VERSCENTRUM PETER HEISEN EEN SUCCESVOL CONCEPT Flitsen pagina 5 Toekomst «Löö-Jt shopping wel degelijk werkt. Fresh levert een ongelooflijk assortiment artikelen op food- en lichaamsverzor- gingsgebicd." Nederland experimenteert vanaf 1988 in Noord-Brabant met minitel, een systeem dat in Frankrijk een groot succes is geworden. Minitel bestaat uit een beeldscherm en een De chauffeur-bezorgers rij den zesmaal per dag - van 's ochtends negen tot 's avonds negen - een romle om de bestellingen te bezor gen. Ook het buitenland maakt vorderingen met teleshop ping. In Frankrijkjapan en de Verenigde Staten gaan de ontwikkelingen snel. Groot- Brittannië en West-Duitsland maken nu ook een snelle start. Jurg: „In Japan heb je Fresh Systems, een groot te- leshoppingbedrijf met hon derdduizenden klanten. Daaraan kan je zien dat tele- Het Groot Assortimentsboek van James Telesuper opent met 20 pagina's verswaren. De keus aan groente, vlees en vis en zuivel is enorm. James verkoopt daarnaast een keur aan houdbare artikelen, waaronder blikgroente, die- renvoeding en snoep. Ook de wijnkaart' is zeer omvang rijk, evenals het aanbod aan delicatessen. dag bezet en ook nog wei eens in gesprek. Tien procent van onze klanten heeft een computer, waarmee winke len op afstand beter en snel ler gaat. Wie een bestelling heeft, stuurt die via zijn com puter naar de onze. Dat kan 24 uur per dag. De volgende ochtend verwerken we die bestelling meteen. Iedereen met een personal- of huis- computer kan ons bereiken, wanneer hij over een modem en een zogeheten videotext- protocol beschikt." De telefoniste van James neemt de bestelling op en gaat meteen na of alles voor radig is. toetsenbord, die via de tele foonlijn zijn gekoppeld aan een grote computer. Ook Ahold neemt deel aan het proefproject. Jurg: „In Frank rijk is telewinkelen via mini tel al heel gewoon. Ik ben er van overtuigd dat we in Ne derland ook die kant opgaan. Dan kan James z'n dienstbaar heid op grote schaal gaan waarmaken." Sinds augustus kent Nederland een nieuwe pakketleverancier: het verscentrum Peter Heisen in Nieuwegein. De vleeshouwerij van Heisen met 20 medewerkers werd in januari van dit jaar door Ahold overgenomen. Het verscentrum is de eerste uit een reeks die een nieuwe ontwikkeling binnen Grootverbruik Ahold laat zien. Het bedrijf moet uitgroeien tot een leverancier van dagverse produkten die voor iedere grootverbruiker vanzelfspre kend de eerste keus moet worden. Heisen licht de overname door Ahold als volgt toe: „De voelde dat mijn bedrijf voor wat haar omzet en groeimo gelijkheden betreft de gren zen naderde. Dan wordt het tijd om nieuwe mogelijkhe den te onderzoeken. Die mo gelijkheden waren het best gegarandeerd onder de Ahold-paraplu. Bovendien hebben we elkaar wat te bie den. Wij profiteren beiden van eikaars 'know-how'." Regionale bekendheid Ahold heeft met het bedrijf van Peter Heisen een gerich te keus gedaan. Het vleesbe drijfkan bogen op een goede bekendheid in de regio Utrecht. Die bekendheid vindt niet in de laatste plaats haar oorsprong in de actieve bedrijfsbenadering van Hei sen. „Wijidoen véél aan pro motie van vers vlees. Om een voorbeeld te geven: regelma tig houden wij vleesproefbij- eenkomsten. Op zo'n bijeen komst tonen wij het verschil tussen vlees zoals dat nu wordt geconsumeerd en zo als dat rond de eeuwwisse ling werd bereid. Smaakver schil is er duidelijk. Kaantjes en balkenbrei zijn inmiddels wel uit de mode. Naast dit soort activiteiten geven wij ook vleescursussen aan afne mers en doen wij veel voor de slagersopleiding. Het exa men voor leerlingslager wordt in ons bedrijf afgeno men. Bovendien ben ik ook lid van de examencommis sie." Dagvers Louis Thielemans van GVA (Grootverbruik Ahold) bege leidt de ontwikkeling van hét verscentnim. Hij vindt:,zo'n centrum een noodzakelijke aanvulling op de grootver- bruikmarkt. Thielemans: „Er zijn binnen GVA vier grote ondernemingen die de groot- verbruikmarkt van droge kruidenierswaren beleveren: Kok-Ede, AH Grootverbruik, Instel en HIC. Voor een ge deelte leveren zij ook verse produkten zoals vleeswaren en kaas. Toch kun je bij deze bedrijven niet echt van vers spreken. De distributie vindt maar éénmaal per week plaats." Het verscentrum van Heisen hééft' ëen géheelahdeté' óp- zet. Wil je van dagverse pro dukten kunnen spreken, dan moet er aan twee eisen wor den voldaan. Korte lijnen naar de afnemer en een hoge afleveringsfrequentie zijn on ontbeerlijk. Praktisch ver taald betekent dit een regio naal werkgebied en dagelijk se distributie. Thielemans: „Het probleem zit juist in de ze twee zaken. Een afnemer heeft voor versprodukten te maken met een groot aantal leveranciers. Dat leidt tot versnippering van aandacht en verhoging van kosten en tijdverlieè. Dié spëclaïisatie van leveranciers heeft dus economische gevolgen. Voor wild moet een afnemer bij een ander zijn dan voor zui vel of vlees. Óns nieuwe vers- centrum wil dat veranderen. Wij leveren een compleet pakket, waarin naast vlees, ook vleeswaren, kaas, kippro- dukten. wild, gevogelte en agf zitten. In de toekomst gaan wij dat zéker verder uit breiden met zuivel, brood, vis en diepvries. De nadruk ligt nu weliswaar op vlees, maar het moet zo zijn dat een afnemer voor elk vers-pro- bleem;in het totkle vérscón- cept bij ons de oplossing vindt." Inkopers De nieuwe opzet is vooral be langrijk voor institutionele afnemers zoals ziekenhuizen, gevangenissen, (bejaarden) huizen, horeca en bedrijfs restaurants. Door de voort durende bezuinigingen in de institutionele sector moet daar steeds scherper worden ingekocht, hetgeen nogal wat eisen aan de inkoper stelt. Een verscentrum neemt die inkoper veel werk uit han den. Thielemans: „Ons nieu we concept slaat aan. Wij ver wachten dit concept verder over het land uit te breiden." Reactie Een succesvol concept als het nieuwe verscentrum ver dient navolging, maar wat doen de specialistische leve ranciers? Gaan zij ook regio nale verscentra lanceren? Thielemans is daar niet zo bang voor: „De specialisti sche versleveranciers zijn vaak erg individualistisch en hebben hun eigen plaats al lang bewrezen. Wie weet komt er nog eens een samen werking tot stand tussen de specialistische leveranciers en de verscentra. Ook wat dat betreft zien wij de toe komst met vertrouwen tege- tnoèti'" 5

Personeelsbladen | 1987 | | pagina 5