Dames en heren, Nieuwjaarstoespraak van de heer A. Heijn op 5 januari 1987 Flitsen pagina 3 Wij zijn in een jaar beland waarin we wat te vieren hebben. In mei zal bet 100 jaar geleden zijn dat mijn grootvader in Oost- zaan een kruidenierswinkel overnam. Dat was de basis van hét Mold van vandaag, een onderneming met werkmaatschappijen in binnen- en buitenland en met meer dan 50.000 werknemers. We bestaan dit jaar een eeuw en dat zullen we weten ook. U bent van mij gewend dat ik in mijn nieuivjaarstoespraak even terugblik op de resultaten van het afgelopen jaar en vervolgens enige verwachtingen uitspreek voor het komende jaar. Dat wil ik ook nu doen, maar eerst zou ik graag wat verder in de tijd willen terugkijken. Godfried Bomans heeft eens een stukje geschreven over een hon derdjarige die, op de vraag hoe hij zo oud geworden was, ant woordde: „Het ging vanzelf. Elk jaar word je een jaar ouder. Dat ligt in de natuur der dingen.Ik. kan u verzekeren dat dat voor ons bedrijf beslist niet opgaat. Het is bij ons allerminst vanzelf gegaan. Integendeel. Er is hard voor gewerkt om deze respectabele leeftijd te bereiken. Het voert in dit kader te ver om al te lang bij alle inspanningen van de afgelopen eeuw stil te staan - daarvoor verwijs ik graag naar het jubileumnummer van Flitsen dat in mei zal verschijnen. - maar ik wil wel enkele hoogtepunten noemen. Als je terugkijkt op 100 jaar Albert Heijn (en Ahold) dan valt me een aantal dingen onmiddellijk op. Dat is in de eerste plaats de groei van het aantal winkels, die als een rode draad door onze geschiedenis loopt. In 1895 opende mijn grootvader in Purmerend zijn eerste filiaal. Al snel volgden er meer. In 1917 waren er al 54 Albert Heijn-winkels. Momenteel zijn er 429, exclusief de 65 franchise-filialen. Opmerkelijk is ook de rol die onze eigen produktie in de afgelopen eeuw heeft gespeeld. Reeds rond 1900 verkocht Albert Heijn zelfgebrande koffie. Het pakket van eigen produkten is in de loop der jaren steeds aangepast aan de gewijzigde behoeften. Als derde opvallende punt noem ik de vele activiteiten die we onder Albert Heijn - en later ook onder Ahold- vlag hebben zien komen en gaan. We hebben bedrijven gekocht, geïntegreerd en soms ook verkocht als ze niet goed pasten bij de hoofdactiviteit: de detailhandel. Maar: niet geschoten is altijd mis. En doordat we altijd de bereidheid hebben getoond om de schouders onder iets nieuws te zetten, zijn we er toch ook in geslaagd om vele nieuwe activiteiten met succes op te pakken. Een zeer belangrijke mijlpaal voor Ahold was de stap over de grens. Eerst naar Spanje in 1976 en vervolgens naar de Verenigde Staten in 1977. Dat de stap over de oceaan een goede is geweest bewijzen de cijfers van de afgelopen jaren. Bijna de helft van het resultaat van Ahold wordt tegenwoordig in de Verenigde Staten behaald. Wanneer ik de ontwikkelingen in het personeelbeleid van de afgelopen 100 jaar in enkele woorden probeer samen te vatten, dan zou ik willen zeggen dat het beleid is geëvalueerd van 'zorg' naar 'zorgvuldigheid'. En met zorg bedoel ik dan de patriarchale, onverplichte zorg van de ondernemer voor zijn werknemer. Een sigaar of een nieuw jasje met Kerstmis. Of een avondje voor het personeel. Zorg, niet als plicht maar als een vrijblijvend gebaar. Die tijden zijn gelukkig voorbij. Het personeelbeleid heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een beleid waarin de zorgvuldigheid centraal staat. Zorgvuldig, zowel wat betreft de rechtspositie van de werknemers, eerlijke beloning, medezeggenschap, communicatie, kortom op alle gebieden van het personeelbeleid. Het 100-jarig bestaan van Albert Heijn zal niet onopgemerkt aan ons voorbijgaan. We hebben een feestelijk jaar voor de boeg met vele