'De beste winkel om in te winkelen is de beste winkel om in te werken.' 4 Eigen koers We hebben een marktaandeel van boven de 25% en ik denk dat we de grens nog niet bereikt hebben Jan Andreae, de nieuwe topman van Albert Heijn: Contact met de winkelvloer is een absolute voorwaarde om mijn werk goed te kunnen doen Twee doelen Dynamisch veld AHOLD FLITSEN JANUARI 1992 Jan Andreae (45) is de nieuwe president van Albert Heijn. Hij is door de Raad van Bestuur benoemd tot opvolger van RvB-lid Fritz Ahlqvist, de man die na het vertrek van Jeroen Hunfeld in maart 1990 de hoogste functie bij AH tijdelijk waar nam. Andreae is sinds 1980 in dienst bij Ahold. Hij was vier jaar site-manager van DC Tilburg, twee jaar directeur van Marvelo, één jaar AH-areamanager en vier jaar directeur AH Operations. En sinds 1 januari dus AH-president. 'Winkelplezier voor klant en medewerker, dat staat boven in ons vaandel.' Richting geven aan de koers van AH, samen met zijn collega's in de directie. Dat beschouwt Jan Andreae als zijn primaire verant woordelijkheid als president. 'Het is een groot voorrecht om dit fan tastische bedrijf, samen met ande ren, verder te mogen ontwikkelen.' De vraag was hoe het is om presi dent te zijn van Albert Heijn. Jan Andreae laat er geen twijfel over bestaan. Hij heeft, zoals hij zegt, 'ingetekend op de koers van Albert Heijn'. Dat wil zeggen: verder groeien door AH beweeglijk, alert en kritisch te houden. 'AH is een zeer succesvol bedrijf met hele goe de mensen. Het woord revolutie past dan ook niet in onze strategie, wel de voortdurende veranderings bereidheid om nieuwe impulsen op te pakken.' Jan Andreae: Winkelplezier staat boven in ons vaandel' rend zoeken naar het evenwicht om het voor beide groepen een ple zierige ervaring bij Albert Heijn te laten zijn, dat staat boven in ons vaandel.' Albert Heijn is niet meer recht streeks vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur van Ahold. Is dat een nadeel? 'Het voorzitterschap van de AH-di- rectie en het lidmaatschap van de RvB zijn feitelijk al een paar jaar geleden losgekoppeld. Ik denk dat dit een goede lijn is. Ahold wordt steeds groter en intemationaler. Albert Heijn is de grootste kruidenier van Nederland. Omzet, winst en marktaandeel zijn hoger dan ooit. Wat valt er eigenlijk nog te bereiken? 'AH is mede zo succesvol omdat het een bedrijf is dat de klant heel goed verstaat. Dat moet zo blijven. Maar eetgewoonten, koop- en win kelgedrag veranderen snel. Dat be tekent dat er voor AH een heleboel te doen blijft. De hoofddoelstelling is onze klanten het maximale te bieden en onze medewerkers een hele leuke baan. Als je dat heel goed doet, volgt daar automatisch uit dat je ook voldoende winst ge nereert om de toekomst van het bedrijf te kunnen verzekeren.' Maar welke uitdaging heeft Albert Heijn nog? "Marktleider blijven op alle aspec ten van onze bedrijfsvoering. Op elke plaats in het land valt elke dag nog iets te verbeteren. Er lig gen nog steeds een heleboel dingen voor het oprapen die we beter kun nen doen dan we vandaag doen. En we hebben ook de spirit om dat beter te gaan doen. De koers die we daarbij varen is dat we ambiti eus blijven en dat we de neuzen in de organisatie richten op de veran derende consument en de verande rende medewerker. AH heeft daar bij als doelstelling om dat zodanig te vertalen dat we de beste super markt in elke burnt van Nederland zijn. Dat is onze uitda ging.' Zit er nog meer groei in? 