Voortvarende start AH Vaste Klanten Fonds Fonds al voor de start ruim bekend FONDS Ahold gaat distributieproblemen in Moskou onderzoeken 3 Te vroeg Baas Portemonnee Albertville bij Albert Heijn Ervaring AHOLD FLITSEN FEBRUARI 1992' Vervolg van pagl. Het AH Vaste Klanten Fonds is met groot en thousiasme ontvangen. De klanten van onze Albert Heijn-winkels waren behoorlijk nieuwsgierig toen ze via televisie en krant hoorden over deze nieuwe extra service van hun favoriete supermarkt. Sommigen kon- den nauwelijks wachten tot maandag 17 fe bruari om volgespaarde boekjes in te wisse len tegen een unit-zegel. De paginagrote advertenties op dinsdag en woensdag waren het officiële startsein voor actie. Iedereen kon hierdoor de informatie over sparen en beleg gen bij het boodschappen doen nog eens rus tig lezen thuis in de luie stoel. Ook alle Ahold'ers die op het huisadres de extra editie van Flitsen en een brief van personeelszaken ontvingen, kunnen nu aan de gang en deel nemen in het programma. De betrokkenheid van klant en medewerker bij de onderne ming zal nog weer versterkt worden. En, zo als de kranten schreven, onze AH-winkelom- zet kan er best door gaan stijgen. Hoofdredactie Flitsen 'Concurrentie vindt Vaste Klanten Fonds knap bedacht' (Foodpress), 'Ahold populariseert het aandelen bezit' (Het Financieele Dagblad), om er een paar te citeren. Ook op de beurs in Amsterdam werd het plan goed ontvangen. De koers van het Ahold-aandeel steeg onmiddellijk met 90 cent. De eerste klant met drie volle boek jes meldde zich vlak na de perscon ferentie, op maandag 10 februari om half twee, aan de kassa van AH- filiaal 1114 in Ermelo. Een week te vroeg. Assistent-supermarktmana- ger Barend Berg: 'We wisten zelf op dat moment nog van niks, maar on ze supermarktmanager was net te rug van de voorlichtingsbijeen komst. Hij kon de klant dus vertellen dat ze haar boekjes een week later moest inleveren. We wa ren uiteraard wel verbaasd dat er zo snel op gereageerd werd. Die me vrouw kon op dat moment onmoge lijk op de hoogte zijn van de details. Haar vertrouwen in Albert Heijn is kennelijk zo groot dat ze meteen wilde investeren.' Bij de AH-servi- celijn kwamen in de week van de be kendmaking al vele vragen over het fonds binnen. De meest gestelde vraag is of de oude zegels nog wel geldig zijn. Het antwoord daarop is een volmondig en geruststellend 'ja'. 'Ik kom wat volle zegelboekjes inle veren om te beleggen', meldde een klant van AH-filiaal 1493 in Almelo toen de campagne vorige week van start was gegaan. Word ik hier dan ook een beetje de baas?', liet hij er lachend op volgen. De videobanden die in de winkels werden vertoond trokken veel bekijks bij de klanten, terwijl de brochures over het fonds de deur uitvlogen. 'Onze klanten zijn zonder meer enthousiast', al- Uit de steekproef is gebleken dat 74% van de AH-klanten al in de week voor de campagne van het fonds gehoord had. Bij de niet-klan- ten lag dat percentage op 69. Maar belangrijker dan de bekendheid van het fonds is uiteraard de waarde ring ervan en de bereidheid om deel te nemen. Ook daar zijn inmiddels cijfers van bekend. Gebleken is dat 21% van de ondervraagde consu menten het systeem van sparen en beleggen aantrekkelijk vindt. Van de AH-klanten zegt 18% in fonds te zullen deelnemen. 'Gezien het sta dium van de introductie is dat een vrij hoog percentage', aldus Peter Nieuwendijk van Marktonderzoek Ahold. Verwacht mag worden dat het percentage klanten dat daad werkelijk in het fonds gaat beleggen dankzij de uitgebreide reclame- Pierre Everaert en Cees van der Hoeven tij dens de pers conferentie dus een medewerker van AH Voor-1 burg in een eerste reactie. Veel klanten die nog nooit één zegel heb ben gespaard, zijn nu overstag ge gaan.' Een soortgelijke reactie in fi liaal Zierikzee: 'De zegelverkoop is in de week voor de start behoorlijk omhoog gegaan. Het aantal ingele verde zegelboekjes bleef achter bij de voorgaande weken. Iedereen hield zijn boekjes vast tot het mo ment dat ze konden worden inge wisseld voor Units A.' Bij de medewerkers is de animo om in het fonds te gaan beleggen zo mo gelijk nog groter. 