'Grootverbruikgroep Ahold naar 1 miljard omzet in jaren 90' Distributie AH-reclamemateriaal: Een aparte organisatie R. Zwartendijk: Extern jaarverslag 1986 pagina 4 Flitsen GVA LIA HIRA BON BON BON BON Ahold heeft in 1986 hard gewerkt aan het versterken van zijn positie op de buitenshuis- markt. Een belangrijk onderdeel van dat werk was de ontwikkeling van een doeltref fend samenwerkingsverband tussen Albert Heijn Grootverbruik, Kok-Ede en Instel. Een ander onderdeel daarvan was de aankoop van de Horeca Inkoop Centrale. In de overi ge werkmaatschappijen van de HIRA en die van de LIA ging het wat rustiger toe. R. Zwar tendijk, het lid van de Raad van Bestuur dat verantwoordelijk is voor zowel de HIRA als de LIA, zet de ontwikkelingen van het afgelo pen jaar hieronder nog eens op een rijtje. Hij geeft daarbij tevens zijn verwachtingen voor het nieuwe jaar. „We hebben in 1986 nogal wat energie gestoken in het ontwikkelen van een struc tuur voor de Grootverbruik groep Ahold (GVA). Uit gangspunt was daarbij dat de j' werkmaatschappijen niet apart maar in een nauw ver band zouden moeten samen- - werken. Naar mijn idee heb ben we daar een behoorlijk begin mee gemaakt. Tot de GVA-strategie behoorde o.a. de aankoop van de Horeca Inkoop Centrale - de HIC - waardoor onze positie in de buitenshuismarkt aanzienlijk is versterkt. De buitenshuis markt - de naam zegt het al is de markt voor voedingsar tikelen die buitenshuis wor den genuttigd, bijv. in de in stitutionele sector (bijv. zie kenhuizen), de bedrijfsres- tauratieve sectoren en de horecasector. Ahold is al lei dinggevend actief op de thuismarkt, maar wil, gelet op de groeimogelijkheden van de buitenshuismarkt, ook daarin een sterke positie verwerven. AH Grootver bruik, Kok-Ede en Instel wa ren al actief in twee van de drie delen van de buitens huismarkt, nl. in het institu tionele deel en in het be drijfsrestauratie ve deel. Dank zij de acquisitie van de HIC hebben we nu ook een goed begin gemaakt in het derde en grootste deel: de horecamarkt. In verband met een brand in de hoofdvestiging van de HIC in Lisse, zijn de mee be drijfsonderdelen die daar ge vestigd waren uitgeweken naar een huurpand in Hoofd dorp. Dit voorjaar eindigt de huurovereenkomst. Het ligt in onze bedoeling om die be drijfsonderdelen van de HIC dan te verplaatsen naar het pand van AH Grootverbruik in Breukelen. Enkele maan den daarvoor zal de fysieke distributie van AH Grootver bruik worden onderge bracht in Ede. In het nieuwe jaar zullen we de ingezette groeistrategie in 1987 ver der vorm geven. In de nabije toekomst - en dan denk ik aan het begin van de jaren 90 - hopen we met de GVA een omzet van 1 miljard be reikt te hebben." „Over de fabrieken kan ik kort zijn. In 1986 is het daar naar tevredenheid verlopen. Ook in 1987 staan er weer enkele interessante projec ten op stapel, waarna de in gezette lijn naar wij ver wachten op dezelfde positie ve wijze zal worden voortge zet." „AC Restaurants heeft het aanmerkelijk beter gedaan dan vorig jaar, zowel in Ne derland als in België. In de eerste helft van het jaar zijn we wat achtergebleven op de plannen, maar in de 2e helft van 1986 heeft AC zich echter keurig hersteld. Die verbetering is mede te dan ken aan de nieuwe opzet van de restaurants. Praktisch alle AC's zijn nu gemoderni seerd, terwijl de minder goedlopende restaurants in Zurich en Grevelingen zijn verkocht. Dit jaar verwacht R- Zwartendijk ik een verdere verbetering van het resultaat en consoli datie van de nieuwe strate gie. Tevens zal in Boxmeer een nieuw AC Restaurant worden geopend en zal AC Lage Weide volledig worden herbouwd. Beide restaurants zullen worden opgezet vol gens het nieuwe concept dat inmiddels in Sevenum zijn succes heeft bewezen. Over Ostara en Toko is er minder goed nieuws te mel den. Als gevolg van de na weeën van de slechte zomer van 1985, waardoor ook in 1986 meer vakantiegangers naar het buitenland zijn ge gaan dan verwacht werd, hebben ze vorig jaar slecht geboerd. We beraden ons momenteel over de vraag hoe het verder moet met de