PERSONALIA Jubileum 28 jaar Dankbetuigingen In memoriam AlbertHeijn-caissières succesvol in Belgische televisie-quiz Marvelo's 'Open Dag' pagina 8 Flitsen Mevrouw G.M. de Vries-Jansen, assis tente Account Groep 1 van de Dienst Technische Projecten op het hoofdkan toor, Stationsplein, Zaandam, in dienst se dert 2 december 1962. Viering 1 december 1987 om 15.30 uur in het personeelsrestaurant van 'De Bon- kelaar', Abbehout 31, Zaandam. 12V2-jarig zakenjubileum: P. Hendriks, Zaandam. Mevrouw B.M. ten Kate-Leef- tink, Enschede. 25-jarig zakenjubileum: H. Jacobs, Hoogeveen. J. v.d. Moolen, Zaandam. J. van Dijk, Barendrecht. 40-jarig huwelijk: De heer en mevrouw C. v.d. Leij, Zaandam. 45-jarig huwelijk: De heer en mevrouw B. Hus- sem-Hagelaar, Almere-Ha- ven. Twee caissières van filiaal 1153 in Maastricht, de zus jes Tonny en Lilianne-Mul- lenders, hebben sinds 22 september met succes deelgenomen aan de IQ- quiz die iedere dinsdag door de Belgische televi sie wordt uitgezonden. De quiz bestaat uit 'denk- en weet-Vragen. Twee teams strijden iedere week om de hoogste score. Wie wint kan door naar de volgen de ronde. De eerste ronde wisten de zusjes te win nen. Ze gaven zich prompt op voor de tweede ronde en op 8 oktober jl. namen ze reeds voor de derde maal met succes aan de quiz deel. Het televisie-avontuur van de beide zusjes begon in 1984. Het tweetal keek al jaren naar de ook in Nederland populai re IQ-quiz op het Belgische TV-net en, zoals dat in de meeste gevallen gaat, gaven zij zich voor de grap op om mee te doen. Na anderhalf jaar werden zij door de Belgi sche BRT uitgenodigd voor een test. In april van dit jaar kregen zij een uitnodiging voor het maken van opna men. Wat als grapje was begonnen werd ineens pure ernst. „Toen zijn we ook heel se rieus aan de gang gegaan", zegt Tonny. Tonny studeert Middeleeuw se geschiedenis in Nijmegen en werkt part-time op zater dag bij AH. Haar zusje Liliane volgt een kapersopleiding en werkt op donderdagavond in filiaal 1153. Geheel onverwacht öVer- leed vandaag, maandag 28 september 1987, onze 43-jarige collega, JOHAN W. BROEKHUIZEN Johan Broekhuizen was vanaf de ingebruikname van ons distributiecen trum te Zwolle, begin 1984, chef site-control- ling. Hij was een markante per soonlijkheid, die met zijn vakbekwaamheid en en thousiasme belangrijke bijdragen heeft geleverd in het managementteam. Voor DC Zwolle is hij van grote waarde geweest. Groot is de verslagenheid onder diegenen die hem van zeer nabij hebben meegemaakt. Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote en drie kinderen, Wij zullen Johan als vriend en collega niet ver geten. Bedrijfsleiding en mede werkers distributie organisatie. Op 29 september jl. is plotseling overleden onze collega TANITA BRUGGEMAN Zij werd 26 jaar. Sedert 23 mei 1983 was Tanita werkzaam op de afdeling Houdbaar van ons filiaal. Wij zullen haar missen. Bedrijfsleiding en mede werkers AH filiaal 1322- Utrecht. Op 4 oktober jl. overleed in de leeftijd van 72 jaar de heer J. VAN DEN OUDEN gepensioneerd medewer ker Simon de Wit. Op 7 oktober jl. overleed in de leeftijd van 75 jaar de heer AA. PLOEG gepensioneerd medewer ker Albro Bakkerijen Zwanenburg. Op 18 oktober jl. over leed in de leeftijd van 74 jaar de heer H. HARTMAN gepensioneerd medewer ker Melkexport Sterovita. Kees Baars uil het Mi-filiaal te Rbeden vierde kortgeleden zijn 25-jarig jubilewn en dat heeft bij geweten. Zelf altijd in om bij soortgelijke gelegenhe den voor de nodige grollen en grappen te zorgen, had den collega's, vrienden en kennissen op hun beurt voor Kees nu een geweldige veiras- sing in petto. Wat verbaasd en ook een beetje teleurgesteld dat er zo weinig belangstel ling was voor zijn receptie, begaf Kees zich met zijn vrouw Clara na afloop per 'riksja' naar huis. Wie schetst zijn verbazing toen bij zag hoe zijn huis keurig veipakt was in blauw plastic. Zij die niet op de receptie waren vei - schenen hadden meegehol pen aan de 'verpakkingWie schreef ooit alweer. „Boontje komt om zijn boontje Op. 27 september jl. over leed in de leeftijd van 73 jaar de heer TH. VERZEILBERG gepensioneerd be drijfsleider Albert Heijn. Mogen zij rusten in vrede. De opening van de 31e Hei deweek in Ede op 22 augus tus jl. werd opgeluisterd door een tachtigtal families Van Ede' die van heinde en ver uit Nederland waren gekomen Ook de beidekoningin Callu- na en haar hofdame prinses Erica ontbraken niet aan de lunch in het restaurant van AJjo/d-werkmaatscbappj Kok-Ede. Op de foto. de heer EA.H. Rik- kers, directeur Kok-Ede, bege leidt de beidekoningin en haar hofdame naar het res taurant. Dit jaar organiseerde Mar- velo een 'Open Dag' voor de familieleden van me dewerkers. Ruim 600 mensen bezochten vrij dag 23 oktober jl. het pro- duktiebedrijf waar alle medewerkers hun beste beentje hadden voorgezet om te laten zien wat zij met z'n allen dagelijks presteren. Enkele afdelin gen hadden iets speciaals bedacht. Zo hadden de medewerkers van de thee- afdeling een theeproeve- rij georganiseerd waar alle door Marvelo geprodu ceerde theesoorten wer den geserveerd. Evenzo ging het ook op de koffie- en de dropafdeling. Het la boratorium demonstreer de hoe de kwaliteit van de diverse Marvelo-produk- ten wordt gecontroleerde 's Ochtends oifi half tien werd de eerste groep ver welkomd en 's middags om kwart over vijf vertrok ken de laatste gasten met een linnen Marvelo-tas vol met eigén produkten. Ook de kinderen werden niet vergeten. Zij kregen een baseball-cap. Voor de allerkleinsten tot 5 jaar was èén' crèche1 ingëricht.

Personeelsbladen | 1987 | | pagina 8