uiteenlopende activiteiten. De belangrijkste daarvan wil ik hier nog even in herinnering brengen. Om alle Ahold-medewerkers en gepensioneerden in de gelegenheid te stellen het jubileum te vieren, zullen er in mei twaalf groots opgezette feesten in het Jaarbeurscomplex in Utrecht plaatsvinden. Een keur van bekende artiesten zal daarbij voor het voetlicht treden. Dan wordt er momenteel in Doorn druk gebouwd aan de vakantiebungalow voor gehandicapten, het jubileumgeschenk van het Ahold- personeel aan het Prinses Beatrix Fonds. Een opmerkelijk cadeau. Gebruikelijker zou het geweest zijn als het personeel een borstbeeld of een Keulse pot aan de Raad van Bestuur had aangeboden. Wij, als Raad van Bestuur, vissen echter jammerlijk achter het net. Maar ik kan u verzekeren dat we daar nauwelijks onder geleden hebben, gezien het goede doel dat met de bungalow- gediend wordt. Begin juni zal het gebouw feestelijk worden geopend. In juni begint ook de toezending van de kunstwerken, het cadeau van Ahold aan de medewerkers en gepensioneerden. U heeft inmiddels uw keuze bepaald aan de hand van het fraaie kunstboek en ik hoop dat het werk dat u zult ontvangen u blijvend zal herinneren aan ons eeuwfeest. Hier wilde ik het wat betreft het jubileum bij laten. Dan kom ik nu toe aan de resultaten van het afgelopen jaar. De scherpe daling van de dollarkoers heeft uiteraard zijn weerslag gehad op de gecombineerde omzetcijfers van Ahold, uitgedrukt in guldens. De omzet in Nederland is met 6,5% gestegen tot 7,3 miljard gulden. De omzet in de Verenigde Staten is met 5,6% gestegen tot bijna 1,7 miljard dollar. Echter de gecombineerde omzet over 1986 omgerekend in guldens was 11,4 miljard, hetgeen een daling betekent van 5,9% ten opzichte van 1985. Ik kan mij voorstellen dat deze daling een aantal van u op het eerste gezicht verontrust. Daar is echter geen enkele reden voor. De verwachtingen die we in het jaarverslag 1985 hebben uitgesproken zijn uitgekomen. Zowel in Nederland als in Amerika hebben we een hogere omzet en een hoger resultaat behaald. Zelfs na omrekening van de Amerikaanse cijfers tegen de aanmerkelijk lagere dollarkoers blijkt, zonder dat ik al exacte cijfers kan noemen, dat de gecombineerde winst toch hoger uitvalt dan in 1985. Daarmee wordt de stijgende lijn van de afgelopen jaren voortgezet, hetgeen een goed uitgangspunt vormt om verder op te bouwen. Het zou te ver voeren om alle ontwikkelingen bij de diverse onderdelen van Ahold in het afgelopen jaar hier de revue te laten passeren. Ik zal me bewust beperken tot de belangrijkste zaken, waarbij ik hoop dat ik geen mensen te kort doe. Tot die belangrijke zaken behoort in ieder geval de integratie van Miro en Albert Heijn. Wij verwachten door deze ingreep adequaat te kunnen inspelen op de ontwikkelingen van de grootschalige supermarkt. Voorlopig zullen Albert Heijn en Miro als winkelformule naast elkaar blijven bestaan, maar het ligt in de bedoeling om Miro te zijner tijd in te passen in het uiteindelijke AH-concept van de grootschalige supermarkt. Albert Heijn heeft zijn expansieve programma in 1986 krachtig voortgezet. Veel winkels zijn uitgebreid en vernieuwd en mede daardoor is de omzet flink gestegen. De AH-formule is in 1986 op tal van punten verfijnd. Een aantal filialen is uitgerust met bake-off en ongeveer 80 winkels hebben de beschikking gekregen over een Bedien U Zelf-afdeling, kortweg BUZ. Gezien het succes zullen we dit jaar zeker doorgaan met het verfijnen van de formule. Ook de franchiseformule blijkt een schot in de roos. Het aantal franchisenemers is vorig jaar gestegen tot 65 en dit jaar zullen we de werving voortzetten. Etos is met de Beauty Case-aanpak op de goede weg. De formule blijkt goed aan te slaan en biedt zeker