k Alberto start met professionelere presentatie van wijn „Een hond geef je niet i Flitsen pagina 9 P.P. Postma, instructeur gedrags- en gehoorzaamheidstraining honden: „Het is natuurlijk heel vreemd wanneer wij klan ten adviseren wijn liggend te bewaren, terwijl de fles sen in het filiaal rechtop staan. Na o.m. signalen uit de filialen zijn wij op zoek gegaan naar een betere manier om onze wijnen te presenteren. Een logische stap overigens, want Al berto wil het imago van drankenhandel wijzigen in dat van een vakkundige slijter. Als de wijnpresen tatie naar een hoger ni veau wordt getild en tege lijkertijd een uitbreiding van het assortiment plaats vindt, dan is dat weer een stap in de goede richting." De heer A. Nowee, groepslei der bij Alberto voor de regio Midden-Nederland, praat met enthousiasme over de actie die eind oktober is ge start om het wijnassortiment in de filialen op een profes sionelere manier te etaleren. „Ik vind dat wijn dit ver dient", zegt hij. „Per slot van rekening maakt dit produkt een belangrijk onderdeel van onze omzet uit." De eerste aanzet om wijn bij Alberto op een professionelere wijze te presenteren was de introduc tie van het grote wijnboek. Klanten kunnen hierin ge makkelijk informatie over smaak, prijs, herkomst en dergelijke van wijnen opzoe ken. Het vervolg op deze 'Wijn Up-grading' kreeg in de loop van vorig jaar in het fi liaal Heemskerk zijn beslag onder leiding vam wijnmana ger L. v.d. Velde. Bij wijze van proef werd daar een aantal schappen op de onderste rij verbouwd, zodat diverse fles sen in het vervolg liggend konden worden gepresen teerd. In de zomer van dat jaar werd het Amsterdamse filiaal aan het Gelderland plein eveneens in deze proef betrokken. Daar werden de onderste twee schappen aan gepast. Na dit experiment is eind oktober het startsein ge geven om de wijnstellingen van 30 Alberto-filialen aan te passen. Uiteindelijk is het de bedoe ling dat 65 filialen worden verbouwd. Het gaat in totaal om ongeveer elf meter stel ling die bovendien per filiaal op een andere manier kan worden ingedeeld. Deze in deling wordt gemaakt op ba sis van omzetsnelheid en de vraag naar bepaalde wijnen. Vast staat in ieder geval wel dat de onderste drie schap pen 'liggend' zullen worden en bovendien enigszins uit steken. Op de bovenste twee planken blijven de flessen rechtop staan. Assortiment tot 100 uitgebreid De beslissing welke wijn soort waar komt te staan, hangt ook sterk af van onder andere prijs, kwaliteit en vormgeving van de fles. Met name dat laatste is van door- Winnie F.walclt vult de nieuwe wijnschappen in het Alberto-filiaal Gelderlandplein in Amstet dam. gezegd, het al dan bestellen van deze wijnen werd aan de beheerder overgelaten. Hier mee komt het totale assorti ment op 100. Ook zal ieder filiaal de be schikking krijgen over een verkoopbeun. Deze zoge naamde eilandopstelling kan worden gebruikt om speciale wijnen of acties onder de aandacht te brengen. Groepsleider A. Nowee ver slaggevende betekenis, want bijvoorbeeld buikflessen le nen zich er niet voor om te worden neergelegd-Voorts is het de bedoeling dat aan het bestaande wijnassortiment maximaal 25 a 30 soorten zullen worden toegevoegd. Deze wijnen maakten reeds deel uit van het Alberto-as- sortiment, maar waren tot voor kort facultatief. Anders wacht veel van de nieuwe wijnpresentatie. ,Je merkt dat de belangstelling voor wijn nog steeds een stijgende lijn vertoont. Op die popula riteit moet je inspelen. Van daar dat Alberto zijn klanten een zo'n volledig mogelijk wijnassortiment wil aanbie den in diverse prijsklassen. Wanneer je dat doet via een fraaie presentatie dan zet je daarmee de puntjes op de 'i'." -Laten we kort zijn: het is altijd de baas die schuld treft wanneer een hond ongehoorzaam is of agres sief, nooit de hond." Peter Postma gaat er eens makkelijk bij zitten wanneer hij deze uitspraak doet. „Er lopen natuurlijk ook een paar gedragge- stoorde honden rond maar op het totaal is dat zo minimaal dat dit aantal is te verwaarlozen. Uitein delijk vind je onder mensen ook buitenbeentjes. De gedachte dat je een hond geeft als verjaardags cadeau jaagt mij de rillingen over de rug. O ja, ik weet het wel, zo'n pup is zo'n leuk wollig speelka meraadje voor de kinderen. Alsof het een stuk speelgoed is. Maar een stuk speelgoed gaat kapot en een pup wordt een volwassen hond, groot of klein, maar wel met een eigen karakter en net als bij kinderen moet een karakter worden gevormd. Dat vereist inzicht en kennis. Te veel wordt er gedacht dat het wel vanzelf gaat. Dat laatste is verre van waar. Een hond moet weten wie de baas is. Zonder goede leiding gaat een hond zelf de baas spelen en dan is Leiden in last." Wanneer je een hond in huis wilt halen zijn er een paar vuistregels: ga eerst met het hele gezin rond de tafel zitten en bespreek de consequen ties van het houden van een hond. Ben je het met elkaar eens, laat je dan goed voor lichten. Voorlichtingsadres sen zijn er genoeg. Er zijn ky- nologenverenigingen en ras- senverenigingen. Die instan ties kunnen de toekomstige hondenbezitters uitstekend In een tijd