GOED DOORDACHT FLAN MET EEN VEELBELOVENDE OPZET Geen onnodige pijn Sinterklaas Kleine belegger Iedereen wordt er beter van TUSSEN TIJDSE VERKIEZING KOPPELING FUNCTIES CURSUS Onder verat In OR-kringem wordt po sitief gereageerd op het AH Vaste Klanten Fonds. Vertegenwoordigers van verschillende werkmaat schappijen spreken in een eerste reactie van een goed doordacht plan met een veelbelovende opzet. Zij verwachten dat veel medewerkers in het fonds zullen deelnemen. 'De drempel om mee te doen is bijzonder laag', meent Joke Schmale, lid van de OR van Albert Heijn Operations. 'Het sparen hoeft in feite niets te kosten. Het bedrag dat in Units A wordt geïn vesteerd, kan men desgewenst meteen weer opvragen. Het recht op gratis Units B wordt hiermee niet verspeeld. Medewerkers kun nen dus sparen zonder daar in hun portemonnee iets van te mer ken. En het gaat hierbij niet om een spaarbedrag van een paar tientjes, maar om een bedrag dat kan oplopen tot 441 gulden per jaar.' Joke Schmale ziet nog meer plus punten. 'Er wordt op de medewer kers op geen enkele manier dwang uitgeoefend om in het fonds deel te nemen. Zij zijn daar volkomen vrij in. Bovendien is het AH Vaste Klanten Fonds een kor tingsregeling die niet voor een deel ten koste gaat van de winst- delingsregeling, maar daar als een extra bovenop komt. Met eerdere plannen voor een kortingsregeling was dat wel eens anders. Het fonds is kortom een sympathiek initiatief om de medewerkers aan het bedrijf te binden.' Ad van Vlokhoven, lid van de on dernemingsraad van Etos, is ervan overtuigd dat Albert Heijn met het fonds omzet bij andere krui- deniersbedrijven zal weghalen. 'De zuigkracht van de AH-winkels zal toenemen. Daarbij is het risico aanwezig dat deze zuigkracht voor een deel ook ten koste zal gaan van andere werkmaatschap pijen binnen Ahold, zoals bijvoor beeld Etos en Gall Gall. Onze klanten zullen wellicht geneigd zijn shampoo en luiers voortaan bij Albert Heijn te kopen, omdat hun zegelboekje dan eerder vol is. Het kan natuurlijk nooit de be doeling zijn dat werkmaatschap pijen binnen Ahold elkaar onno dig pijn doen. Daarom moet Etos deze ontwikkeling nauwlettend volgen en wellicht moeten we in de toekomst eens bekijken of ook e^n albert heijn superman<t: de Etos-klanten aan het fonds kunnen deelnemen.' Operationeel zal invoering van een zegelsys teem bij Etos geen problemen op leveren. De manier waarop zal echter enige studie vergen. 'Moet je met AH-zegels gaan werken of met eigen Etos-zegels? Kunnen deze Etos-zegels ook in AH-zegel- boekjes worden geplakt of uitslui tend in eigen Etos-boekjes. Op dat soort vragen zal men eerst het juiste antwoord moeten vinden. En wij zullen ook rekening moe ten houden met het feit dat de drogisterij - in tegenstelling tot kruideniersbedrijven en benzine stations - geen branche is waar veelvuldig met zegeltjes wordt ge werkt. Met andere woorden, als wij het gaan doen zullen wij het hoe en waarom aan onze klanten goed moeten uitleggen. Overigens is het AH Vaste Klanten Fonds ook voor de medewerkers van Etos interessant. Ik vind dat ie dere Etos-collega moet meedoen.' Volgens Evert Fiechter van Meester in Wijhe manifesteert Ahold zich met het AH Vaste Klanten Fonds als 'een Sinterklaas die op sympathieke manier inves teert om bestaande klanten en medewerkers vast te houden en nieuwe te werven'. Hij verwacht dat het door dit initiatief in de toekomst nog beter zal gaan met OR- id Evert Fiechter voor de nieuwe AH- winkel in Wijhe: Boodschappen doe je het liefst zo dicht mogelijk bij huis Albert Heijn. 