Koningin opende bungalow in Doorn AHOLD KONINKLIJK j 100 JA AR DO 100 JAAR SO 100 JAAR Jubileumviering Maverend RAAD VAN BESTUUR DANKBAAR IX) Ahold nv a liinfiinnngiiin Oplage: 38.000 Personeelsblad Ahold nv 44e jaargang no. 7-juni 1987 Alternatief personeelsfeest uitbundig gevierd 4 V. *«•->• SAH002000S02 Flitsen Landelijk juni 1987 GO Flitsen DAGTOCHTEN GEPENSIO NEERDEN NU INDE NAZOMER Ramadan, de Islamitische vastenmaand, viel dit jaar precies in de jubileum- maand mei. Reden voor de jubileumcommissie om begin juni voor de Is lamitische medewerkers van Ahold twee alternatie ve feesten te organiseren. Die vonden plaats in res taurant Turkiy e te Amster dam. Twee avonden lang vierden daar in totaal zo'n 600 Islamitische mede werkers en hun partners het eeuwfeest op hun ei gen manier: met lekker eten, met Turkse en Ma rokkaanse muziek en vooral ook met opwinden de buikdanseressen. Op pagina 5 een beeldver- slag van de alternatieve feesten. WÊÊmÊÊmmmiÊÊÊKÊiÊÊÊÊÊÊmÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊmÊÊitÊÊÊÊiaMiÊÊÊÊmÊmÊÊÊÊÊÊÊÊm Koningin Beatrix heeft Ahold, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan, het recht verleend om voortaan het predikaat „Koninklijke" te voeren. Dit heuglijke nieuws werd op 25 mei jl. bekendge maakt door drs. R. de Wit, Commissaris van de Ko ningin in Noord-Holland, tijdens een bijeenkomst in het provinciehuis te Haarlem. Daarbij was een gezelschap van Ahold on der leiding van Ahold-pre- sident A. Heijn en presi- „Een parel in onze nog bescheiden collectie", zo karakteriseerde voorzitter J. de Vries van het Prin ses Beatrix Fonds (PBF) de vakantiebungalow voor gehandicapten in Doorn. Op 2 juni jl. werd het jubileumcadeau van het Ahold-personeel door Koningin Beatrix, in haar hoedanigheid van be schermvrouwe van het PBF, geopend. De vorstin deed dat door het opentrekken van een gordijn waarachter de entree van het Steentjeshuis schuil ging. Begeleid door o.a. Ahold-president A. Heijn en de heer De Vries nam zij vervolgens een kijkje in het volledig ingerichte vakantiehuis. Zie verder pagina 2. Foto boven: Bejubeld door de plaatselijke bevolking be geeft Koningin Beatrix zich naar de vakantiebungalow. Ze wordt geflankeerd door voorzitter J. de Vries van het PBF links) en Ahold-presi- dent A Heijn. Half Doorn was uitgelopen om de vor stin te begroeten. Langs de route stonden honderden schoolkinderen met oranje ballonnen te zwaaien. De dagtochten zullen dit jaar in de maanden augus tus en september plaats vinden. De uitnodigingen hiervoor worden in de tweede helft van de maand juni verzonden. Mocht u op 1 augustus nog geen bericht hebben ontvan gen, wilt u dan even bel len? (telefoonnummer 075-592774). De data van de dagtochten met de respectievelijke vertrekplaatsen zijn: - dinsdag 18 augustus Zaan dam - donderdag 20 augustus Zaandam - dinsdag 25 augustus Am sterdam en Zaandam - donderdag 27 augustus Amersfoort, Arnhem en Utrecht - dinsdag 1 september Wij- he en Zwolle - donderdag 3 september Amsterdam en Zaandam - dinsdag 8 september Delft, Den Haag en Dordrecht - dinsdag 15 september Den Bosch, Eindhoven, Til burg en Roosendaal. TbffïPClntPfl Met vuurwerk en cham pagne kwam er op 27 mei een einde aan de jubileumfeesten in Utrecht. Samen met de heren A. en G.J. Heijn, hieven duizenden rela ties van Ahold het glas op de volgende 100 jaar. Zie verder pagina 4. Het feest is voorbij. Meer dan 70.000 medewerkers en hun partners hebben het jubileum vorige maand uitbundig gevierd. Het was gezellig, het was uniek, het was grandioos. Nooit eerder zijn er zoveel Ahold-mensen op één plaats bij elkaar ge weest. De personeelsfeesten kenmerkten zich door een machtig gevoel van saamhorigheid. Het idee om te behoren tot een grote Ahold-familie. Het was voor ons, als Raad van Bestuur van Ahold, hartverwarmend om dat te ervaren. Dat het zo'n geweldig succes is geworden, is voor een groot deel te danken aan de inzet van de leden van de jubileumcommissie en de externe organisatoren. Maar zij konden alleen in hun opzet slagen door dat de tienduizenden Ahold'ers zich als echte feestgangers hebben gedragen. Daarvoor past slechts grote waardering. plaats in te nemen. Verder dient de onderneming wat betreft aard, omvang en soli diteit het nodige aanzien te hebben. De onderneming zo wel als de bestuurders die nen te goeder naam en faam bekend te staan en van onbe sproken gedrag te zijn. Ahold voldoet aan alle criteria. Op de foto overhandigt drs. R de Wit de koninklijke oorkon de aan AJjold-president A Heijn, onder het toeziend oog van de COR-leden J. Dallinga en P.J. Kruysunjk. dent-commissaris prof. dr. J. Kreiken aanwezig. Drs. De Wit overhandigde de heer A. Heijn een ko ninklijke oorkonde, waar in het besluit van Hare Ma jesteit werd bevestigd. Door de toekenning van het predikaat is Ahold gerechtigd om de koninklijke kroon bo ven het beeldmerk te voeren. De bedrijfsnaam luidt voor taan: Koninklijke Ahold nv. Ondernemingen die in aan merking komen voor de on derscheiding dienen ten min ste 100 jaar te zijn. Daarnaast dient het bedrijf op zijn ge bied in Nederland een eerste of een zeer vooraanstaande

Personeelsbladen | 1987 | | pagina 1