ze werkmaatschappijen. Bij Ter Huurne is de terug gang van 1985 incidenteel gebleken. Het loopt daar mo menteel prima. Dat geldt ook voor de vestiging in Venlo die het, na een aan loopperiode, nu uitstekend doet. In 1987 gaat Ter Huur ne gewoon verder met geld verdienen." Ook dit jaar ontvangen de meeste medewerkers van Ahold een intern jaarver slag van de werkmaat schappij waar zij werk zaam zijn. Daarnaast krij gen zij een extra editie van Flitsen, waarin de jaarverslaggeving van Ahold als geheel aan bod komt. Ook wordt een ex tern jaarverslag samenge steld, waarin met name al lerlei financiële gegevens staan vermeld. Zij die in het bezit willen komen van dat externe verslag - en geen gebruik hebben gemaakt van de bon in het decembernummer van Flitsen - moeten on derstaande bon vóór 2 fe bruari a.s. zenden aan Ahold nv, afd. Public Re lations, kamer 1703, An- kersmidplein 2, 1506 CK Zaandam. Ondernemingsraadsleden hoeven geen bon in te vullen. Zij ontvangen het externe jaarverslag auto matisch. Kijk eens rond in een AH- filiaal en ontdek hoeveel raambiljetten, plafond hangers, schapkaarten en ander reclamemateriaal de klant proberen de weg te wijzen naar allerlei aanbiedingen. Vele tien tallen zijn er, elke week weer met andere tekst. Vermenigvuldig vervol gens dat aantal met 480 (alle filialen) en consta teer dat Joop Bos en zijn 12 medewerkers het er maar druk mee hebben. Want zij voorzien alle AH- winkels van reclame-weg wijzers, een klus waaraan zij van maandag tot en met vrijdag de handen vol hebben. De drukte begint meteen al op maandag, vertelt Joop Bos, wanneer de ruim 2.000 prijskaarten en -biljetten voor het vers vlees beschik baar zijn. Die zijn vrijdag laat in de middag van de drukker gekomen en moeten nu spoorslags naar de filialen. Onmiddellijk daarna komt het drukwerk voor het aan biedingenpakket voor de ko mende week aan de beurt. Een op vele pallets aange voerde portie die volgens een uitgekiend systeem over de 480 'klanten' wordt ver deeld. „Dat verloopt soepel", zegt Bos, coördinator van de 'afdeling, die is gehuisvest in het DC Zaandam. De voor malige slager („na 8 jaar wil de ik wel eens wat anders") laat met gepaste trots zien hoe gestroomlijnd de distri butie plaats vindt. De filialen zijn verdeeld in vijf secties, die parallel lopen met de be- levering door de groente- centrales. „Mede daardoor geniet onze afdeling mis schien wat minder bekend heid. In de filialen is men er doorgaans van overtuigd dat ze hun reclamemateriaal van de groentecentrale krijgen en men heeft geen idee dat er een aparte organisatie achter zit." In stellingen heeft ieder fi liaal een vak waarop met kleurstickers is aangegeven welk reclamemateriaal nodig is. Geen reclame voor vers vlees dus naar een filiaal waar dat niet wordt ver kocht. Wekelijks gaan er zo'n 8.600 plafondstroken en raambiljetten de deur uit, al les netjes verpakt en voor zien van het filiaalnummer. Bij genoemde aantallen - tot een totaal van 195.400 prijs- schapkaarten - is nog niet ge rekend het materiaal voor speciale acties. Veel van het sorteerwerk ge beurt met de hand hoewel een sorteermachine inmid dels veel van het geestdo dende deel voor haar reke ning neemt. Niet alleen de eigen AH-reclame wordt via Bos en zijn mensen gedistri bueerd. Rond 10% van het materiaal wordt nog door merkartikelenfabrikanten ge leverd. Joop Bos: „Gelukkig krijgen we niet veel klachten, want het is natuurlijk een ramp als een filiaal zonder reclame materiaal zou komen. We zit ten er dan ook niet mee als er moet worden overge werkt omdat het drukwerk niet op tijd binnen is. De grootste klus is natuurlijk als plotseling de prijs van bij voorbeeld koffie verandert. Dan moeten we er even ste vig tegenaan om het nieuwe materiaal op tijd de deur uit te krijgen." Ondergetekende Joop Bos Afdeling/filiaalnummer Huispostnummer verzoekt hem/haar t.z.t. een jaarverslag 1986 toe te zenden. Indien verzending per interne post niet mogelijk is, dan gaarne aan het volgende adres S.v.p. in blokletters invullen

Personeelsbladen | 1987 | | pagina 4