ZUURSTOFARM VERPAKT BROOD BLIJFT WEKENLANG HOUDBAAR OPNIEUW GOED JAAR VOOR AHOLD NIEUWE OPZET GEPENSIONEERDEN- UITJE 3 Pieter Lastman Nieuwe produktielijn bij Albro Hygiëne Operatiekamer AHOLD FLITSEN JANUARI 1992 Al jarenlang wordt in Europa gesproken over het magische jaar '1992''. Of de gemeenschap pelijke markt zonder handelsbelemmeringen dit jaar helem aal gerealiseerd wordt is nog de vraag. maarAhold en andere internationaal opererende bedrijven hebben hun beleid al af gestemd op het nieuwe Europa. In de Eu ropean Retail Alliance ERAwerken Ahold, het Britse A rgyll en het Franse Casino nauw samen op strategische en beleidsbepalen de terreinen. In Associated Marketing Services (AMS) werkt Ahold met 10 Europese partners samen om zo sterk mogelijk in de markt te staan, ook als de Europese binnengrenzen open zijn. Wie in een winkel werkt, zal vaker volledig gestandaardiseerde produkten zien met gebruiksaanwijzingen in vele Europese talen. Hoewel de meeste consumenten verknocht blij ven aan de eigen eetgewoonten en tradities, zijn ze toch internationalergaan denken. De vele buitenlandse produkten bij Albert Heijn en Gall Gall dragen hiertoe bij. De gemeenschappelijke Europese markt krijgt steeds meer vorm. Als het officiële startschot eind dit jaar valt, is de race al lang begonnen. En Ahold zit in de kopgroep. Hoofdredactie Flitsen Ook in 1992 kunnen de ge pensioneerde Ahold-mede- werkers (60 jaar en ouder) weer rekenen op het jaar lijkse uitje. Deze keer ech ter niet in de vorm van een groot aantal dagtochten, maar geconcentreerd op drie dagen in juni. Het gevolg hiervan is dat de groe- pen deelnemers veel groter zullen zijn dan vroeger. De organisatie re kent op 1.100 a 1.200 mensen per dag, waardoor men veel meer oud collega's en bekenden kan ontmoe ten. Uiteraard kan gerekend wor den op een feestelijk programma. De drie dagen zijn: woensdag 17 juni; donderdag 18 juni; vrijdag 19 juni. Omdat nog niet bekend is hoe de verschillende vertrekplaatsen over deze dagen worden verdeeld, ver zoekt de organisatie de deelnemers voorlopig nog even alle drie data vrij te houden. Het wat en het waar zijn nog een verrassing. De gepen sioneerden worden te zijner tijd persoonlijk uitgenodigd en uitge breid geïnformeerd. Medewerkers op de ZAV-af- deling dragen speciale kle ding. V.l.n.r. Miralda Kille, Hetty Post, Scardo Mon- trian, Corry van Loon en voorman Daan Waleveld Ahold-president Pierre Everaert heeft in zijn jaarlijkse kerstspeech te vreden kunnen vaststel len dat Ahold opnieuw een goed jaar achter de rug heeft. "Maar", zo voegde hij eraan toe, "het was niet zo spectaculair als 1990." Dat laatste was voornamelijk het gevolg van de kosten die gepaard gingen met de aankoop van Tops Markets in Amerika en Impodra in Nederland. "In de markten waarop we ons bewegen is het nu eenmaal niet ieder jaar opnieuw mogelijk een identieke groei van ver over de 10% te tonen", aldus de Ahold-pre- sident. "Daarom is het streven van Ahold èn gericht op het realiseren van resultaatgroei uit bestaande bedrijfsonderdelen, èn gericht op Pierre Everaert groei door middel van acquisities." Everaert liet tijdens z'n kerst- speech de belangrijkste gebeurte nissen van 1991 de revue passeren. Daartoe behoorden behalve de ac quisities van Tops en Impodra ook de investeringen in bestaande win kels, de goede resultaten in de Ver enigde Staten ondanks de economi sche recessie, de opening van de eerste drie Ahold-winkels in Tsje choslo wakije en de zich ontwikke lende successen van ERA en AMS. "Terugkijken naar een enerverend en historisch jaar heeft zijn waar de", aldus Everaert. "Maar waar het werkelijk om gaat is de toe komst. 