GVA nieuwe stijl komt van de grond Ahold voort zet farmaceutische activiteiten in Pragmacare ARTSEN ZONDER GRENZEN 5 Andere werkplek Transport netwerken Groei AHOLD FLITSEN FEBRUARI 1992- De reorganisatie van Groot verbruik Ahold verloopt volgens schema. De inte gratie van de vijf tot voor kort zelfstandig opererende onderde len tot één bedrijf is nagenoeg afgerond. Deze integratie was volgens directeur Tom den Her tog noodzakelijk om van GVA een efficiënt en slagvaardig be drijf te maken met een gezonde financiële basis. 'De structuur van GVA was te zwaar'. Als gevolg van de aanpassingen is voor 104 medewer kers geen functie binnen GVA meer beschikbaar. Voor 54 van hen wordt via herplaatsings coördinator Wim Hoogenboom ge zocht naar ander werk. "En niet zon der succes', meldt Den Hertog. Voor 29 medewerkers is inmiddels een nieuwe baan ge vonden, voor de helft elders binnen Ahold en voor de andere helft buiten het concern. Wim Hoogenboom heeft goede hoop dat ook voor de overige 25 medewer kers binnen afzienbare tijd voort gang kan worden gemeld'. Daar naast kunnen 50 medewerkers gebruik maken van de VUT- rege ling of de Regeling Sociale Gevolgen die in overleg met de vakbonden tot stand is gekomen. De aanpassingen binnen GVA heb ben er bovendien toe geleid dat cir ca 200 medewerkers een andere functie of een andere werkplek aan geboden hebben gekregen. 'Dat was een soms pijnlijke, maar onvermij delijke ingreep die aan alle betrok kenen in persoonlijke gesprekken is toegelicht. Wij hebben bovendien een begeleidingscommissie inge steld die de desbetreffende mede werkers bij eventuele geschillen konden inschakelen. Het doet mij plezier te kunnen constateren dat er niet of nauwelijks een beroep is gedaan op deze commissie. Kenne lijk heeft iedereen zich kunnen vin- De GVA- Versgroep verhuisde begin februari van Breukelen naar Ede den in de nieuwe functie of werk plek.' Door de integratie concentreren de activiteiten van GVA zich in toe nemende mate in Ede. De enige uit zonderingen vor men Instel in Den Bosch en Horeca Totaal in Almelo. Voor het overige worden alle activi teiten in Ede on dergebracht. Het pand van de Versgroep in Breuke len is per 1 februari gesloten. Het kantoor van HIC in Breukelen gaat per 1 april dicht, terwijl het distri butiecentrum op 1 juni zal volgen. Het managementteam heeft intus sen gezamenlijk zijn intrek geno men in het vroegere hoofdkantoor van Kok Ede Grootverbruik. Vroe ger zaten wij verspreid over diverse lokaties. Nu GVA zich als één be drijf manifesteert, moet het ma nagement onder één en hetzelfde dak verblijven. Dat schept duide lijkheid en biedt de mogelijkheid de communicatielijnen kort te hou den'. GVA staat voor Kwaliteit in Groot verbruik. Deze slogan siert de gevel van het hoofdkantoor in Ede en is ook terug te vinden op een groeiend aantal auto's. Op 1 februari was on geveer 80% van het GVA-wagen- park van deze nieuwe reclame-ui ting voorzien. Het streven is uiterlijk 1 april alle 150 vrachtwa gens, inclusief die van de HIC en In stel, in de nieuwe huisstijl te laten rondrijden. De integratie brengt ook een aan passing van het transportnetwerk met zich mee. Ook hier is een cen trale rol voor Ede weggelegd. De distributiecentra van Kok Ede Grootverbruik, HIC en Instel zullen worden ondergebracht in het distri butiecentrum Ede. Als eerste moet rond 1 juni het DC van de HIC in Breukelen in het DC Ede worden ingevoegd. Een zestal werkgroepen is druk doende deze ingrijpende operatie in goede banen te leiden, want de klanten van GVA mogen hier uiter aard niets of alleen in hun voordeel iets van merken. Eén werkgroep houdt zich bezig met de transport integratie. De werkgroep buigt zich onder meer over de afstemming van de onderlinge routes en de afspra ken die moeten worden gemaakt met de HIC-vervoerders. 