AH ziet niets in transport via stadsdistributiecentra Levensmiddelen naar Joegoslavië TELEVISIE 5 Banken uit plastic zakken bij Giant Finast-konvooi tegen de honger Grote order voor GVA Export Overslag AHOLD FLITSEN JANUARI 1992 Vlak voor de Kerst verstuurde GVA Export 90.000 levensmid delenpakketten naar Joegosla vië, waar op verschillende plaatsen voedseltekorten zijn ontstaan. De order was afkom stig van het Internationale Ro de Kruis. 'Steeds vaker krijgen wij orders van nationale en internationale hulporganisaties,' zegt Sipko Dijk stra, export manager GVA Export. 'En nu wij al een aantal malen succesvol hebben samengewerkt, krijgen we steeds grotere orders. De opgave bij dit soort orders is dat je snel moet kunnen handelen. Een week na de opdracht moet de eer ste vrachtwagen al rijden. Binnen korte tijd waren alle 72 vrachtwa gens op weg.' Het standaardpakket voor Joegoslavië bestond uit de vol gende produkten: corned beef, zeep, schoonmaakmiddel, bakolie, kaas in blik, suiker en witte bonen. De pakketten voor Joegoslavië worden gevuld dag ieder een programma van een half uur uitzoeken; iets wat ze ge lukkig zonder moeite accepteren. We kunnen hier ongeveer 45 sta tions ontvangen, en daarnaast kun je je ook nog abonneren op verschil lende betaalstations die films uit zenden. Verder zijn er ook nog drie stations waar je lid van kunt wor den. Die zenden de 'betere', veelal culturele, programma's uit, die niet elk kwartier door drie minuten re clame worden onderbroken. Buiten de gewone stations, hebben we sinds een paar maanden ook een 'rechtbankstation'. Daar kun je schaamteloos genieten van een ech te 'LA-Law' en dan zie je dat er niet eens zo veel verschil is tussen tv- fantasie en werkelijkheid. Dat onze Amerikaanse bedrijven goed op de tv-behoefte van de bevol king inspelen, kun je tegenwoordig in een aantal van onze supermark ten constateren. De klanten van nu hoeven zich niet ongerust te maken dat ze het wereldnieuws missen, want tijdens het boodschappen doen kunnen ze CNN volgen op het videoscherm dat op de boodschap- penkarretjes is gemonteerd. Comelie Jutte Ik ben opgegroeid in het tijdperk dat tv nog iets bijzonders was. Zo herinner ik mij nog goed dat we met alle buurkinderen bij die ene gelukkige buurvrouw op woensdag middag naar 'Ja Zuster, Nee Zus ter' zaten te kijken. Maar de tijden zijn veranderd, en zeker hier in Amerika, waar televisie een van de belangrijkste media is. Bij veel Amerikaanse gezinnen staat de tv dag en nacht aan. Niet dat er altijd met evenveel belangstelling naar gekeken wordt; de tv is meer een soort vervanging van de radio, voor de gezelligheid. Mijn dochters zijn allebei tv-fanaten en mogen elke Een konvooi van vijftien grote Finast-vrachtauto's heeft eind november voor 350.000 dollar aan kalkoenen, verse groenten en babyvoeding afgeleverd bij voedselhulpinstanties in de stad Hartford (Connecticut). Doel van het voedselkonvooi was om gezinnen in Hartford en omgeving die door de aanhou dende economische recessie in het gebied zijn getroffen, een goede Thanksgiving' te bezor gen. 'Thanksgiving' is een van de belangrijkste feestdagen in Amerika, waarbij veel kalkoen wordt gegeten. Met de inhoud van de vrachtwagens konden 6.000 families in Hartford en omgeving worden geholpen. In 1990 werd eveneens een der gelijk Finast-konvooi uitgerust. Het aantal vrachtauto's be droeg toen twaalf. "Wij zijn blij dat we erin geslaagd zijn om on ze hulp uit te breiden", aldus Jack Moffatt, president van de oostelijke divisie van FNS. "De recessie heeft ervoor gezorgd dat het aantal mensen dat hon ger lijdt is toegenomen. De nood is hoger dan ooit." Bij Giant, één van Ahold's Ame rikaanse supermarktketens, zijn in een tweetal filialen, on langs bankjes geplaatst die ver vaardigd zijn uit plasticafval en