Werkmaatschappijen Honderdste vleesinpakmachine 'Automac' geïnstalleerd overgenomen AC Grevelingen AC Restaurants Rey de Oro-sherry opnieuw geïntrodu ceerde pagina 10 Flitsen Albert Heyn Alberto Marvelo CEES VAN DER LAAN ONTHULT NAAM BORD KOFFIE- Na jarenlang gebruik te hebben gemaakt ran kratten van de brouwer heeft All sinds kort de beschikking over eigen bier kratten voor het huismerk Brouwers Bier De krat is donker bruin met een rood met witte opdruk. Voor hét vervaardigen van een eigen bierkrat zijn twee redenen Enerzijds wordt het oude vertrouwde 'pijpje' vervangen door een nieuw model flesje, waardoor er toch al andere kratten nodig waren An derzijds verwacht AH dat Brou wers Bier zich in een eigen krat beter kan onderscheiden van andere biermerken. De kratten zijn vervaardigd door de firma Wavin uit Iiardenberg. De introductie van de nieuwe vetpakking van Brouwers Biet- vond plaats tijdens de bedrijfsleidersdag tóen op de balustrade van het Kurhaus een geveltje was opgebouwd van kratten. De AC Restaurants-vestiging aan de Grevelingendam is na een onderhandelingsperiode van enkele maanden ver kocht aan de Rotterdamse onderneming van de heer C.G. Hagendijk. Na een positief advies van de ondernemingsraad van AC Restaurants en de instem ming van de betrokken vak bonden, werden het Ministe rie van Economische Zaken en de Commissie voor Fusie aangelegenheden van de So ciaal Economische Raad van de voorgenomen overname op de hoogte gesteld. Het koopcontract werd op don derdag 27 november offi cieel door beide partijen on dertekend. Als reden van verkoop geeft AC Restau rants op dat deze Zeeuwse vestiging nogal geïsoleerd ligt en slechts een beperkte achterlandfunctie vervult. Het op korte termijn met succes invoeren van de nieu we formule van AC Restau rants werd derhalve niet haalbaar geacht. Overigens heeft de overname geen ge volgen voor het personeel. Alle medewerkers blijven in dienst van de heer Hagen- dijk. Automac-projectleider is de heer J.H. Vermeer van de AH-afdeling Organisatie en Efficiency. Hij schetst in het kort de historie van deze ma chine. Albert Heijn was des tijds op zoek naar een goede vleesinpakmachine en de Automac benaderde het meest onze wensen en ideeën. Echter, wij hebben toen in overleg met de twee fabrikanten onderzocht wat dit apparaat voor de AH-sla- gerijen nog miste. Dit is er aan toegevoegd en drie jaar geleden werd de eerste com binatie in Deventer ge plaatst. Omdat wij eerst alle kinderziekten eruit wilden halen is er vrij langdurig op beperkte schaal met de Au tomac geëxperimenteerd. Wij hadden wel op grotere schaal machines kunnen afle veren, maar dan had het sys teem waarschijnlijk meer last dan gemak opgeleverd." Gewaardeerd hulpmiddel De Automac is zonder alle schoonheidsfoutjes uit de begintijd inmiddels een ge waardeerd hulpmiddel in menige AH-slagerij gewor den. De machine produceert een uitgebreide bon voor op de verpakking met vermel ding van de prijs, het ge wicht, de codering, de da tum en zelfs de ingrediënten en/of de bereidingswijze. De Automac mag als zeer ge bruikersvriendelijk worden omschreven. De werkhoogte is namelijk verstelbaar en de labelmachine is op een draai- arm bevestigd, waarvan de hoogte eveneens verstelbaar is en desgewenst dichterbij of verder weg kan worden gezet. Begeleiding De machine, die ca. 500 een heden per uur aflevert, is voorzien van een roestvrij stalen onderbouw. De bege leiding tijdens de installatie