'GVA kent straks één landelijk transportnet werk en vijf regionale netwerken voor de versprodukten', aldus Den Hertog. In 1992 zal GVA de mede werkers uitgebreid op de hoogte houden van de gang van zaken. Wij zullen blijven vertellen waarom wij deze nieuwe weg hebben ingeslagen en waarheen deze weg uiteindelijk zal leiden. Wij zullen ook duidelijk heid scheppen over de rol die voor de medewerkers is weggelegd. Goe de samenwerking staat hierbij voorop. GVA bestaat niet langer uit vijf zelfstandige units, maar is één geheel met drie hoofdafdelingen: commercie, logistiek en produktie. Dat vergt een cultuurverandering. Openheid en een goede communica tie staan voortaan centraal.' Begin dit jaar zijn de farmaceutische activiteiten van Ahold sa mengevoegd en voortgezet onder de naam Pragmacare. Het nieu we bedrijf, onderdeel van Speciaalzaken Ahold, voorziet vanuit Velp ruim zestig apotheken in heel Nederland van geneesmidde len. Volgens directeur Wim Hoebert zal dat aantal door de uitge kiende aanpak van Pragmacare in de toekomst alleen maar toene- Ahold werd enige jaren geleden ac tief in de farmaceutische branche met Pharmatos, een samenwer kingsverband van een aantal apo theken. In 1988 kregen de activitei ten een nieuwe impuls door de overname van de farmaceutische groothandel Pharmacis. Dat Ahold zich op het terrein van de medicij nen begaf is volgens directeur Hoe- bert niet zo vreemd, gezien de pa rallellen op logistiek gebied met de levensmiddelendetailhandel. 'Ahold weet hoe je een produkt zo goed en efficiënt mogelijk van de producent naar de klant moet bren gen. Met die kennis en ervaring is het mogelijk om kostenbesparingen in de farmacie te realiseren en een bijdrage te leveren aan de kostenbe heersing in de geneesmiddelenvoor ziening. Dat spreekt ook de over heid en de zorgverzekeraars bijzonder aan. Er wordt dan ook ge keken hoe die kennis in een breder kader kan worden toegepast', aldus Hoebert, die benadrukt dat de kos tenbeheersing nooit ten koste mag gaan van kwaliteit en service. 'Ie mand die een apotheek binnenstapt heeft een bepaald produkt echt no dig. Dat moet er gewoon zijn. In ons distributiecentrum wordt daarom zeer nauwgezet gewerkt.' Pragmacare streeft in samenwer king met de apotheken naar een zo efficiënt mogelijke manier van dis tribueren, gebaseerd op een goede voorraadafstemming tussen apo theek en groothandel. Dank zij deze zogenoemde 'geïntegreerde logistie ke aanpak' kunnen medicijnen in de regel binnen twaalf uur na het op geven van de bestelling bij de apo theek worden afgeleverd. Een aan pak die werkt, zoals blijkt uit de woorden van apotheker Ron Hercu- leijns van Apotheek Jan Heins in Tilburg. 'Ik werk al vanaf het begin op deze manier en ik heb nog nooit een patiënt onverrichterzake weg hoeven laten gaan. Dat heeft alles te maken met een goed voorraadbe heer.' De aanpak van Pragmacare slaat aan. Momenteel worden ruim zestig apotheken in heel Nederland beleverd. Daarnaast levert het be drijf ook OTC-produkten aan Etos en, sinds kort, ook aan Trekpleister. (OTC-produkten zijn geneesmidde len die zonder recept verkrijgbaar zijn, zoals pijnstillers, hoestdrank en homeopathische produkten) Per week distribueert Pragmacare zo'n 200.000 colli. Vorig jaar waren dat er nog maar 30.000. Deze groei was er de oorzaak van dat de distribu tie-activiteiten afgelopen najaar werden verplaatst van Duiven naar Velp. Het nieuwe DC telt 3.000 m2 en biedt werk aan bijna 40 mede werkers. Wim Hoebert verwacht dat de groei zich in de komende ja ren zal voortzetten. 'Als apothekers onze doelstelling van kostenbeheer sing onderschrijven, dan is samen werking voor ieder de moeite waard!' De medewerkers van AH-fïliaal 1539 in Noordwijk hebben in december f 640,- inge zameld voor de medische hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen. Het bedrag werd vo rige maand door afdelingsmanager Tom Slingerland overhandigd aan mevrouw C. Mangnoesing van Artsen Zonder Grenzen. Het geld zal gebruikt worden voor de aan schaf van ongeveer dertig medicijnpakketten bestemd voor een project in Cambodja. Wim Hoebert

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 5