zaagsel. Het nut en belang van plastic recy cling is nauwelijks beter zichtbaar te maken. Klanten en winkelmede werkers zien dat de plastic zakken die ze ingeleverd en ingezameld hebben, terug komen in de vorm van nuttige gebruiksvoorwerpen. De bankjes zullen binnenkort in meerdere Giant-winkels te zien zijn. De plastic zakken kunnen ook verwerkt worden tot picnicktafels, brievenbussen, e.d. Voor een aantal produkten, zoals bij de bankjes, geldt dat het gerecycled materiaal in plaats van hout ge bruikt wordt. Zo worden dus ook de bossen gespaard. Overigens is recy cling van plastic ook bij AH in volle gang. Van het via de AH-filialen ingeza melde plastic worden bijvoorbeeld bermpaaltjes en, bij wijze van expe riment, stoepranden gemaakt. formulieren.'Volgens Henk Sterk is het goed dat de overheid zoekt naar oplossingen voor het probleem van de verstopte wegen. 'Ook bij AH zoeken we naar oplossingen voor het verstopt raken van de wegen. Zo zullen de gebundelde transpor ten vanuit het nieuwe Composite DC in Zaandam straks het totaal aantal ritten terugbrengen. De SDC's bieden altijd een deeloplos sing, voor een beperkt aantal be drijven en goederen. We moeten er voor waken dat de gemeenten de SDC's als dé oplossing gaan be schouwen. Mochten er gemeenten zijn die naar aanleiding van de proef in Maastricht ook een SDC willen invoeren, dan vinden wij dat onverkort moet worden vastgehou den aan de uitgangspunten die bij dit experiment zijn gefor-muleerd. Dus op vrijwillige basis, commer cieel rendabel, zendingen tot één kubieke meter van slechts bepaal de goederen.' vendien eerder afbreuk doen aan de gewenste efficiency van het trans port en de doorlooptijd van bestel ling tot aflevering verlengen. Een extra overslag is niet alleen kosten verhogend en tijdrovend, maar leidt ook tot extra verpakkingen en meer In Maastricht is een proef van start ge gaan met een stadsdistributiecentrum. Het is daarbij de bedoeling om vanuit een gezamenlijk DC aan de rand van stad verschillende winkeliers in de bin nenstad van Maastricht te beleveren. Albert Heijn doet niet mee. Deze over slagmethode zou ten koste gaan van de snelheid, kwaliteit en de efficiency van de beleveringen. De proef met de stadsdistributie centra (SDC's) is een uitvloeisel van het Tweede Structuurschema Ver keer en Vervoer, opgesteld in op dracht van de ministeries van Ver keer en Waterstaat (V&W) en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Or dening en Milieu (VROM). De SDC's moeten de transporten in Ne derland terugdringen. De overheid verbindt wel een aantal voorwaar den aan het project. Zo is de deelna me op basis van vrijwilligheid en het SDC moet commercieel kunnen draaien. Om dat laatste te bereiken moeten er minstens duizend zen dingen per dag worden gedistribu eerd. Deze zendingen moeten een volume hebben van één kubieke meter of minder en mogen niet be horen tot de categorieën vers, vies en vervelend. Dat blijkt uit een on derzoek dat het bureau Coopers Lybrand in opdracht van de beide ministeries heeft uitgevoerd. Aan de hand van dit Limburgse experi ment zal de overheid in een later stadium bekijken in hoeverre deze kennis in andere steden kan wor den toegepast. Albert Heijn ziet niets in distributie via een SDC en zal noch in Maas tricht, noch in eventuele andere plaatsen meedoen. Henk Sterk, ad junct-directeur Albert Heijn: 'Deze overslagmethode levert voor winke liers die bijvoorbeeld rookwaren, stropdassen of ondergoed verkopen, waarschijnlijk geen problemen op. Het gaat dan om kleine hoeveelhe den per dag. Maar AH heeft la dingen die groter zijn dan één vier kante meter en veel verse gekoelde produkten. Het transporteren van de produkten van het eigen distri butiecentrum naar een SDC zou bo-

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 5