en instructie van de Auto mac krijgt bijzonder veel aandacht. Dat is ook wel no dig, want het blijft toch een ingrijpende verandering in het produktieproces van een slagerij. Daarom kijkt in het begin een instructeur over de schouder mee teneinde alle denkbare problemen het hoofd te kunnen bieden. Ook AH-medewerkers die al met de Automac hebben ge werkt, helpen de nieuwe ge bruikers tijdens het leerpro ces. Bijzonder praktisch is de in terface-voorziening van de Automac. Bij een storing kan hiermee het probleem wor den gelokaliseerd. Interface kent drie standen. In stand één overziet hij het comple te programma. Stand twee onderzoekt het wegen en etiketteren, terwijl de derde stand het verpakken bekijkt. Op dinsdag 2 december jl. werd de 100ste semi-auto- matische verpakkings- eenheid, kortweg Auto mac genaamd, in de slage rij van het AH-filiaal 1248 te Bilthoven geïnstal leerd. Het bijzondere aan de Automac is, dat dit ap paraat een combinatie is van twee machines van verschillende leveran ciers in nauwe samenwer king met de afdeling Or ganisatie Efficiency van Albert Heijn. Het resultaat van dit gezamenlijke denk- en doewerk is dat er nu een zeer compleet apparaat staat, waarmee de AH-slager sneller dan ooit uit de voeten kan. De ingebruikstelling van de 100ste Automac in AH-filiaal 1248. V.l.n.r. de heren Biesta jr. (firma Biesta), Horst (chef- slager), Zuidersman (firma De Jong) en Vermeer (pro jectleider AH). Cees van der Laan, de oud chef van de koffiefabriek, ver richtte 28 november jl. de of ficiële onthulling van bet bord met z'n eigen naam op de nieuwe koffielijn van Marvelo. De 'Cees van der Laan-lijn' is reeds nu een ge vleugeld begrip geworden in de fabriek. Van der Laan runde de koffie-afdeling ruim dertig jaar. Vorig jaar is hij in de VUT gegaan. De nieuwe machine is spe ciaal gebouwd voor de pro- duktie van pakken koffie van 500 gram, waarvan inmid dels verschillende soorten in de Albert tleijn-winkels zijn geïntroduceerd. StïnRR1 SMERIG Alberto heeft de kwaliteit wan de Rey de Oro-sherry onlangs sterk verbeterd. Een andere wezenlijke aanpas sing was de modernisering van de verpakking en er werd een nieuw type, de Rey de Oro Fino, aan het assorti ment toegevoegd. Cream- sherry is uit het assortiment verwijderd. De heer L.L. van der Velde, manager Wijnen van Alberto geeft twee rede nen aan om de sherry op nieuw te introduceren. „Uit onderzoek bleek dat de kwa liteit van onze sherry niet voldoende kon wedijveren met die van de grote mer ken. Daarbij waren de etiket ten verouderd. Het oude eti ket leek te veel op dat van de 'eigen merken' van de super markten, terwijl wij onze sherry juist als een goed en goedkoop alternatief voor het A-merk neer willen zet ten," Daar is men bij Alberto in ge slaagd, want met de smaak van de Rey de Oro-sherry zit het nu goed. Dit blijkt al thans uit de waardering door een proefpanel. De consu ment vergelijkt het eigen Al- berto-merk qua smaak met diverse bekende A-merken. Ook de nieuwe - speciaal ontworpen - verpakking lijkt de klant aan te spreken, het geen naar voren komt uit de goede verkopen in de eerste weken na de herintroductie. Nieuw in het Rey de Oro-as- sortiment is de Fino-shcrry. Dit type is toegevoegd om dat de consument meer en meer drogere sherry drinkt. Met name de belangstelling voor Fino's is stijgende. Van wege deze marktontwikke ling is de Cream-sherry uit het assortiment genomen.

Personeelsbladen | 1987 | | pagina 10