Irma Dessertprodukten: toetjes met toekomst Unieke worstmakerij start binnen kort met produktie KS&v Flitsen pagina 11 Kok-Ede Grootverbruik Ahold Nieuwbouw bij Meester Wijhe nadert eindfase Toen de heer Kok, grondlegger van de gelijknamige grootverbruikersleverancier uit Ede, op 1 mei 1949 met zijn bedrijf startte, leverde hij in eerste instantie alleen puddingpoeder. De kloosters waren zijn belangrijkste afnemers. Daar de kwaliteit van dit zelfgemaakte pro- dukt als zeer goed werd ervaren, vroegen de klooster lingen na verloop van tijd of het misschien ook mogelijk was om andere levensmiddelen te bezorgen. Daar had de heer Kok uiteraard wel oren naar en zo kon de basis voor het huidige 'Kok-Ede' worden gelegd. Naderhand is dit, zoals bekend, de hoofdactiviteit van het be drijf geworden, maar puddingpoeder maken ze er ook nog steeds. De activiteiten op deze afdeling zijn echter in een hogere versnelling terecht gekomen. Een ken nismaking met een, tot nog toe voor velen binnen Ahold onbekend, bedrijfsonderdeel van Grootverbruik Ahold. zins ondergewaardeerd werd. Daar is nu verandering in gekomen. Men spreekt niet langer over de Kok-Ede puddingpoeders, maar van Ir ma Dessertprodukten, zoals de officieel in het handelsre gister ingeschreven merk naam luidt. De naamsveran dering diende een commer cieel doel. Gezien de concur rentie op deze markt bleek het werken met een merk naam meer voordelen te bie den dan het hanteren van de bedrijfsnaam Kok-Ede. Maatwerk Puddingpoeder was en is nog steeds het enige produkt dat Kok-Ede zelf maakte. „Wij zijn de enige produktie-een- heid. Dan wordt je natuurlijk al snel een vreemde eend in de bijt", zeggen bedrijfslei der G. Bresser en general ma nager L.T.J.M. ten Hom „Daardoor kon het ook ge beuren dat de puddingpoe derfabriek jaren lang enigs De produkten zijn in drie groepen onderverdeeld. De vlapoeders, die het bedrijf als grootste leverancier aan de Nederlandse zuivelindustrie aanbiedt, vormen de basis voor zowel verse als lang houdbare vla in allerlei sma ken. Daarnaast zijn er de pud dingpoeders voor kookpud- ding, custard, instant pud ding en mousse. Tot slot wordt hier ook getekend voor de vervaardiging van de bakkerijprodukten zoals ca kemeel, bakmeel, panne- koekmeel, roompoeder en dergelijke. Niet geheel zon der trots vertellen de heren „De internationale vlees verwerkende industrie is al geruime tijd bezig de bestaande produktiepro- cessen steeds doelmatiger te laten verlopen. Meester Wijhe kan daar natuurlijk niet bij achterblijven. An ders zijn we over een paar jaar gewoon te duur met alle gevolgen van dien." Met deze nuchtere consta tering licht de heer J. Meester, hoofd Bedrijfs bureau van vleeswaren- specialist Meester Wijhe, de meest recente nieuw- bouwactiviteiten binnen dit bedrijf toe. Deze opera tie bereikte onlangs een hoogtepunt met de ople vering van een nieuwe worstmakerij. Het gaat hier om een uniek ver werkingsproces dat nog nergens ter wereld wordt toegepast. Verbouwingen zijn bij Mees ter Wijhe niet een verschijn sel van de laatste tijd. De his torie van dit 130 jaar oude bedrijf spreekt wat dat be treft boekdelen. Maar in 1982 werden de zaken wel heel grondig aangepakt. In dat jaar liet de bedrijfsleiding namelijk een onderzoek ver richten naar de doelmatig heid van de organisatie. Het uitgangspunt was: hoe kun nen we de efficiency verbete ren waardoor de concurren tiepositie in het binnen- en buitenland wordt versterkt. Om met het credo van Albert Heijn te spreken: waar gaat het goed en waar kan het be ter? Eén van de belangrijkste uitkomsten van het onder zoek was dat de routing bin nen het bedrijf verouderd bleek te zijn. Anders gezegd, de volgorde van de diverse produktieprocessen was door de groei die het bedrijf de afgelopen jaren heeft ge kenmerkt niet langer als lo gisch en efficiënt te betitelen. Dat laatste kwam vooral tot uiting door de sterk gestegen kosten voor het intern trans port Met de plattegrond van de bestaande gebouwen in de hand, werd onderzocht hoe dit probleem uit de we reld kon worden geholpen. Dat resulteerde in een tech nisch meerjarenplan. Eén van de eerste acties was het af breken van een oud perso- V.l.n.r. G. Bresser, L. ten Hom, A. v. Ronden (administrateur Irma) en LH. Bult (product manager Irma). Bresser en Ten Horn dat er maatwerk wordt geleverd en dat de kwaliteit van de pro dukten constant door het ei gen laboratorium wordt ge controleerd. Tevens ontwik kelt men nieuwe produkten. In totaal zijn er ongeveer 70 verschillende dessertpro dukten met 200 variëteiten die vooralsnog uitsluitend aan industriële grootverbrui kers en industrie worden ge leverd. neelsrestaurant, diverse koel cellen en een expeditiege bouw. Deze stonden een in voering van een logische rou ting letterlijk in de weg en bovendien voldeden ze niet meer aan de huidige normen. Op de vrijgekomen ruimte werd vorig jaar november de eerste paal geslagen voor de bouw van een nieuwe be drijfshal met een oppervlakte van 5.000 vierkante meter. De oplevering vond in juni van dit jaar plaats. Deze hal sluit aan op een vergelijkbare die reeds in 1976 werd ge bouwd en waar de snijkamer en de zouterij is onderge bracht. Computergestuurd Aanvankelijk was het de be doeling dat in de nieuwe be drijfshal het oude machine park voor het maken van worst zou worden geïnstal leerd. Na rijp beraad werd echter besloten het systeem te moderniseren. Na diverse bezoeken aan worstmakerij en in binnen- en buitenland werd een systeem voor worstmaken ontwikkeld dat nog nergens ter wereld ope rationeel is. Het proces is van het begin tot het einde com putergestuurd. Via een inge wikkeld systeem van banden en buizen, dat ongeveer de helft van de nieuwe bedrijfs hal in beslag neemt, kunnen hier binnenkort in hoog tem po allerlei worstsoorten wor den geproduceerd. Mensen handen komen er niet meer aan te pas en zelfs het reini gen van de transportbuizen geschiedt automatisch. De heer.]