waar wel licht 1 op de 2 Neder landers een hond als huisdier heeft en de andere helft van Neder land daarover moppert vanwege overlast zoals straatvervuiling, ge luidsoverlast en agres sie, leek het ons zinvol om met een kenner te praten over het opvoe den van honden. Hoe doe je dat? Peter Post ma (39) technisch in koper bij Marvelo, bin nenkort 25 jaar in dienst, is zo'n kenner. Zo hij al niet alles weet van honden dan toch wel erg veel. Als 14-jari- ge jongen kreeg hij zijn eerste hond, een Me- chelse herder en werd lid van de KNPV, de Ko ninklijke Nederlandse Politiehonden Vereni ging. 25 jaar later is hij voorzitter van de Ver eniging van Honden vrienden "Willen is Kunnen' (WIK) in Zaandam. De vereni ging werd in 1980 op gericht en telt inmid dels 800 leden. voorlichten over zowel het ras als de eigenschappen en waar je op moet letten bij aankoop, evenals waar je be slist geen hond moet kopen. Wanneer je zover bent kun je zo'n gezellige viervoeter in huis halen." Fases „Maar", gaat PeterPostma verder, „dan begint het pas. Ook het leven van een hond is ingedeeld in fases. De eer ste vier weken is de overle- vingsfase. Dan volgt na 8 we ken de inprentingsfase, ook wel ervaringsfase genoemd. In die periode doet een pup een groot aantal indrukken op die bepalend kunnen zijn voor de rest van zijn leven. Na 16 weken volgt de sociali seringsfase. Dan moet de hond zijn plaats vinden in het gezin, zich aan weten te pas sen aan de gewoontes in het gezin. Het geeft natuurlijk geen pas dat wanneer je de hond even alleen laat, hij bij thuiskomst het kleed heeft verscheurd of de lp's aan stukken heeft gebeten. Na 32 weken volgt de roedelfase. Dit klinkt ingewikkelder dan het is. Allereerst dient men te weten dat een hond een roe- deldier is. Zet tien honden bij elkaar en binnen een mum van tijd is de rangorde van 1 tot 10 bekend en geen hond die daarvan afwijkt. Zo gaat dat ook in huis. En op het gevaar af dat nu heel feminis tisch Nederland over mij heen valt, is het toch zo dat de jonge hond de man als zijn baas erkent, direct gevolgd door de vrouw en in hiërar chische volgorde de kinde ren. De hond moet de laagste zijn in de 'familie-roedel' Dan heeft hij een uitstekend hondeleven omdat hij weet waar zijn plaats is en de fami lie heeft er het meeste plezier van. Want wat voor hond je ook hebt, behandel hem als hond." Cursus Peter Postma, die veel tijd aan zijn hobby besteedt, „mijn vrouw heeft er dag werk aan", zou iedereen wil len aanraden om met zijn of haar jonge hond een cursus gedrags- en gehoorzaam heidstraining te volgen. Meestal kan dat al na 12 we ken, na de tweede inenting. Zelf traint hij alle rassen door elkaar. Groot en klein. WIK werkt met 10 instructeurs. Als de hond een half jaar oud is bestaat de mogelijkheid van een na-cursus waar voor al wordt getraind op 'onge wenste eigenschappen om buigen.-Dan,is er ook nog de mogelijkheid om agressieve honden te trainen. „Helemaal krijg je die agressiviteit er meestal niet uit, maar meer dan 50% van de cursisten kunnen we toch wel helpen de honden hanteerbaar te maken en anders proberen we in overleg met de eige naar de hond te heqilaatsen, wat ook nog wel eens wil hel pen." Een cursus gedrags- en gehoorzaamheidstraining duurt 16 weken. De eerste avond bestaat uit theorie zonder hond. „Daar begin nen we ook de mensen op te voeden", zegt Peter enigszins meesmuilend. „Want daar begint het toch mee. De hond wil wel maar zijn baas moet ook willen en weten waar hij mee bezig is. De tweede en volgende avonden trainen we met.de honden er bij. Oefenen en belonen, dat is de basis om een hond te leren waar zijn plaats is." 'Flathond' Op de opmerking dat honden houden op een flat toch een beetje een vorm van dieren mishandeling is, reageert Pe ter Postma ongemeen fel. „Onzin", zegt hij, „ik zie lie ver een hond op een flat dan in een huisje met een tuintje. Dikwijls wordt daar al te ge makkelijk gedacht dat er met de hond niet gewandeld hoeft te worden 'omdat ie toch uitloop heeft'. Ja ja, in een tuintje van 6 bij 8 meter zeker. Mensen op een flat zijn zich er van bewust dat een hond minstens driemaal per dag moet worden uitgelaten, wat van tuintjesbezitters niet altijd kan worden gezegd." Goede raad Hondeninstructeur en voor zitter van de OR Marvelo heeft voor iedere hondenbe zitter nog een paar welge meende opmerkingen: - Leer je hond zich als met gezel te gedragen. - Ga met je hond wandelen op een plaats waar hij los mag lopen zodat hij kan rennen om zijn energie kwijt te ra ken. - Laat geen jonge kinderen alleen met een grote hond aan een lijn buiten lopen. Bij problemen zijn zij de hond niet de baas. - Let op dat je een hond bij een goed bekend staande fok ker koopt. - Wanneer je met vakantie gaat is er niets op tegen je hond in een goed pension te laten logeren maar ga van te voren een kijkje nemen. - Wanneer je trouwe huisge noot daar de ruimte krijgt om met soortgenoten buiten te rennen, heeft hij ook een fij ne vakantie. - Last but not least: „Doe wat met je hond. Ga met hem wandelejF,. speel met hem en geef hemaandacht" j

Personeelsbladen | 1987 | | pagina 9