Klant centraal in ons denken" AH-klanten kunnen gratis persoonlijk voedingsadvies aanvragen Flitsen pagina 3 Nieuwe directeur Operations Jan Andreae: Nieuwe Marvelo brandweergarage in gebruik Het meubilair is nog onderweg, maar de bijbeho rende kamer heeft hij inmiddels betrokken. Jan Andreae (41), de nieuwe directeur Operations bij Albert Heijn. Per 1 oktober is hij de heer R.L.H. Beijers opgevolgd in die functie. Andreae trad be gin 1980 in dienst van Ahold. Hij was vier jaar sitemanager van DC Tilburg, 2 jaar directeur van Marvelo, ruim één jaar AH-areamanager in Utrecht. En dan nu directeur Operations. Een bliksemcar- 55 „Ach ik weet niet of je het zo kunt noemen. Ik heb gewoon een wandeling door de orga nisatie gemaakt. Op de ene plek heb ik wat langer geze ten dan de andere, maar ik heb steeds het geluk gehad dat het werk heel uitdagend was en dat ik met inspireren de mensen heb mogen werken. Het ging steeds om situaties waarbij nogal stevi ge veranderingen in gang zijn gezet. DC Tilburg werd om gebouwd tot full-line DC en mijn tijd bij Marvelo ken merkte zich door het creëren van een meer klantgerichte organisatie en grote investe ringen. Je kunt je natuurlijk afvragen of zoiets ooit echt klaar is, maar ik heb in ieder geval bijgedragen aan het leg gen van de fundamenten. Na 2 jaar Marvelo heb ik de stap naar areamanager gedaan. Al- bert Heijn was in zekere zin altijd mijn klant en ik wilde graag de winkelorganisatie van binnen Ieren kennen. Het winkelgebeuren heeft mij al tijd gefascineerd en het afge lopen jaar heeft mij geleerd dat er nog veel meer dimen sies aanzitten dan je van 'bui tenaf al vermoedt." Geen revolutie Hoe gaat u het aanpak ken in uw nieuwe func tie? „Het gaat goed bij Albert Heijn. Een revolutie hoef je dus niet te verwachten. Wel denk ik dat er door de jaren heen in ons vak veel is veran derd en nog gaat veranderen. Er zijn nieuwe technieken gekomen, de communicatie patronen zijn veranderd, het assortiment wordt steeds groter, de automatisering schrijdt voort en vooral klan tenwensen worden diverser. Het is een stuk complexer ge worden en je moet je daarom voortdurend afvragen of we daar in alle gevallen nog het juiste antwoord op hebben." Maar wat zullen de me dewerkers in de filialen nu feitelijk van de di rectiewissel op Opera tions merken? „Albert Heijn is de afgelopen 7 jaar fantastisch gegroeid. Om het gewonnen terrein vast te houden en verder uit te bouwen zullen we een aan tal knelpunten in de winkels moeten zien op te lossen. Ik denk aan de grote druk op de vierkante meters en op het kassapark, de toevoegingen aan onze formule, de groter wordende rijen wachtende klanten bij de bedienings- punten enz. Het zijn zaken die als het ware de keerzijde van ons succes vormen. We zullen ons moeten afvragen wat wij kunnen doen om de irritaties bij de klanten weg te nemen en de werkdruk in de winkels terug te dringen. De kwantitatieve groei van de afgelopen 7 jaar zullen we de komende jaren waar schijnlijk niet herhalen. Kwa litatief is er echter nog ont zaglijk veel te doen. Vooral ook op het gebied van de re latie met de klant. De klant zal nog meer centraal komen te staan en de filiaalmede- BBBnMBHHHEa Op donderdag 29 oktober is een informatie project over voeding gestart. Consumenten kunnen in het kader van deze actie in het bezit komen van een persoonlijk gratis voe dingsadvies. De deelnemende consument be taalt alleen de verzendkosten. Het enige wat gedaan hoeft te worden, is gedurende één week het eet- en drinkgedrag op een speciaal formulier noteren. Bij dit project werken Al- bert Heijn, het