'Dat denk ik wel, ja. Na jaren van hele sterke groei hebben we vorig jaar gewoon ons plan gehaald. Dat is op zich een prestatie die je na tuurlijk niet zomaar komt aanwaaien. De stijging is welis waar minder ex plosief dan we de afgelopen ja ren gewend wa ren, maar we zitten op een zeer goed ni veau. Daarbij valt niet te ontkennen dat het al tijd nog beter kan. Er zijn nog wit te vlekken in Nederland en op lo- katies waar we al zitten kunnen we een aanzienlijk betere perfor mance leveren als we daar de be nodigde ruimte krijgen. Daarnaast zijn we ook met franchising nog niet uitgegroeid. Alles bij elkaar zijn er nog voldoende mogelijkhe den om groei te realiseren. We hebben bovendien de afgelopen ja ren diepgaand geïnvesteerd in winkelbeeld, in automatisering, in managementopleidingen, in logis tiek. Ik heb er alle vertrouwen in dat die investeringen eruit zullen komen.' Maar je kunt toch niet eeuwig blijven groeien? 'Nee, dat is zo. Maar tien jaar gele den zeiden we ook: 'Bij een markt aandeel van een procent of twintig ligt de grens'. We zitten nu boven de 25% en ik denk dat we de grens nog niet bereikt hebben.' Wat staat het bedrijf de ko mende jaren te wachten? 'Je ziet dat de detailhandel steeds kennis- en kapitaalsintensiever wordt. Er komen nieuwe mogelijk heden op ons af om via de informa tie-technologie meer te weten en ook meer te sturen. AH heeft in deze richting al grote stappen ge daan. Niet alleen op het gebied van scanning, maar ook op het ge bied van managementondersteu ning. Ik denk dat die ontwikkeling nog wel even zal doorgaan. De gro ter wordende druk op de vierkante meters in de winkels noodzaakt tot een steeds verdergaande professio nalisering van de goederenstroom. AH is bezig om de structuur aan te passen aan wat ons op dat gebied te wachten staat: hogere afle- verfrequenties, kort cyclischer, meer vers. De technologie kan daarbij zeer behulpzaam zijn. Maar we moeten daarbij nooit ver geten dat de technologie uiteinde lijk alleen maar een ondersteuning is voor de primaire doelstelling: winkelplezier voor klant en mede werker.' Plezier? 'We hebben altijd gezegd: 'mensen maken de winkel', en ik voeg daar aan toe: 'de beste winkel om in te winkelen is ook de beste winkel om in te werken'. Het leuke van de detailhandel is dat je altijd twee doelen dient: plezierig winkelen en plezierig werken. Die twee dingen versterken elkaar. Het voortdu- De Raad van Bestuur heeft eigen verantwoordelijkheden. Werk maatschappijen worden in toene mende mate zelfstandig. De ont koppeling van de beide functies past volledig in het beleid dat de Raad van Bestuur in deze voert.' Hoe groot is de zelfstandigheid van de AH-directie? "We hebben met de Raad van Bestuur een aantal zakelijke af spraken over jaarplannen, strate gie en beleidsuitgangspunten. Die zaken worden goed afgestemd. Onder die paraplu is de AH-direc tie gemachtigd haar eigen koers te varen en dat doen we ook.' Volgend jaar moet de Europese eenwording zijn gerealiseerd. Wat wordt de rol van Albert Heijn in het Europa zonder grenzen? 'Albert Heijn blijft ook na 1992 een Nederlands bedrijf. Dat zit ook in de strategie van de Raad van Bestuur. AH heeft geen zelfstandi ge rol in Europa. Wel blijven we via ERA en AMS intensief samen werken met andere bedrijven in Europa om tot grotere effectiviteit in de bedrijfsvoering te komen. We hebben de absolute overtuiging dat dit een zinnige richting is die langzamerhand tot volwassenheid en bloei zal komen.' Hoe kijkt u terug op uw perio de als directeur Operations? 'Een heerlijke tijd. Het is fantas tisch om te merken hoe de mensen in de winkels elke dag weer bereid zijn met elkaar aan de slag te gaan om te proberen de zaken te verbe teren. Operations is een heerlijk dynamisch veld om in te werken met fantastische, betrokken men sen. Gelukkig ga ik er niet te ver vandaan.' Hoe denkt u het contact met de winkelvloer te behouden? 'Ik heb me voorgenomen het con tact zo veel mogelijk in stand te houden. Dat is een absolute voor waarde om mijn werk goed te kun nen doen. En dat geldt niet alleen voor mij, maar eigenlijk voor ieder een die op het hoofdkantoor werkt. Je moet weten wat er leeft. Ik zal m'n agenda een beetje in die rich ting sturen.'

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 4