Raad van Bestuur herschikt taken Ahold boekt record omzet Zestien Etos-filialen naar Franchising Rundergehakt of halfom? Zie pag.12 IN DIT NUMMER Nieuwe lijn bij Albro AH-president Allochtonen OR-successen Elektronisch betalen 49e jaargang nummer 1 Albro maakt sinds kort zuurstofarm verpakt brood: brood dat door een speciale manier van ver pakken wekenlang houd baar is. De nieuwe produk- tielijn stelt speciale eisen aan de hygiëne. Zie pag. 3 Jan Andreae (45) is de nieuwe topman van Albert Heijn. Hij heeft ingete kend op de koers van AH, dat wil zeggen: verder groeien door AH beweeg lijk, alert en kritisch te houden. Zie pag. 4 In de distributiecentra van Albert Heijn werken veel allochtonen, met na me Turken en Marokka nen. AH voert voor deze medewerkers een actief beleid. De cursussen Ne derlands zijn daarvan een voorbeeld. Zie pag. 8 Het COR-nieuws blikt te rug op de successen die de ondernemingsraden van Ahold in 1991 wisten te boeken. Resultaten ge noeg. Zie pag. 11 januari 1992 Albert Heijn heeft vorige week overeenstemming bereikt met BeaNet over de invoering van elektronisch betalen in alle filialen. Verwacht wordt dat eind 1995 in alle winkels van AH elektronisch be taald zal kunnen worden. Op dit moment kan al in 2/ filialen met 'plastic' worden afgerekend. NIEUWSBLAD VOOR MEDEWERKERS VAN KONINKLIJKE AHOLD NV De Raad van Bestuur heeft de taken en verantwoorde lijkheden per 1 januari her schikt. Naast de collegiale verantwoordelijkheid voor het totaal, geldt de volgende nieuwe taakverdeling tussen de leden: Pierre Evereart (president): secretariaat van de vennoot schap, directoraat communica tie, juridische zaken, markton derzoek, dienst beveiliging, ma nagement information systems, technische services, ERA en AMS; Fritz Ahlqvist: deelnemingen en acquisities Europa, Euro desk, Grootverbruik Ahold, Ahold Vastgoed NL, Schuitema; Cees van der Hoeven: Albert Heijn, financiën, adminis tratie en bedrijfseconomische zaken, fiscale zaken, interne ac countantsdienst, Ahold Vast goed VS, Ahold Nederlandse An tillen (AFM en AIC); Peter van Dun: personeel en organisatie, arbeidszaken, ma nagement development, Speci aalzaken Ahold, Levensmid de lenindustrie Ahold, pensioen fonds; Rob Zwartendijk: Ahold USA, BI-LO, Finast, GFS, Tops en Luis Paez. Door de herverdeling hebben al le RvB-leden nu zowel stafdien sten als operationele bedrijfson derdelen in hun takenpakket. Etos zal dit jaar zestien eigen filialen overhevelen naar de succesvolle franchise-orga- nisatie. Dat nieuws maakte Etos-directeur Henk Baak man vorige maand bekend op de bedrijfsleidersdag in Amsterdam. Welke Etos-filialen voor fran chising in aanmerking komen was bij het ter perse gaan van deze Flitsen nog niet bekend. Ook is nog niet bekend of alle be trokken bedrijfsleiders de over gang van werknemer naar zelf standige ondernemer zullen ma ken en zelf eigenaar worden van de verzelfstandigde winkels. 'Met de bedrijfsleiders van de te selecteren filialen zal bekeken worden wat het beste is: de win kel zelf overnemen en uit het Etos-dienstverband treden of bij Etos blijven en bijvoorbeeld overgeplaatst worden naar een ander filiaal', aldus Baakman. Het aantal Etos franchise-win- Henk Baakman Voor het eerst in zijn be staan heeft Ahold een omzet van meer dan f 20 miljard ge boekt. Dat blijkt uit omzet- gegevens die begin januari bekend werden. 'Een mijl paal in de geschiedenis van het bedrijf, aldus Ahold- president Pierre Everaert. De geconsolideerde omzet over 1991 bedroeg f20,8 miljard, een stijging van 18,5% ten opzichte van 1990, toen Ahold een omzet haalde van f 17,5 miljard. In Nederland steeg de omzet met 7,9% naar f 10,3 miljard. In de Verenigde Staten steeg de om zet met 27% tot 5,6 miljard. Deze toename was voor een be langrijk deel te danken aan de toevoeging van Tops Markets, de 150 winkels tellende super marktketen in de staat New York, die begin 1991 door Ahold werd overgenomen. In tegenstelling tot de omzetcij fers, zijn de winstcijfers (het re sultaat) over 1991 op dit mo ment nog niet bekend. Deze zullen, zoals gebruikelijk, in maart aan de openbaarheid worden prijsgegeven. De Raad van Bestuur handhaaft zijn eer der uitgesproken verwachting dat het resultaat over 1991 bo ven het niveau van 1990 zal lig gen, hoewel de toename volgens Everaert 'niet zo spectaculair zal zijn als in 1990, toen we een winststijging van maar liefst 25% wisten te behalen.' kels bedraagt momenteel 22. Door het overhevelen van de zes tien filialen vermindert Etos zijn geïnvesteerd vermogen in voor raden, inventaris en inrichting. Daarnaast ontvangt Etos per vestiging een bepaalde bijdrage ('fee') voor het gebruik van naam en formule. De eigenaars van de verzelfstandigde winkels krij gen, net als de bestaande fran chisenemers, de mogelijkheid om een aantrekkelijk ondeme- mersinkomen te verdienen, (zie ook pag. 9) Het werk gaat bij een aantal onderde len van Ahold ook 's nachts gewoon door. Dat moet wel, anders raken de schappen in de winkels leeg. Flitsen liep twee nachten mee. Zie pag. 6 en 7. 1989 1990 1991

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 1