mogelijkheden voor verdere groei. De Vers Vlees Groep opende in september een nieuwe Centrale Slagerij in Zoetermeer, waardoor de verouderde CS'en in Rijswijk en Maarssen konden worden gesloten. Veel tijd is er het afgelopen jaar besteed aan de opzet van een gezamenlijke strategie voor de Grootverbruikgroep Ahold. Onderdeel daarvan was o.a. de acquisitie van de Horeca Inkoop Centrale - de IIIC - die zal worden gehuisvest in het pand van Albert Heijn-Grootverbruik in Breukelen. Als gevolg daarvan zal een deel van AH Grootverbruik verhuizen naar het pand van Kok-Ede in Ede. In 1987 zal de ingezette groeistrategie worden voortgezet. Begin 90-er jaren hopen we met de Grootverbruikgroep Ahold een omzet van 1 miljard te halen. De AC Restaurants zijn nu praktisch allemaal gemoderniseerd. In Boxmeer wordt dit jaar een nieuw restaurant geopend, terwijl AC Restaurant Lage Weide in 1987 volledig zal worden verbouwd. De minder goedlopende restaurants in Zurich en Grevelingen zijn vorig jaar verkocht. Zowel in Nederland als in België heeft AC het beter gedaan dan in 1985. Voor dit jaar verwachten we een verdere verbetering van het resultaat. Ook de fabrieken Marvelo, Meester Wijhe en Albro Bakkerijen hebben een goed jaar achter de rug. Ostara en Toko hebben te kampen gehad met duidelijk minder kampeerders en dus een tegenvallend jaar. Ter Huurne heeft 1986 afgesloten met een forse verbetering. Ondanks de toegenomen concurrentie in de VS zijn zowel de omzet als het resultaat van BI- LO en Giant Food Stores gestegen ten opzichte van 1985. We hebben ons echter een enorme financiële inspanning moeten getroosten om het marktaandeel te verdedigen tegen de oprukkende concurrentie, die ons met een agressieve prijspolitiek en een nadruk op vers te lijf is gegaan. Men spreekt in dit verband zelfs al van 'store-wars'. Bij BI-LO zijn vorig jaar in een groot aantal filialen versneld bake- off-afdelingen geplaatst. Bovendien is BI-LO gestart met een grote groente en fruit- campagne die de omzet in deze produkten inmiddels heeft verdubbeld. Ook Giant Food Stores heeft uitstekend weerstand geboden. Wat betreft assortiment en prijsstelling is GFS in staat gebleken de concurrentie te trotseren. Onze ketens zitten in het goede gebied in Amerika. Het is alleen jammer dat anderen dat ook door beginnen te krijgen. We hebben er echter het volste vertrouwen in dat BI-LO en Giant Food Stores de concurrentie ook in de toekomst het hoofd zullen kunnen bieden. Daartoe staan behoorlijke uitbreidingsplannen op stapel. BI- LO krijgt er in de komende jaren een aanzienlijk aantal winkels bij, terwijl ook bij Giant omvangrijke uitbreidingsplannen klaarliggen. Om die plannen te verwezenlijken zijn er bij BI-LO enkele wisselingen in de leiding doorgevoerd en staat er nu een goed management-team klaar. Tot zover de Verenigde Staten. Behalve een jubileumjaar is 198"' ook een jaar waarin ondernemingsraadsverkiezingen zullen worden gehouden. Ik wil alle kiesgerechtigde medewerkers oproepen om hun stem op 1 april a.s. te gaan uitbrengen en ik hoop dat veel medewerkers zich daarnaast ook kandidaat zullen stellen, zodat de kwaliteit van de medezeggenschap kan worden gewaarborgd en waar mogelijk verbeterd. Dames en heren, in het verhaal van Godfried Bomans dat ik aan het begin van mijn toespraak aanhaalde, maakt de honderd jarige een vogelnestje aan de ringen om vervolgens met een dubbele salto op de vloer te springen. Dezelfde vitaliteit, hetzelfde elan en dezelfde dynamiek kenmerken ook ons 100-jarig bedrijf. Laten we er met z'n allen voor zorgen dat deze eigenschappen behouden blijven, zodat het niet bij het eerste eeuwfeest hoeft te blijven. Ik wens u allen een goed en gezond jubileumjaar.

Personeelsbladen | 1987 | | pagina 3