O.R. Aantal OR-leden dat promotie maakt zal toenemen Werkmaatschappijen effectiever door meer zelfstandigheid Klant centraal in ons denken" Boodschappen doen vanuit makkelijke stoel Unieke worst makerij binnenkort van start. Zeshonderd gasten bij Marvelo's Open Huis Nieuwe Marvelo brandweergarage in gebruik ■HHHPÜ Overleg decentralisatie Ahold komt langzaam op gang ZICHT OP Personeelsblad Koninklijke Ahold nv 44e jaargang no. 11 November 1987 Oplage 40.000 Pagina 3. i pagina 11. pagina 8. De werkmaatschappijen van Ahold moeten zelfstandiger worden. Alberto, Albert Heijn, AC Restaurants, Etos en al die andere Ahold- werkmaatschappijen krijgen meer taken, ver antwoordelijkheden en bevoegdheden. De centrale diensten van het concern, zoals per- soneelzaken, opleidingen en administratie, komen voor een deel terecht bij de werkmaat schappijen zelf. En een deel van de 750 men sen die er werken, gaat mee. Decentralisatie heet dat met een duur woord. Langzaam komt de discussie hierover binnen Ahold en de werk maatschappijen op gang, na dat de Raad van Bestuur en kele maanden terug daarvoor het sein gaf. Werkmaatschappijen die ver antwoordelijk zijn voor hun eigen resultaat, moeten meer kansen krijgen ook hun kos ten te beïnvloeden, vindt de Raad. Het overleg over deze operatie, waarvan iedereen binnen Ahold te zijner tijd wel iets zal merken, zal nog geruime tijd duren. Een groot, van oudsher centraal bestuurd bedrijf als Ahold verander je niet zomaar. Het voornemen Miro, Distri butie en de Vers Vlees Groep in Albert Heijn op te nemen, waardoor AH zou groeien naar 30.000 werknemers, is de meest directe reden om te decentraliseren. Albert Heijn is zo groot geworden dat het geheel zelfstandig kan werken en Ahold nauwelijks meer nodig heeft. Ook ande re Ahold-bedrijven hebben al jaren de behoefte meer zelf te regelen. Bij AC Restaurants werken is immers totaal an ders dan bij Etos. Wat nodig is, weten die bedrijven zelf vaak beter dan Ahold. Omdat de discussie over de centralisatie nog in de kin derschoenen staat, is het moeilijk precies aan te geven Zie verder op pagina 2 Dat Albert Heijn in veel landen bekend is zal nie mand verbazen, maar een toerist met een AH-tas op de beroemde Chinese Muur bij Beijing vroeger schreven we Peking mag toch wel uniek worden genoemd. Met het overhandigen van een symbolische sleutel aan de heer B. Kuyt, com mandant van de bedrijfs brandweer, door de heer A. van Tienhoven (hoofd produktie), is onlangs de nieuwe brandweergarage van Marvelo officieel ge opend. De nieuwe garage is volgens commandant Kuyt beslist geen overbo dige luxe. Door diverse verbouwingen in het verleden op het bedrijfs terrein aan de Oostzijde in Zaandam, moest ook de voormalige opslagruimte van de bedrijfsbrandweer het veld ruimen. De mo torspuiten, slangen, kop pelstukken en andere uit rustingsstukken werden toen in de kelder opgesla gen. Volgens de heer Kuyt was dat een ongelukkig besluit. „Het is in die kel der vrij vochtig. Ons mate rieel ging er daardoor niet op vooruit. Wij waren dus bijzonder gelukkig toen wij hoorden dat het bouw plan voor een nieuwe ga rage op de parkeerplaats was goedgekeurd." Zie verder op pagina 3 „De invloed van de OR wordt sterk onderschat; minder door het manage ment en de OR zelf dan door de achterban." Dat zei drs. P J. van Dun op de OR-dag die 26 oktober jl. door de COR werd georga niseerd in de Jaarbeurs in Utrecht. De OR-dag, die onder het motto „OR - zicht op zeggenschap" werd gehouden, was één van de laatste jubileumac tiviteiten in het kader van het 100-jarig bestaan van Albert Heijn. Bijna 800 OR-leden van verschillen de Nederlandse bedrijven woonden de studiedag bij. Van Dun wees er in zijn inlei ding op dat de invloed van de OR vooral van preventieve aard is. „Bestuurders die de OR serieus nemen houden er al in een vroeg stadium reke ning mee dat ook de OR met de beleidsvoornemens zal moeten instemmen. Wan neer de directie een beleids plan aan de OR voorlegt heeft in de bestuurskamer dan ook vaak al een afweging van het OR-belang plaatsgevonden. De paradox van deze preven tieve invloed van de OR is, dat hij onzichtbaar blijft", zo zei de bestuurder, die verder de verwachting uitsprak dat de OR een steeds belangrij- ZEGGENSCHAP ker plaats gaat innemen in het bedrijfsleven: „Het toe nemend aantal taken van de OR zal ertoe leiden dat de erkenning van en de belang stelling voor het OR-werk toeneemt." Van Dun doelde o.a. op de toekomstige rol van de OR in relatie met de vakbeweging. Die rol zal vol gens hem met name bij het nader invullen van door vak bonden afgesloten CAO's steeds groter worden. Prikkel Ook de groeiende aandacht voor de cultuur van het be drijf zal volgens Van Dun bij dragen aan het belang van het OR-werk. „Overal groeit de overtuiging dat een sterk ont wikkelde bedrijfscultuur die inhoud en gestalte krijgt in en door werknemers, een be langrijke succesfactor is bij het ondernemen. Deze ont wikkeling biedt de OR volop kansen en mogelijkheden," aldus Van Dun, die van me ning is dat een goed functio nerende OR 'de prikkel is die een modern bedrijf nodig heeft. Zie verder pagina 6 en 7.

Personeelsbladen | 1987 | | pagina 1