AC Restaurants opent twee nieuwe restaurants SAMENGAAN MIRO EN ALBERT HEIJN KOMT IN LAATSTE FASE Texel 65 op stap Nederlanders grotere wijnkenners dan Fransen Steentjeshuis „een schitterend huis" lllllllllIllllllllllllllllllilElll Oplage 40.000 B B B Tussentijds bericht over het tweede kwartaal 1987 SAH002000504 Flitsen Landelijk september 1987 Personeelsblad Koninklijke Ahold nv 44e jaargang no. 9 ~lüi September 1987 De klanten van Miro zullen geleidelijk merken dat Albert Ileijn en Miro straks één en hetzelfde bedrijf zijn. Voor het personeel van Miro heeft de overgang op korte termijn duidelijk meer om het lijf. In week 41, de tweede week van oktober, worden name lijk de administratie en ande re systemen bij Miro aange past. Voor werkgelegenheid of aantasting van arbeidsvoor waarden hoeft overigens niet te worden gevreesd. Ahold heeft daarvoor al garanties gegeven toen vorig jaar de plannen tot samengaan van Miro en AH ter sprake kwa men. Miro is al sinds 1 januari van dit jaar een onderdeel van Al- bert Heijn. Formeel is Miro nog een aparte werkmaat schappij van Koninklijke Ahold, maar het management is de voorbije maanden al ge leidelijk bij AH terecht geko- In het tweede kwartaal van 1987 (eindigend op 12 ju li) bedroeg de omzet aan derden in Nederland 1.763,5 miljoen, een stij gingvan 3,9 ten opzich te van het overeenkomsti ge tijdvak van vorig jaar. De omzet in de Verenigde Staten was 413,7 mil joen, een stijging van 7,6 De geconsolideer de omzet in guldens be droeg 2.608,0 miljoen, hetgeen een daling van 2,3 betekende in verge lijking met de omzet in men. Nu is de tijd aangebro ken om die samenwerking ook buiten de kantoren in Zaandam te realiseren. Draaiboek Daarvoor is begin dit jaar een projectgroep gevormd be staande uit medewerkers van Albert Heijn en Miro. Zij heb ben al hun kennis en ervaring op het gebied van commer cie, operations, logistiek, dis tributie, administratie, auto matisering, communicatie en organisatie gebundeld. On der leiding van Miro-direc- teur C.A.W.H.M. van den Broek stelde de projectgroep een gedetailleerd draaiboek op voor de integratie. Aan de hand van dat draaiboek kan de operatie zo 'geruisloos' mogelijk verlopen. Dertien grote Miro-super- markten integreren in de bij- Vervolg op pagina 3 het overeenkomstige tijd vak van 1986. Deze daling werd veroorzaakt door de lagere omrekeningskoers van de dollar die - in ver gelijking met 1986 - een negatief effect op de ge rapporteerde omzet in guldens had van circa 7,2 Het resultaat na belastingen over het tweede kwartaal van 1987 bedroeg 26,9 miljoen ten opzichte van 28,3 niil- vervolg op pagina 2 Albert Heijn en Miro vormen binnenkort een eenheid. De laatste en meest ingrijpende fase van deze zogeheten integratie begint deze herfst en zal ongeveer een jaar duren. Pag. AC Restaurants bv heeft in juli twee nieuwe restau rants in Boxmeer en Utrecht in gebruik genomen. Het restaurant langs de RW 73/77 ter hoogte van Boxmeer is een volledig nieuwe vestiging. AC Res taurant Utrecht is in de plaats gekomen van het twee jaar geleden door brand verwoeste AC Res taurant Lage Weide. De nieuwe restaurants, die plaats bieden aan respectie velijk 1.000 en 600 perso nen, zijn opgezet volgens de nieuwe formule van AC Res taurants. Het belangrijkste kenmerk hiervan is dat AC Restaurants zich niet langer presenteert als wegrestau rant, maar als restaurant dat langs de snelweg ligt. Grote aandacht is besteed aan de kwaliteit van zowel gerech ten als service en aan de sfeer in de restaurants. Dit laatste komt ondermeer tot uitdruk king in het zeer fraaie in- en exterieur, de grote tuin met vijvers en terrassen en een wintertuin met echte bomen en de ambiance van een zo mers terras. De beide nieuwe restaurants beschikken over een zelfbe dieningsgedeelte van een nieuw type dat inmiddels met veel succes wordt toege past in een groot aantal ande re AC Restaurants. De gasten behoeven niet langer in een lange rij langs één buffet te lopen maar kunnen terecht bij verschillende, als eilan den gegroepeerde, buffetten waar de vele gerechten en dranken zijn uitgestald of worden bereid. Het gedeelte waar men wordt bediend, heeft in beide nieuwe restau rants de naam 'Buffet Royal' gekregen. Deze naam duidt erop dat men a la carte kan eten. maar ook gebruik kan maken van het menu 'Buffet Royal'. Dit menu, nieuw in Nederland, bestaat uit vijf gangen. Het voorgerecht be staat uit een dagverse soep die wordt geserveerd met stokbrood, boter en kruiden boter, Voor de tweede gang kan de gast een ongelimiteer de keuze maken uit een uit gebreid koud buffet. Voor het hoofdgerecht maakt men sa men met de kok een keuze uit een groot aantal soorten vlees en vis. De kok bereidt deze vervolgens op de grill in door de gast zelf geselecteer de, gekruide oliesoorten. Voor de volgende gang stelt de gast een eigen kaasplateau samen uit Nederlandse en buitenlandse kazen. Het 'Buf fet Royal'-menu wordt afge sloten met een vrije keuze uit het dessertbuffet met fruitsa lade, taarten, pudding, mous ses, soesjes enz. Voor diners, vergaderingen, recepties, feesten en partijen beschikt men in de beide nieuwe restaurants over ver schillende zalen. Bovendien is zorggedragen voor vol doende parkeergelegenheid, waaronder in Boxmeer een deels overdekte terminal voor 40 bussen. Zie ook pagina 2. Pag. 9 Op woensdag 26 augustus jl. werd het eerste exem plaar van het nieuwe Albert Heijn-kookboek Twaalf maanden lekker eten' aangeboden aan de directie van Albert Heijn. Namens uitgeversmaat schappij VNU bood de heer F.C. Mildner, commer cieel directeur van Koninklijke Smeets Offset, de drukkerij van het boek, het eerste exemplaar aan aan de heer F.I. Ahlqvist, algemeen directeur van Albert Heijn bv. Op de foto op de voorgrond v.l.n.r.: de heer F.I. Ahlqvist, mevrouw A. Ammerlaan, de samenstel ster van het boek, en de heer F.C. Mildner.

Personeelsbladen | 1987 | | pagina 1