Werkmaatschappijen m Veilig, schoon en sfeervol winkelen in de hoofdstad Attentiewaarde AH-kleuren- advertenties groter dan zwart-wit Najaarsbeurs Kok-Ede in nieuw jasje pagina 10 Flitsen Albert Heijn Vijfde ABC-vestiging in 'Amsterdamse Poorf geopend Ch albert hey r?7~ C. Kok-Ede Begin oktober heeft burgemeester drs. E. van Thijn het winkelcentrum De Amsterdamse Poort" in Amsterdam Zuidoost officieel geopend. Het centrum bestaat uit 40.000 vierkante meter winkel-, horeca- en dienstverle ningsruimte en is aange vuld met 60.000 vierkan- ter meter kantoren en 500 woningen. Ook Albert Heijn is hier via een ABC- winkel, een samenwer king met Blokker en C A, vertegenwoordigd. Hierdoor is het aantal ABC-vestigingen in Ne derland op vijf gekomen. De eerste ABC-winkel werd in 1982 te Lelystad geopend. In de loop van de jaren volg den Arnhem, Spijkenisse en Nieuwegein. Kenmerkend voor het ABC-samenwer- kingsverband is, dat de drie bedrijven rondom een over dekt gemeenschappelijk plein zijn gerangschikt waar regelmatig gezamenlijk eve nementen worden georgani seerd. Uitgangspunt van deze formule is dat zowel Albert Heijn, Blokker als C A de eigen identiteit behoudt. De belangstelling bij het kopend publiek voor de ABC-formule is groot. In de hoofdstad lijkt de situatie niet veel anders te zijn. AH-bedrijfsIeider Cees Waardenburg omschrijft zijn eerste indrukken als volgt: „Het is vreselijk druk en de reacties van onze klanten zijn positief. Het gaat uitstekend. Vreemd is dat natuurlijk niet, want met 1.480 vierkante meter vloeroppervlakte is dit wel één van de grootste AH- supermarkten. Bovendien kunnen wij onze klanten nog iets extra's bieden. Onze bloemenafdeling is bijvoor beeld de meest complete die ik ken. Men kan hier onder meer zelf de boeketten sa menstellen. Daarnaast heb ben we een broodafdeling waar vers brood wordt ge bakken en kunnen klanten zelf diverse broodjes met be hulp van tangen pakken. Iets anders is dat wij bij de samen stelling van ons assortiment ter dege rekening hebben ge houden met de aanwezigheid van veel verschillende bevol kingsgroepen in dit deel van Amsterdam. Er staan hier bij na drie stellingen met buiten landse produkten die je in geen enkel ander AH-filiaal zal tegenkomen. Een paar voorbeelden hiervan? We hebben diverse soorten rijst, Surinaamse limonadesiroop, zes verschillende soorten sambal, buitenlandse sauzen, enzovoorts." Het filiaal beschikt verder over dertien POS-kassa's. „Nee, dat is geen overbodige luxe. Vooral na de middag wordt het hier enorm druk", licht Waardenburg toe. Op een aparte counter staan dan nog twee kassa's waar sigaret ten en fotomateriaal kunnen worden afgerekend. De bloe menafdeling heeft eveneens twee kassa's. Ruime parkeer gelegenheid Het winkelcentrum heeft een aantal opvallende kenmer ken. In eerste instantie is dat de parkeergelegenheid. Het dak van het centrum biedt ruimte aan 250 voertuigen en in de directe omgeving kunnen 3.000 auto's worden geparkeerd. Op minder dan vijf minuten lopen zijn nog eens 3.000 parkeerplaatsen beschikbaar. Wat ook zeker niet onvermeld mag blijven zijn de inspanningen om 'De Amsterdamse Poort' schoon en veilig te houden. Zo heb ben de muren een speciale behandeling ondergaan zo dat de spuitbussenterreur zijn sporen niet meer kan achterlaten: Verder is er een eigen bewakingsdienst die constant over de veiligheid van de bezoekers waakt. Daarom is het centrum ook na sluitingstijd voor het pu bliek toegankelijk dat in plaats van naar onvriendelij ke rolluiken naar verlichte etalages kan kijken. Swingen voor de deur De toekomstplannen voor het nieuwe winkelcentrum mogen zonder overdrijven als rooskleurig worden beti teld. Volgens de huidige plan ning moet 'De Amsterdamse Poort' uitgroeien tot het hart van de wijken Zuidoost Gaasperdam, Bij Imermeer en Venserpolder) en Die- men-Zuid en Duivendrecht. In totaal wonen nu 100.000 mensen in dit gebied. Het is de bedoeling dat het cen trum in de komende jaren met ^,000 vierkante meter aan'winkels en 40.000 vier kante meter kantoorruimte verder wordt uitgebreid. Vol gens bedrijfsleider Waarden- burg wordt 'De Amsterdamse Poort' een belangrijke pu bliekstrekker. „Ik denk dat dat niet alleen geldt voor dit deel van de stad", zo stelt hij, „maar ook de winkeliers in het centrum van Amsterdam hebben er nu een geduchte concurrent bijgekregen. Het zou mij trouwens niet verba zen als wij over een paar jaar een vergelijkbare landelijke uitstraling hebben als het Rotterdamse 'Zuidplein' en 'Hoog Catherijne' in Utrecht. Want in 'De Amsterdamse Poort' is het veilig, schoon en sfeervol winkelen. De ABC- vestiging als kloppend hart van het centrum. Het plein voor onze winkels moet een sociale en centrale functie gaan vervullen. Daar is iedere dag wel iets te doen. Winke len zien de mensen steeds meer als een vorm van re creatie. Daarom worden er modeshows, make-up-de- monstraties, wijnproeverij