Bedenk een naam voor de bungalow Vitaliteit, elan en dynamiek kenmerkend voor Ahold Positief advies Mir o - inte g r ati e Denkers en doeners gelijkwaardig Kerstmis 1986: druk maar feestelijk De Onder- nemïngsraad. Ook maar mensen! Zo maar... Filiaal Oost- zaan Jubileumgeschenk in trek Oplage: 58000 Personeelsblad Ahold nv 44e jaargang no. 1 - januari 1987 A. Heijn in nieuwjaarstoespraak Flitsen Landelijk januari 1987 69 Flitsen De OR'en van Albert Heijn en Miro alsmede de COR, hebben op 17 december jl. een positief advies uit gebracht aan de Raad van Bestuur over de voorge nomen integratie van Mi ro in Albert Heijn. Het advies werd uitge bracht in een speciale overlegvergadering waar, behalve de COR en de Raad van Bestuur, ook de betrokken OR'en en de directies van Miro en Al- bert Heijn aan deelna men. Een platform, bestaande uit leden van de genoem de OR'en en de COR, heeft zich de afgelopen maanden intensief bezig gehouden met de voorbe reiding van het advies. Daartoe behoorden ook enkele bijeenkomsten met de Raad van Bestuur, waarbij o.a. overeenstem ming werd bereikt over de werkgelegenheid van de betrokken medewer kers. In een volgend nummer van Flitsen hopen wij na der op de integratie in te De vakantiebungalow voor gehandicapten, het geschenk van het Ahold- personeel aan het Prinses Beatrix Fonds, moet een naam hebben. Een mooie, passende naam voor op de gevel van de bungalow. Met vaste hand en in sierlijke letters op een bord geschilderd of in een gedenksteen ge beiteld. De Werkgroep 100 Jaar heeft besloten om aan de naamgeving een prijsvraag te verbin den. De lezers van Flitsen worden dan ook opgeroe pen om een naam voor het huis in Doorn te be denken. Een naam die de betrokkenheid van het Ahold-personeel tot ui ting brengt bijvoorbeeld. Maar dat is niet per se noodzakelijk. Alle sug gesties zijn van harte wel kom. Een deskundige ju ry zal uit de inzendingen de mooiste naam kiezen. De inzender van de win nende naam mag voor 200,- AH-huismerken kopen in een willekeuri ge AH-winkel. Voor de in zenders van de namen die net niet gewonnen heb ben, zijn er troostprijzen. Een beautycase van Etos, een kistje wijn van Alber to, een etentje bij een AC Restaurant en een etentje bij Indisch restaurant Jaya in Zaandam. De jury be staat uit mevrouw J.E. de Bruijn van het Prinses Beatrix Fonds, de heer K.J.L. Alberdingk Thijm van Ahead Advertising, mevrouw T. Plooijer van Public Relations en me vrouw M. Raap en de he ren R. Slijpen en M. Tille- mans van de Werkgroep 100 jaar. Stuur uw suggestie voor 31 januari a.s. naar de Werkgroep 100 jaar, HK 100. Naam inzender Adres........ Naam voor de vakantiebungalow- Hoewel de bungalow pas in juni zal worden opge leverd, is het jubileumge schenk van het Ahold- personeel reeds nu een gewild vakantie-onderko men voor families met een of meer gehandicap te gezinsleden Mevrouw J.F. de Bruijn, sociaal-me disch directeur van het Prinses Beatrix Fonds, berichtte ons vorige maand dat het huis in middels van half juni tot november is volgeboekt. Meer dan 100 families die zich hadden aange meld voor een vakantie in de Doornse bungalow moesten worden teleur gesteld. Eens te meer een bewijs van de enorme be hoefte aan dergelijke vakantiebungalows voor gehandicapten. De maquette van de bunga low staat momenteel in de bal van bet hoofdkantoor in Zaandam. Pag. 5 Pag. 9 Pag 6 7 Pag. 12 Tijdens zijn nieuw jaarstoespraak in het hoofdkantoor te Zaan dam vergeleek de heer A. Heijn 5 januari jl. ons jubilerend bedrijf met de bekende vitale honderdjarige uit het verhaal van Godfried Bomans die, met veel elan en dynamiek, na een dubbele salto uit de ringen springt waar in hij zojuist nog een vogelnestje had ge maakt. Voorafgaand aan die vergelij king ging hij eerst in op en kele belangrijke feiten uit het bestaan van het nu hon- derjarige bedrijf. Daarbij wees hij niet alleen op de rode draad in de ge schiedenis, de groei van het aantal filialen nadat zijn grootvader in 1887 de eerste winkel te Oostzaan opende, hij bracht ook het belang naar voren van de eigen pro- duktiebedrijven. Vanzelf sprekend werd ook de be langrijke stap naar het bui tenland in 1976 in herinne ring gebracht. Na nog eens gewezen te heb ben op de vele feestelijke ac tiviteiten die voor de Ahold- 'ers dit jubileumjaar op het programma staan, kon ver volgens een groei van de omzet in Nederland en de Verenigde Staten worden ge meld. De volledige tekst van de nieuwjaarstoespraak van de heer A. Heijn vindt u afge drukt op pagina 3 van deze Flitsen. Op de pagina's 4 en 5 staat een tweetal interviews met respectievelijk de heren F. I. Ahlqvist en R. Zwartendijk. De heer Milqvist is binnen de Raad van Bestuur o.m. verantwoordelijk voor de Nederlandse detailhandels activiteiten. Hij voorziet een druk jaar waarin natuurlijk wel tijd vrij gemaakt wordt om het jubileum te vieren. De heer Zwartendijk, het lid van de Raad van Bestuur dat zich vooral bezighoudt met de Horeca-, Institutionele en Recreatie-Activiteiten (HI- RA) en met de Levensmidde lenindustrie Ahold (L1A), verwacht zeker voor de Grootverbruikgroep Ahold een aanzienlijke omzetgroei.

Personeelsbladen | 1987 | | pagina 1