'En hoe beter het met Albert Heijn gaat, hoe beter het ook gaat met Meester. Want Albert Heijn is met voorsprong on ze grootste afnemer.' Fiechter meent dat het fonds de medewerkers van Meester ook wat meer zal aanzetten de bood schappen bij Albert Heijn te ko pen. Van groter belang hiervoor is echter dat Albert Heijn dit voor jaar een eigen supermarkt in Wijhe zal openen. 'Boodschappen doe je het liefst zo dicht mogelijk bij huis. Wat dat betreft maakt Albert Heijn het ons tot nu toe niet gemakkelijk. Wij moeten daarvoor nu nog 'uitwijken' naar Deventer of Zwolle. En als er dan een andere supermarkt om de hoek is, kom je al gauw in de ver leiding daar je boodschappen te doen. Die verleiding zal door het fonds en de opening van de nieu we AH-winkel in Wijhe een stuk kleiner worden.' Het AH Vaste Klanten Fonds zal voor de medewerkers van GVA een extra stimulans zijn hun bood schappen bij Albert Heijn te doen. Dat is de verwachting van Kees Huikeshoven, lid van de onderne mingsraad van GVA. 'Door de ca deaubonnen weten de mensen de weg naar de AH-winkels al goed te vinden. Het fonds zal daar al leen maar verder toe bijdragen.' Huikeshoven juicht het toe dat het fonds de beleggingswereld binnen het bereik van de kleine man brengt. 'Een heleboel mensen dur ven die stap niet te maken, omdat beleggen toch altijd nog wordt gezien als een bezigheid voor gro te bedrijven en een aantal kapi taalkrachtige individuen.' Hij ge looft niet dat de klanten van GVA om een GVA-zegelactie zullen gaan vragen. 'Je praat hier over grote bedrijven en instellingen die doorgaans zeer goed de weg we ten in de beleggingswereld. Daarvoor hebben zij geen zegels nodig, al zullen de medewerkers van onze klanten daar privé onge twijfeld wel gebruik van maken. Niet als afnemers van GVA, maar als klanten van Albert Heijn.' Het zou OR-lid Will Pot niet verba zen als de medewerkers van Albro op grote schaal gaan deelnemen in het AH Vaste Klanten Fonds. 'Zelf zal ik er in ieder geval dank baar gebruik van maken, want de regeling is zonder meer aantrek kelijk. Ahold biedt met het fonds zowel klanten als medewerkers de mogelijkheid er beter van te wor den. Dat staat buiten kijf. En dat Ahold er op termijn ook baat bij heeft is mooi meegenomen.' Bij Albert Heijn Operations zul len wegens het vertrek van en kele OR-leden tussentijdse ver kiezingen worden gehouden. Deze vinden plaats op 12, 13 en 14 maart. De verkiezingen gelden voor de kiesgroepen 6, 10, 11 en 12. Het gaat in totaal om vijf vacatures. De OR Vers 1 heeft zich ak koord verklaard met een kop peling van de functies van be drijfsarts en verzekerings- geneeskundige. Door deze koppeling kunnen de mede werkers bij ziekte beter wor den begeleid, omdat de be drijfsarts de bedrijfssituatie, de arbeidsomstandigheden en de leiding kent. Bovendien ont staan hierdoor betere moge lijkheden om eventuele oorza ken van verzuim weg te nemen. Voor de koppeling geldt overi gens een proeftijd van een jaar. Na afloop zal een evalu atie plaatsvinden op basis waarvan een definitief advies zal worden uitgebracht. De leden van de onderne mingsraad HK Albert Heijn vol gen eind februari een twee daagse cursus die is toegespitst op organisatiekunde. 'Albert Heijn is volop in beweging. Er staat van alles te gebeuren, waarbij veranderingen in de organisatievorm niet zijn uit gesloten. Tegen die achter grond is het nuttig onze des kundigheid op het gebied van organisatievormen en -structu ren wat uit te diepen. Dat kan ons bij toekomstige adviesaan vragen en vragen aan of van de bestuurders goed van pas komen", aldus secretaris Richard Taman.

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 11