Voorlichtingsbureau voor de Voeding en Becel nauw samen. AH speelt een belangrijke rol bij de distributie van de for mulieren. Deze zijn namelijk ingesloten in de oktober/november editie van AllerHande. In de AH-filialen zijn tevens losse formulieren verkrijgbaar. De sluitingsdatum voor het op sturen van de gegevens is 1 december 1987. De op het formulier verza melde gegevens worden door het Voorlichtingsbu reau voor de Voeding op voe dingswaarde berekend. Dit instituut verzorgt de inhoud en kwaliteit van de voedings wijzer en is ook beschikbaar als vraagbaak en informatie bron voor de deelnemers. Becel is in dit project betrok ken vanwege de grote erva ring op het gebied van het automatisch berekenen van voedingswaarden. Het com puterprogramma dat voor de persoonlijke voedingswijzer wordt gebruikt is door Becel ontwikkeld. De ingestuurde gegevens worden vergeleken met de algemene richtlijnen voor een goede en gezonde voeding. Daarbij wordt uiter aard rekening gehouden met de lengte, het gewicht, het geslacht, de leeftijd en de ma te waarin de deelnemer aan lichaamsbeweging doet. Bin nen drie weken ontvangt ie dere inzender een uitge werkte persoonlijke voe dingswijzer thuis inclusief praktische adviezen. Om de privacy te waarborgen wor den direct na het verzenden van het advies, de namen en adressen van de deelnemers vernietigd. De beschikbare anonieme gegevens zullen la ter worden verwerkt in een rapport. Met dit initiatief wil len de betrokken instanties de kennis over gezonde voe ding en verantwoorde voe dingsgewoonten vergroten. Overigens is er een aantal groepen dat niet aan deze test kan meedoen. De mini mum leeftijd is dertien jaar. Ook vrouwen die in ver wachting zijn en/of borstvoe ding geven plus personen die een dieet volgen zijn van deelname uitgesloten. Voor deze groepen gelden name lijk afwijkende normen. Voordat de persoonlijke voe dingswijzer landelijk werd gelanceerd, is in juli van dit jaar in Groningen de per soonlijke voedingswijzer ge test. Uit de resultaten bleek dat vooral vrouwen tussen de twintig en vijftig jaar waren geïnteresseerd in een per soonlijk voedingsadvies. De adviezen die gegeven wer den betroffen voornamelijk het eten van minder vet, meer linolzuur, meer vitami- ,ne A-en meer ijzer. In het kader van zijn kennismaking met alle binnen- en buitenlandse Aljold-werkmaatsdoap- pijen, beeft de nieuwe president van de Raad van Commissarissen van Ahold, heer Ir. J.H. Choufoer, in de eerste week van oktober Amerika bezocht. Hij was daar te gast bij Giant Food Stores en BI-LO. Niet alleen maakte de beer Choufoer kennis met diverse directieleden, maar bij bekeek ook een aantal nieuwe winkels en bracht daarnaast een bezoek aan bet onlangs geopende Vers Distributie Centrum. Tevens liet hij zicb voorlichten over de historie en de toekotnstplannen van de twee Amerikaanse werkmaatschappijen. Op de foto ziet u N. Riso, president GFS en Ir. J.H. Choufoer (rechts). Vervolg van pagina 1 Met de ingebruikname van de nieuwe garage zijn overi gens nog niet alle problemen van de Marvelo bedrijfs brandweer uit de wereld ge holpen. De dienst kampt met een tekort aan brandweerlie den. Voor een verantwoorde uitvoering van haar taken heeft de bedrijfsbrandweer minimaal twaalf mensen no dig. Momenteel blijft dit aan tal bij negen steken. Volgens commandant Kuyt heeft dat onder meer te maken met het feit dat de vereiste tweejarige opleiding tot brandwacht tweede klasse zwaarder is ge worden. Tevens is sinds kort het onderdeel werken met persluchtmaskers aan de ba sisopleiding toegevoegd. „Dat houdt in dat mannen