en, enzovoorts georgani seerd. Vandaag zijn er clowns en morgen hebben we een .nr.vestiging Het plein voor de country- western-band. We hebben hier bijvoor beeld onlangs nog de 'Bijl- was één dansende menigte. Voor een ondernemer is het toch schitterend als je zoiets merband' gehad. Het plein voor je deur hebt?" Cees Waardenburg: 'landelijke uitstraling'. Lezers herinneren zich de AH-kleurenadvertenties beter dan dezelfde recla meboodschappen in zwart-wit. Dit blijkt uit een NIPO-onderzoek naar het effect van de advertenties van Albert Heijn begin van dit jaar ter gelegenheid van het 100-jarig jubi leum. De landelijke dag bladen plaatsten de serie in kleur, de regionale dag bladen in zwart-wit. Het NIPO ondervroeg 1.138 krantelezers. Meer dan de helft herinnerde zich de zwart-wit advertentie en kon één of meer elementen hier uit noemen. Bij de kleuren- boodschap lag dat cijfer acht procent hoger. Bovendien beoordeelden de onder vraagden de kleurenadver- tentie als opvallender (86% en feestelijker (63% dan de zwart-wit-uitvoering. Niet alleen kleur heeft in vloed op het herinnerings vermogen van de lezer. Vaste klanten hebben sowieso meer belangstelling voor de advertenties van AH. Er wordt dan meer naar de aan biedingen gekeken. Opval lend is trouwens wel dat de kleurenadvertentie vooral de aandacht heeft getrokken van lezers die minder vaak bij AH winkelen. Ieder jaar houdt Kok-Ede een Najaarsbeurs. Ook dit jaar konden grootverbrui kers, met name uit de in- structionele sfeer, nieuwe ideeën opdoen om hun werk te vergemakkelij ken. De beurs werd ge houden tussen 7 en 18 september in het nieuwe pand aan de Niels Bohr- straat. Het beurs thema van dit jaar was Diensten in de schijnwerper'. Henk Duis is de stuwende kracht achter de Najaars beurs. Duis: „Eigenlijk wil ik liever spreken van ontmoe tingsdagen, dan van een beurs. Het hele jaar door ko men onze vertegenwoordi gers bij onze afnemers. Wij nodigen nu deze klanten voor een dag uit bij ons op het bedrijf. Op de Najaars beurs kunnen afnemers, pro ducenten en distributeurs el kaar ontmoeten. Het doel daarvan is wensen beter be spreekbaar te maken en ideeën uit te wisselen. Mede door de persoonlijke uitnodi ging door de vaste vertegen woordiger is de Najaarsbeurs al jaren een groot succes. Het opkomstpercentage ligt veel al tussen de 95 en 100.%. Vertegenwoordiger Die persoonlijke benadering van de afnemer vinden wij ook op de beurs terug. De klanten komen per auto en worden vanaf het parkeerter rein met een pendelbus-naar Het beursthema was 'Dien sten in de schijnwerper'. de beurs gebracht. (Kok-Ede ligt namelijk nogal verspreid over het industrieterrein van Ede). Duis: „Bij de beurs wor den de afnemers door hun ei gen vertegenwoordiger op gevangen. Onder het genot van een kop koffie wordt het beursthema nader toege licht. Tijdens dat gesprek krijgt de klant eveneens een beursset met plattegrond en bestelformulieren. Daarna gaat ieder zijns weegs. De vertegenwoordiger vangt de volgende afnemer op terwijl de andere de beurs bezoekt. Hij of zij kan dan de rest van de dag gebruiken om contac ten te leggen. Tent Dit jaar was de Najaarsbeurs anders dan de afnemers ge wend zijn. Duis: „Wij hebben de lokatie moeten verande ren. Door uitbreiding van zo wel bedrijf als onze beurs was het niet langer mogelijk om de beurs in een tent op het hoofdterrein te houden. We gebruiken nu ons nieuwe magazijn. Dat heeft voor- en nadelen. Het is nu altijd droog en warm, maar de ge zelligheid is minder. Je mist in dit betonnen gebouw het daglicht. Door goed kleurge bruik zijn we er gelukkig toch in geslaagd om een goed alternatief te bieden." Participatie Het beursthema 'Diensten in de schijnwerper' is niet voor niets gekozen. Kok-Ede werkt vooral met instellin gen. De functie van food-le- verancier wordt steeds ver der uitgebreid. Door verre gaande veranderingen bin nen de instellingen en het be drijfsleven is er minder ruim te om met gespecialiseerde leveranciers om te gaan. Sommige afnemers kennen wel 1.500 toeleveringsbe drijven, die allemaal behan deld moeten worden. U kunt zich voorstellen dat alleen het uitschrijven van facturen al een kostbare zaak is. Kok- Ede probeert aan dit pro bleem iets te doen. Duis: „Wij streven naar verkleining van het aantal leveranciers voor de afnemers. Daardoor kan de klant zich meer richten op zijn werk. We leveren daar om niet alleen food-artikelen, maar daarnaast ook nog za ken als een pakket verwer kingsmiddelen voor food. Wij kunnen een hele keuken voor een instelling inrichten, leveren uitgiftebalies en meubilair. Bovendien bewe gen wij ons op het terrein van onderhoud en reiniging en zelfs op dat van de paramedi sche artikelen. Door zo'n compleet pakket te leveren worden we voorkeursleve rancier van bedrijven. Daar naast is natuurlijk een goede service belangrijk."

Personeelsbladen | 1987 | | pagina 10