Albert Heijn introduceert 'Zaanlander light' sociaal De CIM, de PIN en de tower binnenkort in 25 AH-filialen Ontspannings vereniging Marvelo in het goud Ahold vernieuwt grondslagen beleid 'Brohltal Ost' behoort tot de beste AH groot in kaasverkoop Elektronisch betalen bij AH AFLEVERING JUBILEUM KUNSTWERKEN EIND OKTOBER/BEGIN NOVEMBER Personeelsblad Koninklijke Ahold nv 44e jaargang no. 10 Oktober 1987 Oplage 40.000 ■Flits Pagina 9 Pagina 3 Pagina 4 De opvallende gevel van de nieuwe AH Kaascen trale is vanaf de snelweg Utrecht-Den Haag al van grote afstand zichtbaar. „Die gunstige ligging is toeval", zegt Ing. K. Schep in zijn ruime kamer op de eerste etage van het kantoor naast het kaaspak huis. Afkomstig uit een familie die, zoals hij zelf zegt 'al langer met kaas bezig is dan AH bestaat', heeft hij zich ontwikkeld tot de kaasspecialist van AH. Als grootste kaasdistributeur in ons land beschikt AU sinds ruim een jaar over een hyper moderne kaascentrale, waar de heer Schep de scepter zwaait over de inkoop. Aan de vooravond van de intro ductie van de 'Zaanlander light 30+' overziet de heer Schep de Nederlandse kaas markt. „Wanneer je praat over kaas, dan begin je bij de twee be langrijkste kaassoorten die we in Nederland maken. Dat zijn de Goudse en de Edam- L_i Dit najaar begint de groep Winkelautomati sering met het installe ren van nieuwe automa tiseringsapparatuur in de 200 grote AH-filialen waarbij 25 winkels iets extra's krijgen. Behalve een computer voor de administratie en elek tronische kassa's met scanners komt in die fi lialen bij elke kassa een kastje te staan waar van af medio 1988 klanten met een girorekening met hun nieuwe giropas kunnen betalen. J. Burg graaf (59), Hoofd van de afdeling Information Management van Albert Heijn over de achter grond van de CIM, de PIN en de tower. mer. Allebei wereldbe roemd. Het verschil is, dat de Goudse 80 procent van de markt heeft, en de Edammer nog geen 10. Na de introduc tie van de Maasdammer, een iets zoete Goudse, herken baar aan de grote gaten die erin zitten, is de Edammer steeds verder teruggedron gen." Een tijdlang stond buiten landse kaas sterk in de be langstelling. Groeit die be langstelling nog steeds? Schep: „De exotische kazen, zoals wij ze noemen, zijn goed voor de overblijvende 10 procent van de markt. Daar zit elk jaar weer een aan zienlijke groei in, gemiddeld zo'n 8 procent. Driekwart van de exotische kaas is Brie en Camembert, de zogeheten witschimmelkaas. Grootschalig Daarnaast zijn er de kruiden kaasjes, zoals Boursin en Pa- turain. Voor die soorten geldt, dat importeren eigen lijk niet nodig is. Wanneer de Nederlandse kaasindustrie niet zo grootschalig zou zijn opgezet zouden we die ook hier kunnen maken. Alleen 'Mon Chou', een smeuïg roomkaasje, is een heus Ne derlands produkt met een min of meer exotisch karak- Kassa Schep is naast inkoper ook af- fineur. Dat wil zeggen dat hij (verder op pagina 9) pi j nr\ hpt hpctplform De tweede en tevens laat ste aflevering van de jubi leumkunstwerken zal vol gens plan eind oktober danwel begin november plaatsvinden. Het gaat om ruim 9.500 kunstwerken. Hierbij zijn niet alleen de bestellingen van de zoge naamde tweede ronde, maar óók een aantal be stellingen uit de eerste ronde, die om allerlei re denen toen niet konden worden uitgevoerd. De kunstwerken worden (verder op pagina 10) Werelddierendag bij Miro Met Tarzan op de foto. rechtstreeks afgeleverd bij de betrokken vestigin gen. De exacte data wor den nog via de fïlialenbe- richtgeving medegedeeld. In enkele gevallen wordt rechtstreeks aan het huisa dres afgeleverd zoals bijvoor beeld de nog uit te voeren bestellingen van gepensio neerden. De kunstwerken zijn, evenals bij de eerste ronde, per stuk verpakt in een kartonnen doos. Hierin zit informatie bijgesloten over wat men moet doen ingeval van breuk of beschadiging. Zoals eerder werd bekendgemaakt op de publikatieborden, kunnen helaas niet alle bestellingen volgens de ingezonden opga ven worden uitgevoerd. Bij de voorbereiding van de ze tweede aflevering blijkt dat van een aantal kunstwer ken nog exemplaren zouden moeten worden nagedrukt. Gezien de voorwaarde dat van elk kunstwerk in totaal slechts 1000 exemplaren mogen worden afgedrukt, bleek dat niet overal moge lijk. Want bij een aantal van de gewenste kunstwerken was het duizendtal al bereikt en nog maar een beperkt aan tal in voorraad. De betrokken kunstwerken stonden dan ook op het bestelformulier van de tweede ronde ver meld met de toevoeging'be perkt leverbaar! Inmiddels werd besloten om aan degenen om wie het gaat toch een kunstwerk af te le veren, al wijkt deze af van de keuze op het bestelformulier. De betrokkenen ontvangen vlak voor aflevering hierover nog een brief met toelich ting Met de aflevering van de kunstwerken uit de tweede ronde, die bin nenkort begint, wordt het jubileum-kunst werkenproject defini tief afgesloten. Het is dan beslist niet meer mogelijk om hierna nog bestellingen op te geven. Naleveringen zijn eveneens niet meer mogelijk. Ingeval van breuk of beschadiging gelieve men de bijge sloten instructie op te volgen. Tevens wordt erop gewezen dat, evenals in de eerste ronde, kunstwerken niet kunnen worden omgeruild. Met deze laatste aflevering hebben straks totaal 40.000 kunstwerken hun weg naar de Ahold-medewerkers ge vonden. Hoewel niet iédere mede werker het kunstwerk heeft gekregen waar de voorkeur naar uitging, zijn wij er van overtuigd dat het merendeel een goede plaats in ieders huis heeft gevonden. Daar mee hopen wij u namens de Raad van Bestuur een waar dig aandenken te hebben ge geven aan het jubileumjaar. Jubileumcommissie

Personeelsbladen | 1987 | | pagina 1