etos Voorstel betere honorering eerste verkopers grote winkels Vinger aan de pols bij bouw nieuwe fabriek Geen visitatie in distributiecentra GALL GALL Regeling urennormering OR AH OPERATIONS ARB O en doors troombepaling [VERSI Goede relatie opgebouwd met nieuwe bestuurder GOR ALBERT! Toch adviesaanvraag Composite DC iVA Werk voornamelijk gericht op integratie "^1 OR HK ALBERT HEIJN ARBO-jaarplan voor medewerkers hoofdkantoor Vierploegendiensten bij groentecentrales ALBRO BAKKERIJEN Verjaardagskaart voor alle medewerkers DIENSTEN Het gaat om de manier waarop men iets doet Invoering van een ARBO-jaarplan CORNEUWS Onder verantwoording Volgens Carrie Cornelissen, secre taris van de ondernemingsraad van Etos, werd 1991 vooral geken merkt door de directiewisseling en de langdurige interim-periode die daarmee gepaard ging. Verder noemt zij het voorstel om eerste verkopers in grote winkels beter te honoreren dan hun collega's in kleinere winkels. "Bovendien is er een commissie ingesteld die zich zal verdiepen in de voorraadpro- blematiek. De voorraden in onze winkels zijn te groot en centralisa tie van de bestellingen is nodig." "De bouw van de nieuwe fabriek heeft als een rode draad door al onze activiteiten gelopen", zegt Gerhard Visschedijk, secretaris van de ondernemingsraad van Marvelo. "Wij hebben bijvoor beeld onderzoek laten verrichten naar de arbeidsomstandigheden in de huidige fabriek. De uitkom sten zullen worden gebruikt bij het beoordelen van de nieuw- bouwplannen. Zo zullen wij voort durend blijven meedenken en ook een vinger aan de pols houden en ook een vinger in de pap hebben bij alles wat voor de kwaliteit van het werken in de nieuwe fabriek van belang is." Op OR-gebied is er de afgelopen 12 maanden veel gebeurd. Maar nu is de jaargang AH DISTRIBUTIE 1991 voltooid. Dat is een geschikt moment voor een terugblik. Daarom laten de on dernemingsraden binnen Ahold op deze pagina de belangrijkste gebeurtenissen van 1991 nog eens de revue passeren. Alle leden van de OR'en hebben hun best gedaan de belangen van hun achterban zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en resulta ten zijn er genoeg. "Wij hebben in 1991 een regeling urennormering tot stand weten te brengen. Een heikel punt, omdat de situatie per filiaal verschilt", al dus Bernard Lute, secretaris van de ondernemingsraad van Gall Gall. De regeling kwam tot stand op basis van een proef in een twaalftal filialen. Voor alle zeker heid werd een klachtencommissie ingesteld, waar men terecht kan voor eventuele bezwaren tegen de regeling. Deze voldoet kenne lijk aan ieders verwachtingen, want tot nu toe heeft de commis sie geen klachten ontvangen. "Het concept ARBO-jaarplan voor 1992 stemt in grote lijnen overeen met een door de OR gehouden presentatie in de OV, waarin we hebben aangegeven hoe wij zo'n jaarplan zien", zegt Hans Boere, secretaris van de OR. "Het huidige concept stemt tot tevredenheid, hoewel de invulling voor AH Operations nog nader gestalte moet krijgen. Verder hebben wij van de directie te toezegging ge kregen dat men zich in de toe komst strikter aan de doorstro mingsbepaling zal houden. Deze houdt in dat nieuwe medewerkers binnen 6 maanden doorstromen van verkoper 1 naar verkoper 2 ni veau met het daarbij horende sa laris. In de praktijk bleek dit niet altijd te gebeuren, waardoor een aantal medewerkers te laag was ingeschaald. Dat zal, waar nodig, met terugwerkende kracht wor den hersteld." "Wij hebben weten te bereiken dat wij als ondernemingsraad nauw zijn betrokken bij de nieuw bouw in Groenlo en de verbou wingen in Eindhoven en Zoetermeer", zegt Herwie Hartgerink, secretaris van de on dernemingsraad Vers I. Verder constateert hij dat in korte tijd een goede zakelijke relatie is op gebouwd met de nieuwe bestuur der. "Daarnaast hebben wij een positief advies uitgebracht over maatregelen die ertoe moeten lei den dat het ziekteverzuim wordt teruggedrongen." De bouw van het nieuwe Composite DC leek aanvankelijk geheel buiten de GOR om te gaan. "De directie stelde zich op het standpunt dat het hier om een vervangingsinvestering ging, waarvoor derhalve geen advies aanvraag bij de GOR hoefde te worden ingediend. Gelukkig heb ben wij de directie weten de over tuigen dat dit wel noodzakelijk is", aldus Peter Valk, voorzitter van de GOR. "Wij spelen nu mee, zodat wij straks