Nieuwe tarieven maken elektronisch betalen economisch verantwoord Ahold» onderzoek in Moskou AH Vaste Klanten Fonds kent vliegende start Zie verder pag. 12 IN DIT NUMMER Eigen merken Efficiënter LDC geopend Pragmacare Jubileum Etos België 49e jaargang SAH002000558 Flitsen Landelijk februari 1992 NIEUWSBLAD VOOR MEDEWERKERS VAN KONINKLIJKE AHOLD NV terug. Zie pag. 5 tot 1 Vaste anten onds. Wim Werson was eind janu ari 50 jaar bij de zaak. De ju bilaris begon zijn carrière bij Simon de Wit (in 1972 door AH overgenomen) en heeft nog kazen gepoetst met een zoutzak. Zie pag. 8 De eigen merken van AH profileren zich steeds duide lijker ten opzichte van de be kende A-merken. Zowel in soorten, formaten als in ver pakking krijgen de eigen merken steeds meer eigen gezicht. Zie pag. 9 Burggraaf verwacht geen grote problemen bij de invoering van elektronisch betalen. 'In de proeffilialen loopt het probleem loos. Het systeem is voor caissiè res eenvoudig te bedienen. Een speciale opleiding is dan ook nauwelijks nodig. De betaalter- minal wordt, net als bij ons Pin- kas-systeem, rechtstreeks aan de kassa gekoppeld. De klant hoeft het bedrag alleen maar te bevestigen.' Albert Heijn is al sinds jaar en dag een warm pleitbezorger van elektronisch betalen. (zie verder pag. 2) Op verzoek en met subsi die van de Europese Commissie (EC) zullen specialisten van Ahold binnenkort een studie verrichten naar de voed seldistributie in Moskou. Naar verwachting zal de officiële opdracht van de EC begin maart bij het Ahold-kantoor in Brussel binnenkomen. Ahold is door de EC benaderd op grond van z'n grote kennis op het gebied van de levensmidde lendistributie. Ook de inmid dels opgedane ervaringen van Ahold in Tsjechoslowakije spe len een belangrijke rol. De stu die zal worden verricht door enkele specialisten van Groot verbruik Ahold (GVA) en is on derdeel van een omvangrijk pakket technische hulppro gramma's van de Europese Ge meenschap. Het onderzoek zal zich richten op een Moskou's stadsdeel met twee miljoen in woners. Doel is om aan te geven wat er moet gebeuren om de stagnerende voedseldistributie uit het slop te trekken. Dat zal volgens Ahold-directeur com municatie Hans Gobes een kwestie van de lange adem wor den: 'Rusland heeft op het ge bied van logistiek en distributie tientallen jaren stilgestaan. Die achterstand haal je niet zomaar in.' Overigens zal Ahold zelf geen winkelketen opzetten in Moskou. De operationele activi teiten blijven, voor wat be- (zie verder pag. 3) Start van campagne in de AH-winkels Het AH Vaste Klanten Fonds is vorige week voortva rend van start gegaan. De eerste reacties geven aan dat zowel klanten als medewerkers enthousiast reage ren op de nieuwe beleggingsmogelijkheid. In de week voor de officiële start signaleerden de meeste AH-su- permarkten al een forse stijging in de zegelverkoop. Het nieuws van de oprichting van het AH Vaste Klanten Fonds werd op 10 februari be kendgemaakt op een drukbe zochte persconferentie in Zaan dam. Ahold-president Pierre Everaert noemde het fonds een unieke activiteit die nergens an ders ter wereld bestaat en volle dig past in de Ahold-traditie van nieuwe initiatieven. 'Men win kelt niet meer zomaar bij Albert Heijn, men winkelt bij het be drijf waarvan men een klein beetje mede-eigenaar is, samen met honderdduizenden andere klanten.' De verzamelde pers werd behal ve door Everaert ook toegespro ken door RvB-lid Cees van der Hoeven en directeur J. Kleiterp van Pierson, Heldring Piers- on, de beheerder van het fonds. Zowel het NOS-joumaal als RTL 4 besteedden uitgebreid aandacht aan het fonds, terwijl ook de dagbladen en de vakpers vele kolommen schreven over de unieke introductie. "Beleggings fonds voor vaste klanten AH staat als een huis' (Dagblad Zaanstreek), 'Slim plan van Ahold' (Algemeen Dagblad), (zie verder pagina 3) Het Landelijk Distributie centrum in Geldermalsen is eind januari officieel geo pend. Vanuit het uiterst moderne DC worden 6000 ar tikelen met lage omzetsnel- heid aan alle Albert Heijn- supermarkten geleverd. Zie pag. 6 en 7 Ahold heeft zijn farmaceuti sche activiteiten begin dit jaar samengevoegd en voort gezet onder de naam Prag macare. Vanuit Velp voorziet het bedrijf inmiddels ruim 60 apotheken van geneesmidde len. Zie pag. 5 Jo Vanmeir- haeghe is de nieuwe di recteur van Etos België. Hij geeft zichzelf twee jaar om de Etos Beauty Case-formule in Vlaanderen te versterken. Daarna wil hij verder expan deren op de Belgische Markt. Zie pag. 4 'In het jaar 2000 kan er in al onze winkels elektro nisch betaald worden', voorspelde AH-directeur Hille Bosma vorig jaar in Flitsen. Het ziet ernaar uit dat zijn voorspelling gaat uitkomen. Sterker nog: als alles volgens plan verloopt kan er al vijfjaar eerder in alle winkels elektronisch betaald wor den. Vorige maand be reikte Albert Heijn hier over overeenstemming met Beanet, de organisa tie voor het elektronisch betalingsverkeer. Een AH-projectgroep zal de ko mende maanden de apparatuur gaan selecteren. Als dat gebeurd is zullen de betaalterminals in hoog tempo in de AH-winkels worden geïnstalleerd. Bedoeling is dat eerst de bestaande appa ratuur in de 27 filialen waar mo menteel proeven lopen met elek tronisch betalen, geschikt wordt gemaakt voor aansluiting op Beanet. AH-adviseur speciale projecten Jan Burggraaf: 'In 1993, 1994 en 1995 zullen alle AH-winkels met de benodigde apparatuur worden uitgerust. Een tempo van 200 filialen per jaar is haalbaar. Op grond van onze ervaringen gaan we uit van één betaalterminal per drie kas sa's. Dat moet voldoende zijn om de door ons aan Beanet gegaran deerde 45 miljoen betalings transacties te halen.'

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 1