1992 zal niet een eenvoudig jaar zijn. We zullen alle zeilen moe ten bijzetten om datgene te realise ren waarvoor we staan. Maar dat we het kunnen en dat we het doen is voor mij zeker. Ik heb er vertrou wen in dat we de groei zullen voort zetten, de relaties met de consu ment verder kunnen verbeteren en voor onze eigen medewerkers een werkplek zijn waar het goed toeven is en ieders bijdrage oprecht wordt gewaardeerd." Naast banket, bake-off en dagvers brood produceert AJbro sinds kort ook zuur- stofarm verpakt brood: voorgebakken brood dat door een speciale manier van verpakken wekenlang houdbaar is. Wie trek krijgt haalt het brood uit de ver pakking, legt het even in de oven en heeft binnen tien minuten warm en vers brood op tafel. Het zuurstofarm verpakte brood, voorlopig alleen party-broodjes (bol letjes, pistolets, croissants en kai- serbrötchen), is onder het AH-huis- merk te koop in de Albert Heijn-winkels. Het grote verschil met bake-off is dat zuurstofarm ver pakte broodjes niet in de winkel, maar gewoon thuis kunnen worden afgebakken. Op elk gewenst mo ment. 'Ideaal om bij onverwachte momenten snel iets lekkers en vers te presenteren. Eenvoudiger kan het niet', aldus Frank van Harten, produktieleider van de broodafde ling. 'Bovendien hoeft het brood niet te worden ingevroren. Het kan gewoon op kamertemperatuur be waard worden.' Zuurstofarm verpakt brood dient aan zware hygiënische eisen te vol doen om schimmel te voorkomen. Op de nieuwe produktie-afdeling is dan ook een aantal speciale maatre gelen genomen. Zo is de wat stoffige deegmakerij volledig afgescheiden van de rest van de bakkerij. De ban den van de produktielijn worden meermalen per dag gedesinfecteerd en zijn bovendien overkapt, zodat de broodjes stofvrij naar de inpakaf- deling geloodst kunnen worden. Ondertussen krijgen ze nog eens een behandeling met bacterie- en schimmeldodend ultraviolet licht. Tenslotte belanden de bolletjes sa men met de croissants in de specia le verpakking. De zuurstof wordt er machinaal uitgezogen en vervan gen door kooldioxide. Ook voor de medewerkers gelden speciale maatregelen. Op de inpak- afdeling moeten de medewerkers ieder half uur hun handen desinfec teren en bovendien draagt men er speciale hygiënische kleding. Mede werkers van het laboratorium ne men iedere tien minuten een steek proef. Gaat er toch iets mis, dan wordt de produktie direct stilgezet en worden de broodjes vernietigd. Manager Brood Jan Huijbers: Te der broodje dat de fabriek verlaat is Voor de oppervlakkige beschouwer begint de bakkerij op deze manier steeds meer op een operatiekamer te lijken. Is het eigenlijk nog wel leuk om brood te bakken? Huijbers en Van Harten reageren veront waardigd: 'Het wordt juist steeds leuker. De techniek maakt het werk interessanter.' Volgens Huijbers is er ook geen sprake van dat de tech nologie het werk van de bakker overneemt: Tiet gaat erom de tech nologie naar je hand te zetten. De uitdaging is om het aantal moge lijkheden uit te breiden. Dit jaar ko men we zeker weer met nieuwe pro dukten.' Al veel Flitsen-lezers heb ben de tentoonstelling 'Pieter Lastman, leer meester van Rembrandt' bezocht. Met de kortings bon uit het december nummer betalen Ahold- medewerkers en gepen sioneerden slechts f 2,- en tree. De tentoonstelling, mede mogelijk gemaakt door Ahold, is nog tot 16 februari te zien in Mu seum Het Rembrandt- huis', Jodenbreestraat 4- 6, Amsterdam. Opening stijden: maandag t/m za terdag 10-17 uur, zondag 13-17 uur.

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 3