niet voor voldon gen feiten worden geplaatst en de OR'en nog invloed hebben op de te nemen uitvoeringsbesluiten." In 1991 is ook een initiatief genomen om potentiële OR-leden gerichter te laten kiezen en beter op hun taak voor te bereiden. Daarnaast hield de GOR zich bezig met de wisselingen in de directie en 'AH op weg naar 2000'. "De integratie van Grootverbruik Ahold heeft 90% van onze tijd in beslag genomen", zegt Johan Ratelband, voorzitter van de on dernemingsraad van GVA. "Wij denken dat er nu een goede basis is gelegd waarop wij verder kun nen bouwen. Helaas is een en an der gepaard gegaan met het ver lies van banen. Daar staat voorzitter Henk Fikke van de OR Albro: Verjaardags kaart voor alle collega s gelukkig tegenover dat er een so ciaal plan op tafel is gekomen dat mede door toedoen van de onder nemingsraad op een aantal pun ten is verbeterd." "Onze ondernemingsraad is in goede samenwerking met P&O en de bestuurder tot een ARBO-jaar plan 1991 gekomen", aldus Richard Taman, secretaris van de ondernemingsraad Hoofdkantoor van AH. "In dit plan zijn onze aan dachtspunten grotendeels opge nomen." Het plan voorziet onder meer in een andere registratie van het ziekteverzuim, aanscherping van de ziektemeldingsprocedures en een onderzoek naar de wel zijnsaspecten bij de diverse func ties. "Verder hebben wij adviezen uitgebracht met betrekking tot een aantal decentralisaties en re organisaties. De OR heeft zijn be staansrecht vorig jaar duidelijk aangetoond." "Wij hebben in 1991 een pré-ad vies aan de GOR uitgebracht met betrekking tot de integratie van Vers I en Vers II. Geen positief of negatief pré-advies, maar een vrij blijvend advies, dat de bestuurder wel of niet kan overnemen in zijn definitieve besluitvorming", zegt Henk de Kruijff, voorzitter van de ondernemingsraad Vers II. "Verder zijn wij bij de groentecentrales met een vierploegendienst begon nen. Vermeldenswaard is ook de proef die op dit moment bij de groentecentrale Tilburg aan de gang is. Daar wordt getracht het aantal nachtdiensten voor de pro- duktiemedewerkers tot een mini mum te beperken. Rond februari gaan wij de resultaten evalueren." De ondernemingsraad van de AH Distributiecentra heeft in 1991 ne gatief gereageerd op een voorstel om in alle DC's visitatie in te voe ren. "Wij zijn van mening dat be veiliging van spullen door middel van visitatie in de praktijk neer komt op het controleren van men sen op diefstal", aldus het dage lijks bestuur van de OR Distribu tie. "Visitatie kan de werksfeer ne gatief beïnvloeden en mede daar door de motivatie van de mede werkers nadelig beïnvloeden." "Wij zijn in 1991 vooral in de PR- sfeer druk bezig geweest. Onze doelstelling is alle medewerkers aan te zetten hun mening naar buiten te brengen. En dat lukt al leen door drempels weg te halen", zegt Henk Fikke, voorzitter van de ondernemingsraad van Albro Bakkerijen. Als voorbeelden van PR aktiviteiten noemt hij onder meer de OR-onderscheiding voor Teun Winkel en de verjaardags kaart die alle medewerkers na mens de OR ontvangen. "Daar hebben wij bijzonder leuke reac ties op gekregen", verzekert hij. Fikke wijst er verder nog op dat het werkoverleg bij Albro goed op de rails staat. "Wat je doet is belangrijk, maar de manier waarop je dat doet is van veel meer belang. Dat was on ze stelregel in 1991 en dat blijft die ook in de komende jaren", zegt Nico Algera, secretaris van de ondernemingsraad Centrale Diensten. "Onze toegevoegde waarde zit hem in het feit dat wij in staat blijken bruggen te slaan tussen de verschillende culturen. Hierdoor ontstaat een overleg structuur waarin standpunten niet slechts duidelijk worden gemaakt door wat men te vertellen heeft, maar vooral door de bereidheid bij de luisteraar begrip te tonen voor het feit dat tegenstellingen nu eenmaal onontkoombaar zijn." "De belangrijkste gebeurtenis voor de ondernemingsraad van Meester was de invoering van een ARBO-jaarplan", zegt Bertus Mast, secretaris van deze ondernemings raad. "Binnen de sectoren is een inventarisatie gemaakt van alle za ken die met ARBO te maken heb ben. De uitkomsten zijn op basis van prioriteit in drie hoofdgroe pen vastgelegd. Van de punten die voor 1991 op het programma stonden is circa 80% gerealiseerd. Wij vinden dat een aanvaardbaar resultaat."

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 11