/1É1 werken 1 Kassa Bon Bingo ,JP Kunst- tygl - in druk ASbro vouwt brood dubbel Goed nieuws voor huis dieren Proost Albert Heijn Wim van der Ster wordt hoogleraar distributiekunde Gratis jubileumspel met 80.000 prijzen voor alle klanten Caissières in 'Blij dat ik glij' in Oplage: 38.000 Personeelsblad Ahold nv 44e jaargang no. 2-februari 1987 Staking heeft geen invloed op sfeer binnen Centrale Slagerijen Ahold gaat even terug in de tijd 'Kassa Bon Bingo' van Albert Heijn 00 Flitsen „UK .JÈÊ& Pag. 3 „We zijn ons er allemaal steeds van bewust ge weest dat we na afloop weer gewoon met elkaar verder moesten. Vanaf het begin van de staking is van twee kanten geprobeerd niet te polariseren. Met de bond hebben we goede afspraken gemaakt hoe we met elkaar om moesten gaan tijdens die dagen. Hierdoor werden de spanningen tot het Vervolg op pagina 2 Wim van der Ster, MBA, is per 1 februari 1987 be noemd tot buitengewoon hoogleraar distributie kunde (retailing) aan Nij- enrode, Universiteit voor Bedrijfskunde. Zoals op 2 mei 1986 reeds was aan gekondigd door Nijenro- de en Ahold nv, is aan de ze universiteit de Albert Heijn-leerstoel ingesteld. Hiermee is een bedrag van 500.000.- gemoeid voor het ontwikkelen van een studieprogramma in distributiekunde en het bepalen van terreinen van onderzoek. Zie ook pagina 2 Zaterdag 31 januari jl. hebt u kunnen zien hoe de caissières Jan- nie de Leeuw en Carla Gijsen van Miro Vee- nendaal op een elegan te manier met hun 'glij- kassa' in het Oosten rijkse Au uit de bocht vlogen. Samen met Martha Bos had den zij voor de grap de TROS gevraagd mee te mo gen doen aan het TV-spekta kel 'Blij dat ik glij'. Tot hun stomme verbazing werden zij uitgenodigd om zaterdag 17 januari jl. in Au met hun .UBregrareflggMgamiJ» mi—n,|ï I'llHIUI I I I I Uil HMil IlilBlWIWU ill I a Ci^tionc Aln/xia TV A tplfpfl Vflfl Op de Zaanse Schans werd onlangs de klok even teruggezet toen daar de opnamen wer den gemaakt voor de PF- Ahold-bedrijfsfilm. De ze film, een produktie van Henk van Mierlo, Kreatieve Kommunika- tie bv, zal tevens in het Pag. 10 'Glijkassa aan de start te ko men. Op een parcours van heuveltjes, een grote wip, een paar springschansjes en een steile wand, sneuvelde ongeveer de helft van de cir ca 50 deelnemers. De steile wand was de Miro-ploeg te machtig waarbij Jannie haar voet kneusde. Daarvoor kreeg ze dan toch een prijs en wel de 'Blij dat ik glij pechprijs' die ze uit handen van burgemeester Georg Amman n van Au in ont vangst mocht nemen. Uit spraak van Martha Bos: „Het was wel even au in Au maar volgend jaar gaan we gega randeerd weer." teken staan van het 100-jarig bestaan van Albert Heijn. In deze historische omgeving herleefden de tijden Op maandag 16 februari is bij Albert Heijn het grote jubileumspel 'Kassa Bon Bingo' gestart. Het jubileum- spel loopt tot en met zaterdag 11 april. In die acht we ken zijn er 80.000 prijzen te winnen De winnaars wor den iedere week op een speciaal raambiljet bekend ge maakt en ontvangen tevens bericht van het filiaal, waarin staat welke prijs zij hebben gewonnen. van weleer toen de grondlegger van het huidige Ahold de boer op ging terwijl zijn vrouw Neeltje de klan ten in de winkel be diende. Dit heeft ge duurd tot het moment dat Albert Heijn be sloot om in Purmerend zijn eerste filiaal te openen. In zijn stout ste dromen kon hij niet vermoeden dat het er een eeuw later 500 zouden zijn. Acteur Thorn Hoffman, die in deze film de rol van de oude heer Heijn speelt, bezocht daartoe de af gelopen weken samen met een filmploeg een aantal bedrijfsonderde len. De film zal tijdens de feesten en recepties in mei te Utrecht ver toond worden. Iedere week, acht weken lang, zijn er in alle filialen 20 prijzen te winnen die bestaan uit respectievelijk waardebonnen van ƒ250.-, ƒ100.-, 50.- en 17 verrassingspakketten met een waarde van res pectievelijk 2x 30.-, 3x ƒ25.-, 5x ƒ15.- en 7x ƒ10.-. Spelregels Iedereen die van week 8 tot en met week 15 in een AH- filiaal boodschappen doet krijgt van de caissière een bingo-envelop waarop 36 getallen van twee cijfers staan afgedrukt en de spelre gels. Het spelmiddel is de kassabon. De deelnemer dient zoveel mogelijk cijfer- paren op de kassabon te vin den die overeenstemmen met de cijferparen op de bin go-envelop. De cijferparen worden gevormd door naast elkaar liggende cijfers op de bon, zoals bijvoorbeeld 1,59 daarvan kan men de cijferparen 15 of 59 maken. Een ander voorbeeld 14,87, men beschikt dan over de cijferparen 14, 87 of 48. Combinaties van cijfers zijn ongeldig. Elk cijferpaar van de kassabon tot het eer ste sub-totaal mag één keer worden gebruikt. Vanaf het sub-totaal spelen de cijfers niet meer mee. De deelne mers mogen ten hoogste drie kassabonnen in een bin go-envelop stoppen. Een on afhankelijk bureau contro leert de inzendingen en be paalt wie in welke categorie een prijs heeft gewonnen. Bingo populair Waarom bingo? Sjoukelien van der Laan van Marketing Services: „Nederlanders vin den bingo nog steeds een prachtig spel. Nagenoeg ie dereen kent het, dus hoef je de spelregels nauwelijks uit te leggen. We hebben dit spel opgezet als familiespel, want wie een beetje oplet bij het winkelen kan de cijfer combinaties beïnvloeden of aan de hand van de totaals core een prijscategorie aan kruisen waarbij men een re delijke kans heeft iets te win nen en wij vertrouwen erop dat het hele gezin daaraan meedoet. Wat verwacht Sjoukelien van dit jubileum spel? „Geen idee. Zoiets is moeilijk te voorspellen maar wij houden rekening met ve le duizenden deelnemers." Zoals te doen gebruikelijk bij dit soort acties is deelna me door medewerkers uitge sloten. lOOlJAAR Pno S Pag. 11

Personeelsbladen | 1987 | | pagina 1