met baard of bril automatisch afvallen. De baard zorgt er na melijk voor dat het masker niet goed afsluit en een bril kan evenmin onder een mas ker worden gedragen. Toch blijf ik zoeken naar vrijwilli gers. zowel mannen als vrou wen, die zich voor de be drijfsbrandweer willen inzet ten. De veiligheid van de me dewerkers van Marvelo, maar ook van de andere bewoners van dit pand zoals Ostara, AC Restaurants, Toko en de bu ren Ahead Advertising, w-il- len wij blijven garanderen". aldus de heer Kuyt. Gevraagd naar het nut van een bedrijfsbrandweer ant woordt de heer Kuyt: „Een bedrijfsbrandweer is reuze belangrijk. Het kan een be drijf veel geld schelen. Wan neer er namelijk brandalarm is, dan zijn wij er als eerste bij. De gemeentebrandweer heeft meestal meer tijd nodig om ter plaatse te zijn en bo vendien kennen wij het be drijf als onze broekzak. Daar door hebben wij de schade in het verleden tot een mini mum weten te beperken. Dat willen we ook in de toekomst blijven doen. maar dat is al leen mogelijk met een opti male bezetting." werkers spelen daarbij een fundamentele rol. Het is dui delijk dat we ze moeten gaan helpen bij het optimaliseren van de service. Op het hoofd kantoor en bij de ondersteu nende stafdiensten zal men zich moeten afvragen of alles wat toegevoegd en bedacht wordt wel in dienst staat van die optimale service aan de klanten en of we onze filiaal- medewerkers de juiste hulp middelen verschaffen om die in de praktijk te realiseren." Uitdaging De afgelopen 14 jaar werden de OPWU (om zet per gewerkt uur) en acties als KIK (Klant is Koning), KDH (Klant gericht Denken en Handelen) en de Cre docampagne geïntro duceerd bij AH. Gaat u die lijn voortzetten? „De marges in de detailhan del staan ons niet toe om on ze aandacht voor efficiency te laten verslappen en de klant staat ons niet toe om onze aandacht voor service en kwaliteit te laten verslap pen. AH is hiermee de groot ste kruidenier geworden en dat willen we ook graag zo houden. De accenten zullen al naar gelang het onderwerp wat verschillen, maar de OP WU en KDH-achtige acties blijven essentieel. Die zaken zijn voor Operations heel be langrijk. Dat neemt echter niet weg dat we een even wicht moeten zien te vinden tussen de nadruk op efficien cy en de nadruk op kwali teit." Uw voorganger vertel de vorige maand in Flit sen dat hij dag en nacht met zijn werk bezig was en dat je de kans loopt om aan twee kanten te gelijk op te branden. Wat trekt u desondanks zo aan in deze functie? „Dat het geen baan is tussen 9 en 5 is duidelijk. Dat moet ook niet. Het is een heel in tensieve, maar ook een fan tastisch boeiende baan. Wat ik zo bijzonder leuk aan Ope rations vind, is dat het vooral mensenwerk is. Zoals gezegd komt in de winkel alles sa men en daar wordt door de bedrijfsleider en zijn mede werkers het beleid van Albert Heijn aan de klanten gepre senteerd. De inspanningen van een groot deel van de AH-organisatie zijn voor on ze klanten onzichtbaar. De fi liaalmedewerkers bepalen het uiteindelijke Albert Heijn-gezicht." Mensenwerk Hoe denkt u op de hoogte te blijven van wat er in de winkels leeft? „Door vooral frequent filia len te bezoeken, en daarvoor is nodig dat ik mijn agenda gedisciplineerd bijhoud. Het zijn tenslotte die 500 winkels waar het om gaat en er is er geen een hetzelfde. Iedere winkel is uniek. Operations is ervoor aangewezen om dat unieke van elke winkel te vertalen in een optimaal re sultaat. Operations zal het ge luid van de winkelvloer in de AH-directie moeten laten ho ren. D.at is specifiek mijn taak."

Personeelsbladen | 1987 | | pagina 3