'Je bent een dief van je eigen portemonnee als je er niet in deelneemt', was een veelge hoorde reactie. Boodschappen waarvoor men vroeger een uitstapje naar de concurrent maakte, worden nu in 'eigen huis' gedaan. Familiele den worden gemobiliseerd om voor taan bij Albert Heijn te winkelen op voorwaarde dat de daar aange schafte zegels tegen kostprijs kun nen worden overgenomen. Sommi gen hangen zelfs advertenties op het mededelingenbord waarin volle zegelboekjes te koop worden ge vraagd. Zonder succes overigens. Andere medewerkers toonden zich vorige week nog wat voorzich tig. 'Als straks de voordelen van het fonds duidelijk worden, zal er I zeker een sneeuwbaleffect ont staan. Sommige collega's zitten op dit moment nog in een fase dat ze even de kat uit de boom kijken.' Door AH-medewerkers werd overi gens ook een minpuntje gesignal eerd. Het aftellen van de nieuwe ze gels is wat moeilijker dan bij de oude. Daar werd een serie van tien zegels gemarkeerd met een zwarte streep. Deze ontbreekt op de nieu we zegels. Nog voor de campagne van start ging (17 februari), genoot het AH Vaste Klanten Fonds al ruime bekendheid onder de Nederlandse consumenten. Dat is de conclusie van een re presentatieve steekproef die tussen 11 en 15 februari is ge houden onder 880 klanten en niet-klanten van Albert Heijn. Een knoert van een televisie tussen de schappen met beelden van de Olympische Winterspelen in Al bertville. Dat was de attractie die AH-filiaal 1262 in Zaandam z'n klanten de afgelopen weken bood. Onder het genot van een kop koffie werden de verrichtingen van de sporters op de voet gevolgd. "Vooral de schaats- en skinummers trokken veel toeschouwers', aldus afdelings manager Els van Voorst. 'De reac ties waren zeer positief. De kans is groot dat we hem tijdens de Zomer spelen weer neerzetten.' campagne nog een stuk hoger zal liggen. RvB-lid Cees van der Hoeven voorspelde tijdens de persconferen tie dat honderdduizenden klanten via het AH Vaste Klanten Fonds in Ahold zullen beleggen. 'De drempel voor toetreding ligt laag. We den ken dat er veel mensen zullen deel nemen die nooit eerder belegd heb ben', aldus Van der Hoeven, die de verwachting uitsprak dat er over enkele jaren tussen de f500 miljoen en f 1 miljard via het fonds in Ahold zal zijn belegd. 'Het gaat om dubbel tjes, dus er zal wat tijd overheen gaan.' Over de mate van deelname van de Ahold-medewerkers zei het RvB-lid: 'De regeling voor de mede werkers is zo aantrekkelijk, dat we ervan overtuigd zijn dat de meesten zullen meedoen.' (vervolg van pag. 1) treft Oost-Europa, uitsluitend ge richt op Tsjechoslowakije. 'Daar hebben we onze handen voorlopig aan vol', aldus Gobes. De GVA-experts, onder leiding van GVA-directeur Jan Kelderman, zul len tevens onderzoeken of er moge lijkheden voor GVA bestaan om op korte termijn vanuit Nederland voedsel en medicijnen te gaan leve ren aan instellingen als ziekenhui zen, kindertehuizen en bejaarden centra. GVA heeft al de nodige ervaring met het verlenen van voedselhulp op commerciële basis. Het bedrijf werkt via GVA Export onder andere voor het Rode Kruis, Verenigde Naties en Terre des Hommes. Gobes verwacht dat de GVA-specia- listen na de ondertekening van de officiële EG-opdracht direct naar Moskou zullen afreizen om met hulp van de lokale instanties aan de slag te gaan. Het onderzoek zal ongeveer vier maanden in beslag nemen. Daarna zal een rapport met aanbevelingen worden overhandigd aan de Euro pese Commissie.

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 3