. Meester legt uit waar om deze investering een alles behalve overbodige luxe is. „Met het maken van worst heb je te maken met een markt die heel snel kan ver anderen. Wanneer het weer in Nederland plotseling om slaat, dan wil heel Nederland rookworst op tafel zetten. Die vraag schiet dan als een komeet omhoog. Wanneer je niet aan die vraag kunt vol doen, gaan onze afnemers naar de concurrent. Met onze oude machines duurde het proces van koken, roken en koelen van een rookworst bijvoorbeeld gemiddeld vijf dagen. Er zat veel handwerk bij dat ook nog eens op diver se plaatsen in het bedrijf werd uitgevoerd. In onze nieuwe worstmakerij neemt hetzelfde proces slechts 24 uur in beslag, terwijl de kwa liteit ouderwets goed blijft. Een ander voordeel is dat er nu veel zwaar werk uit han den van de medewerkers wordt genomen. In principe kan het hele proces door één man worden bestuurd. De medewerkers die vroeger bij het worstmaken betrokken waren, kunnen we door de omzetgroei elders in het be drijf herplaatsen. Al met al werkt dit kostenbesparend, waardoor de concurrentie positie van Meester Wijhe kan verbeteren." De afgelopen maanden is door de leveranciers van de machines koortsachtig ge werkt de fabriek klaar voor de start te maken. Begin okto ber hebben de eerste proe ven plaatsgevonden. Het doel is alle eventuele kinder ziekten binnen twee maan den te ontdekken en te ver helpen. De oude worstmake rij, die in de toekomst zal gaan functioneren als maga zijn voor verpakkingsmate rialen, stopt pas op het mo ment dat de produktie van de nieuwe fabriek optimaal is. Naast het technische gedeel te krijgt ook de inrichting van de hal volop de aandacht. Uit onderzoek is namelijk geble ken dat kleuren een prettige werkomgeving creëren. Ech ter, het gebruik van verf en gekleurde tegels is in ruim ten waar vlees wordt ver werkt wettelijk verboden. Om de eentonigheid van de witte tegels met roestvrij staal in de werkruimten toch te onderbreken, zonder daar bij de voorschriften te over treden, zullen bepaalde mu ren met een zweem van ge kleurd licht worden be straald die tevens op de roestvrij stalen machines te zien zal zijn. Tijdens het rei nigen worden deze lichten uitgeschakeld. Op grote wan den kan eventueel met dia's worden gewerkt. Deze me thode om de werksfeer te verbeteren zal ook op andere plaatsen in het bedrijf wor den toegepast. Overigens zullen na de inge bruikname van de nieuwe worstmakerij (samengestel de produkten) de bouwacti viteiten bij Meester Wijhe nog niet ten einde zijn. In 1988 zal aansluitend op de worstmakerij begonnen wor den met de installatie van een proces voor het roken, ko ken, koelen en nabchandelen voor hamsoorten (enkelvou dige produkten). Eveneens zullen in de loop van het vol gend jaar de bestaande ge bouwen, indien dat nodig is, opnieuw worden ingericht of aangepast. Nieuwe markten en produkten Al met al lijkt niets een eco nomisch gezonde toekomst in de weg te staan. „Het hui dige rendement stemt zeker tot tevredenheid", laat Ten Horn weten, „maar met name binnen de zuivelindustrie, en dat is een belangrijke afne mer, zijn ontwikkelingen aan de gang die invloed op het huidige omzetverloop van Ir ma Dessertprodukten zullen krijgen." Om het omzetverloop in po sitieve zin te beïnvloeden zijn inmiddels nieuwe mark ten verkend en worden nieu we produkten ontwikkeld. Zo is een begin gemaakt met de export van vlapoeder naar de Verenigde Staten, zullen de activiteiten in de sector bakkerijprodukten worden opgevoerd en moet het bin nenlands marktaandeel van de puddingpoeders worden vergroot. Verandering van smaak Al deze veranderingen zijn overigens allerminst geboren uit luxe. „Kijk", zo vertellen Bresser en Ten Horn, „ook het koopgedrag van de con sument ten aanzien van des serts is aan verandering on derhevig. Neem nou eens als voorbeeld de ouderwetse kookpudding. Die verliest steeds meer terrein omdat de bereiding in verhouding vrij veel tijd vergt. Wij proberen hier op in te spelen. Een voorbeeld hiervan is de in troductie van 'Irma Fris'. Dat zijn drie luchtige frisse toetjes (framboos, sinaasap pel en perzik) die binnen een handomdraai op tafel kunnen worden gezet en bovendien minder zoet zijn. Ons doel is om binnen afzienbare tijd een complete dessertlijn aan te kunnen bieden. Wat dat betreft is de aanpak te weinig gestructureerd geweest. Daar is nu gelukkig verande ring is gekomen."

Personeelsbladen | 1987 | | pagina 11