'Albert' Koningin opent bungalow voor gehandicapten 'Het kind is er' bij GVA Kok-Ede Klanten: apotheek en Etos logische combinatie Toko en het zonnetje Ahold maakt bouw boerderij in Zaanse Schans mogelijk OR-VERKIEZINGEN SUCCESVOL VERLOPEN BON BON BON BON inmiiiiiii Oplage: 58.000Personeelsblad Ahold nv 44e jaargang no. 6-mei 1987 Hare Majesteit de Koningin heeft, ter gelegen heid van het 100-jarig bestaan, aan Ahold NV het recht verleend lot het voeren van het predikaat „Koninklijke". De Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland heeft dit 25 mei jl. formeel mee gedeeld tijdens een bijeenkomst in het Provin ciehuis te Haarlem. Op welke wijze het predikaat in de naamvoering van Ahold zal worden verwerkt wordt momen teel nader onderzocht. In het juni-nummer van Flitsen hopen wij in te gaan op het nu verleende predikaat. De 45 minuten durende Ahold-bedrijfsfilm die op 7 mei jl. in première ging, is nu ook op videoband te koop. De kosten bedragen 35.- (excl. verzendkosten). U kunt de band bestellen door invulling van onder staand formulier en het volledig ingevuld te zen den aan: Ahold nv Afdeling Public Relations Kamer 1703 Postbus 33 1500 EA Zaandam. De band wordt u dan na ongeveer 2 maanden toe gezonden. Naam: Filiaalnr/huispostnr Adres: Postcode:Plaats: Telefoon: Gewenst videosysteem: VHS/Betamax/V2000/8 mm video* doorhalen wat niet van toepassing is Datum:Handtekening: pag. 3 Pag. 5 SAH002000501 uu Flitsen De Werkgroep 100 Jaar heeft Koningin Beatrix bereid gevonden om 2 juni a.s. het Steentjes huis in Doom officieel in gebruik te stellen. De koningin zal de ope ning verrichten in haar hoedanigheid van Be schermvrouwe van het Prinses Beatrix Fonds, de stichting die de vakantiebungalow van af volgende week aan het bestand kan toevoe gen. De bungalow in Doorn is het achtste vakantiehuis voor ge handicapten dat het PBF in eigendom krijgt. De Werk groep 100 Jaar liet bij monde van voorzitter J.K. van der Torren weten buitengewoon vereerd te zijn door de komst van de koningin. „We erva ren dat zeer zeker als een be kroning op het werk dat wij als werkgroep samen met tal van andere mensen hebben verricht om de Steentjesactie van de grond te krijgen", al dus de voorzitter. Medewer kers van de stichting leggen op dit moment de laatste hand aan de inrichting van het huis. dat vorige maand werd opgeleverd door aan nemer Van der Engel. Zoals Flitsen reeds meldde is de bungalow voor de rest van het jaar al volgeboekt. Bij de overdracht zullen behalve le den van de Raad van Bestuur en de Werkgroep 100 jaar ook honderd medewerkers van verschillende onderde len van Ahold aanwezig zijn. Deze honderd zullen de meer dan 20.000 Ahold-me- dewerkers vertegenwoordi gen die ervoor gezorgd heb ben dat de bungalow kon worden gebouwd. Dc 1 april gehouden on dernemingsraadverkiezin gen zijn bij de meeste werkmaatschappijen suc cesvol verlopen. In totaal hadden zich 228 mede werkers kandidaat gesteld voor 161 beschikbare ze tels. Ruim 35% van de ge kozen leden bestaat uit vrouwen. Ongeveer de helft van de OR-leden is nieuw. In veel kiesgroe- pen bleken verkiezingen overbodig, omdat het aan tal kandidaten overeen kwam met het aan de kies- groepen toebedeelde ze telaantal. In de kiesgroe- pen waar wel verkiezin gen nodig waren, lag de opkomst gemiddeld tus sen 70 en 80%Bij Marve- lo lag de opkomst zelfs op 90%. Vervolg op pagina 6 Rond zeventigduizend Ahold-medewerkers hebben de afgelopen weken het 100-jarig be staan van Albert Heijn massaal gevierd. Met 1400 bussen in totaal zijn zij in groepen van 6000 per keer naar de Irenehal van het Jaar beurscomplex te Utrecht gekomen. De gepensioneerden en VUT'ers waren de eer sten die op 7 mei jl. het 'gala' mochten openen, daarna volgden dagen achtereen groepen van feestende Ahold-men- sen die allen op hun beurt werden ontvan gen door de heren A. Heijn en G.J. Heijn. Hoe het allemaal toeging in Utrecht ziet u op de pa gina's 8,9 en 16 en van wege al die feesten, een extra dikke Flitsen van zestien pagina's, naast de veelkleurige Jubi leum-editie van 100 pa gina's die u vorige week al hebt ontvangen. pag. 14 De vele giften van relaties die zijn binnengekomen naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van AH zullen worden gebruikt om de bouw van een Oost- zaanse boerderij in de Zaanse Schans in Zaan dam te financieren. Ahold zal het bedrag zelf aanvul len om de volledige bouw mogelijk te maken. Vervolg op pagina 2

Personeelsbladen | 1987 | | pagina 1