Twaalf maanden lekker eten' belooft bestseller te worden GVA koopt vier bedrijven Jubileumfoto's ter inzage in bibliotheek Meester Wijhe op de inter nationale toer Help, de^p^burge- meester verzuipt" Christon Geurten kan de leeuwen nu zelf aan razen- repor- van AH Idee goed voor 7.628,- 0plage:40.000 Personeelsblad Koninklijke Ahold nv 44e jaargang no. 8 augustus 1987 twaalf maanden TEKKERETHN' Nieuw kookboek van Albert Heijn Hoogste punt boerderij bereikt K) Flitsen" pag. 5. pag. 11. pag. 2. Grootverbruik Ahold heeft onlangs vier bedrij ven, die actief zijn op de grootverbruikersmarkt, overgenomen. Het gaat om De Koksmaat Bedrijfs- keukens bv, Cetraco bv, Evers Horeca Totaal bv en Knop en Co bv. Zowel de betrokken vakbonden als de COR van Ahold hebben inmiddels een positief ad vies uitgebracht. Beide eerstgenoemde bedrij ven zijn gevestigd in Waalre en leveren non-food en keu- kenprodukten aan bedrijfs restaurants, institutionele- en horeca-bedrijven. Ze werken voornamelijk in Noord-Bra bant en Limburg. In beide be drijven te zamen zijn 16 men sen werkzaam. Evers en Knop zijn gevestigd in resp. Almelo en Deventer. Ze zijn actief in de groothan delsmarkt van levensmidde len, non food artikelen, grootkeukenapparatuur en automaten ten behoeve van restaurants, snackbcdrijven, bedrijfskantines, recreatie- en sportcentra. Beide bedrij ven zijn actief in de Achter hoek en Twente. Er werken bij elkaar 43 mensen. Er zijn geen plannen om wij ziging te brengen in de huidi ge vestigingsplaatsen van de vier overgenomen bedrijven en er zullen geen ontslagen vallen. De overnames passen volle dig in de expansie-strategie van GVA, waarover Flitsen al in een vorig nummer heeft geschreven. Zeshonderd recepten telt 'Twaalf maanden lekker eten', een nieuw kookboek van Albert Heijn. Vanaf begin sep tember is het in de AH- filialen te koop voor de introductieprijs van 25,-. Het boek biedt talloze ideeën voor lek kere maaltijden en hap jes. Opmerkelijk is de indeling per maand. Al le recepten zijn afge stemd op de maand waarin de ingre diënten gemakkelijk en goedkoop bij AH ver krijgbaar zijn. Zie ver der pagina 3- Uit handen van Loek Steen- land, hoofd Produktie en Techniek (rechts), ontvin gen de Albro-medewerkers C. van Teefelen (links) en J. Huisman (midden) onlangs een prijs van 7.628,- voor een gouden idee dat zij had den gedeponeerd in de ideeënbus. Het was de groot ste ideeënbusprijs die ooit bij Ahold werd uitgekeerd. De beide indieners, mede werkers van de Technische Dienst, bedachten een appa raat dat roomboterkoekjes automatisch van sterretjes voorziet. Vroeger werd dat werk met de hand gedaan. Dank zij het nieuwe apparaat, inmiddels al volop in bedrijf, Vrijdag 26 juni jl. ging de vlag in top op de Oostzaan- se boerderij in de Zaanse Schans. Op die dag werd namelijk het hoogste punt van het bouwwerk be reikt. Zoals bekend wordt de bouw van de boerderij mogelijk gemaakt uit gif ten die relaties van Ahold hebben overgemaakt naar aanleiding van het 100-ja- rig bestaan van Albert Heijn. Volgens voorzitter L. Oranje van de jubileum commissie ligt de bouw precies op schema. In no vember zal de authentie ke Oostzaanse boerderij, die een veehouderij en een kaasmakerij zal gaan huisvesten, worden ge opend. is een onaangename bezig heid uit de fabriek verdwe nen, zonder dat dit overigens heeft geleid tot het verlies van arbeidsplaatsen. Loek Steenland: „We waren al jaren met leveranciers be zig om een oplossing te vin den, maar we kwamen er maar niet uit. Het idee van Huisman en Van Teefelen ontleent z'n kracht aan de eenvoud. Het is dóódsimpel, maar je moet er maar opko men." De hoogte van de prijs werd berekend aan de hand van de besparing die het apparaat over een looptijd van drie jaar oplevert. Volgens Loek Steenland zal Albro de inves tering en het uitgekeerde prijzengeld binnen korte tijd hebben terugverdiend. Tijdens de afgelopen jubi leumactiviteiten is door fotograaf Johan Weem- hoff, in opdracht van de jubileumcommissie, een groot aantal foto's ge maakt. De desbetreffende fotorepor tages zijn inmiddels afgele verd. Er zijn niet alleen re portages gemaakt van enige jubileumfeesten in Utrecht, maar ook van bijvoorbeeld de overhandiging van het ju bileumcadeau aan de ge meente Zaanstad en Oost- zaan en van de overdracht van het Steentjeshuis aan het Prinses Beatrix Fonds in aan wezigheid van Hare Majesteit de Koningin. Graag had de jubileumcom missie verschillende foto boeken laten circuleren langs alle bedrijfsonderde len; u begrijpt dat dat echter niet mogelijk is. Als tussenoplossing is er nu voor gekozen de boeken de komende twee maanden ter inzage te leggen bij de biblio theek van het hoofdkantoor aan het Ankersmidplein. De foto's uit de boeken kunnen worden nabesteld; de kosten bedragen per afdruk 6,50.

Personeelsbladen | 1987 | | pagina 1