreken over hun nieuwe werkomgeving. De zes carrousels in het Landelijk Distributiecentrum in Geldermal sen draaien geprogrammeerd hun rondjes. Zij brengen computerge stuurd het juiste krat binnen hand bereik van de verzamelaar en geven met digitale nauwkeurigheid aan hoeveel artikelen uit het voorge houden krat moeten worden geno men. Wanneer dat is gebeurd, komt de rollenband weer in beweging. Om weer te stoppen als het volgen de gevraagde artikel zich aandient. Distributie in het nieuwe LDC lijkt geen mensenwerk meer. Toch wel', zegt produktieleider Hans Hen driks, 'want 80% van de bestellin gen wordt nog steeds door mensen verzameld. De carrousels leveren weliswaar een belangrijke bijdrage, maar de betekenis ervan mag ook weer niet worden overschat. Dat verandert overigens niets aan het feit dat het natuurlijk een uniek systeem is.' Voor de carrousels zal geen rol zijn weggelegd in de regionale distribu tiecentra. 'Zij lenen zich niet voor de aard van het werk in de RDC's', zegt manager Mels Koster. 'Bij de regio nale distributiecentra gaat het voornamelijk om de verspreiding in grote hoeveelheden van een naar verhouding beperkt aantal van 1500 artikelen. Bij ons gebeurt ei genlijk het omgekeerde. Wij distri bueren in totaal ruim 6000 artike len in doorgaans bescheiden hoe veelheden. En daar bewijzen de car rousels hun nut. Zij verzamelen de kleinere artikelen en doen dat bo vendien voor twaalf winkels tege lijk. Dat levert een enorme tijdsbe sparing op.' De RDC's, maar ook andere onder delen van Albert Heijn en Ahold, zullen in de toekomst wel kunnen profiteren van de hoogwaardige au tomatiseringstechnieken die onder de naam Omega (verzamelnaam voor het systeem van orderverza- melen, magazijnbeheer, expeditie en goederenadministratie) in het LDC zijn toegepast. 'Geldermalsen is de blauwdruk voor de automati sering zoals die in de komende 10 tot 15 jaar binnen Ahold zal worden doorgevoerd. In Geldermalsen wor den technieken toegepast waarmee wij feitelijk al in de 21e eeuw zijn beland', aldus Lex Keller, manager van het automatiseringsproject Omega. De cijfers tonen nu al aan dat Omega naar behoren functio neert. Het aantal fouten is fors af genomen. De carrousels werken na genoeg foutloos. Bij de doorrol- stellingen vertoont het aantal fou ten een dalende lijn. Dat is nog sterker het geval bij het verzamelen van colli. Daar is het aantal fouten meer dan gehalveerd. Wim Rekers, groepsleider Techni sche Dienst, voelt zich in het nieu we LDC in zijn element. 'In het ou de LDC zat weinig techniek. Geldermalsen zit er van onder tot boven mee vol. Neem bijvoorbeeld de luchtbehandeling. Die kan ik ge heel elektronisch sturen. Het is be langrijk dat de lucht regelmatig wordt ververst, want er wordt hier natuurlijk aardig wat stof geprodu ceerd.' Heel tevreden is Rekers ook met de werkplaats. T)ie is niet al leen goed geoutilleerd, maar boven dien lekker ruim van opzet. Onze werkruimte is zes keer zo groot als die in Utrecht.' In de rij van tevreden medewerkers schaart zich ook produktieleider Ri- nus Bogers. Hij is verantwoordelijk voor de inkomende goederen stroom. 'Wij zorgen dat de juiste ar tikelen op het juiste moment in de juiste hoeveelheden op de juiste plaats staan.' Omega blijkt daarbij een verdienstelijk handje te helpen. 'Het systeem ondersteunt ons zeer goed bij onze werkzaamheden. Het produceert bijvoorbeeld een bestel- advies, afgaande op de gegevens die in het geheugen zijn opgeslagen. Tachtig procent van de besteladvie- zen kunnen wij blindeling opvolgen. Dat geeft ons dus de ruimte ons vol ledig te concentreren op de reste rende 20%. Dat wil niet zeggen dat de computer er dus voor 20% naast zit, maar de computer houdt bij zijn adviezen nog geen rekening met seizoensinvloeden, eventuele acties en andere factoren die het koopge drag kunnen beïnvloeden. Naarma te het geheugen van de computer echter groter wordt, zal deze ook met dergelijke invloeden rekening gaan houden. Het kan dus alleen nog maar beter worden.' Eén van de medewerkers die de car rousels bedienen is procesbewaker Dirkjan van Lienden. Hij is vooral enthousiast over de nauwkeurig heid van het systeem. 'Als je doet wat het systeem aangeeft, kan er eenvoudigweg niets mis gaan. Je moet er dus niet zelf dingen bij gaan verzinnen.' Maakt dat het werk niet verschrikkelijk saai? 'Nee', ant woordt hij resoluut. 'Ik ben er abso luut nog niet op uitgekeken. En dat geldt ook voor mijn collega's.' Het LDC is er volledig op in- tronen, acties, feestdagen e.d. Dan gericht de uitlevering aan is het dus zaak voor de afroepers de winkels snel en correct het besteladvies van Omega aan te te laten verlopen. Daarbij is een passen. Daar hebben zij alle tijd belang- rijke taak weggelegd voor, omdat nu al 80% van de be- voor het Omega-computersys- steladviezen van Omega na een teem. snelle check kan worden opgevolgd. De gunstige invloed van Omega is De kans op nee-verkopen aan de nu al merkbaar. Het servicepercen- klant is dank zij Omega kleiner dan tage in Geldermalsen is hoger dan ooit. De computer houdt de voor- in Utrecht. Meer dan 97% van alle raadpositie nauwgezet bij en rekent orderregels levert het LDC correct precies uit op welk moment welk uit. De verwachting is dat dit per aantal moet worden besteld. Voor- centage verder zal toenemen. Daar heen werd dit door de afroepers zelf mee lijkt één van de belangrijkste uitgerekend. Zij beschouwen Ome- doelstellingen nu al te zijn verwe- ga dan ook als een ondersteunend zenlijkt; de winkels nog meer dan systeem dat hun veel werk uit han- voorheen op maat bedienen zonder den neemt. De computer gaat uit dat daar een bovennormale voor van vaste weekprofielen per assor- raad in het LDC tegenover staat, timentsgroep. Dit profiel wordt re- Artikelen üggen nu gemiddeld niet gelmatig verstoord door seizoenspa- langer dan 1,3 weken in het LDC. De li fusteor via era porti r decius gevó

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 6