*ïa s-r-iC V y-LsC CS Eindhoven breidt uit Positief advies OR inzake overname drie F amila-vestigingen Intern jaarverslag voor iedereen Reorganisatie groente distributie AH voltooid DAGTOCHTEN GEPENSIONEERDEN 1982 25ste maal iiiiiüiMiiiiiiin personeelsblad ahold n.v. In 1983 ongeveer 80 ton vlees per week Extern jaarverslag op aanvraag flitsen I DO SAH002000441 Flilson Landelijk december 1981 38ste jaargang no. 10 - december 1981 De Ondernemingsraden van Miro bv, Albert Heijn bv en Schuitema nv hebben een positief advies uitgebracht over de voorgestelde overname van drie Famila vestigingen te Beverwijk, Weert en Til burg. De Famila-vestigingen te Weert en Tilburg /uilen door Miro als Miro hyper- markt worden geëxploiteerd. De vesti ging in Beverwijk zal, zoals voorgeno men, in tweeën worden gedeeld. De ene helft zal worden geëxploiteerd als Albert Heijn supermart en de andere helft als vestiging van Kwantum Hallen. De werkgelegenheid van het voltallige per soneel in de Famila-vestigingen te Til burg en Weert blijft bestaan, alleen in Beverwijk zullen vermoedel(jk niet alle arbeidsplaatsen kunnen worden gega randeerd. De redactie van Flitsen wenst alle medewerk(st)ers van Ahold en hun familieleden prettige kerstdagen en een gelukkig 1982 toe. De Raad van Bestuur stelt ook volgend jaar onze gepensioneerden en hun echt genoten of introducées in de gelegenheid deel te nemen aan één der dagtochten. Ook de VUT-ers zullen hieraan kunnen deelnemen. De vertrekplaatsen en de data der dag tochten treft u hieronder aan: 11 mei vanuit Amsterdam-Rai en Slo- terdijk, Roosendaal en Zaan dam. 13 mei vanuit Delft, Den Haag en 's-Hertogenbosch. 25 mei vanuit Amersfoort, Utrecht, Arnhem en Zwolle. 27 mei vanuit Zaandam. 8 juni vanuit Amsterdam-Rai Zaandam. 10 juni vanuit Amsterdam-Rai, Dordrecht en Zaandam. Verbouwing en nieuwbouw van een Centrale Slagerij terwijl de produktie gewoon doorgang moet vinden lijkt zo op het eerste gezicht een schier onmogelijke taak. Toch wijst de grote gele bouwkeet bij de ingang van de Centrale Slagerij aan de Ek- kerstraat in Eindhoven dat zo'n probleem niet onoverkomelijk hoeft te zijn. Alhoewel de werkzaamheden pas recent van start zijn gegaan, heeft bedrijfsleider Jan Lavrijssen een optimistische kijk op de komende maanden. "Ik ben niet bang om deze klus samen met mijn men sen aan te gaan." "Mijn mensen", dat zijn de ongeveer 75 personeelsleden van de Eindhovense vestiging die uiterlijk voorjaar 1983, en als het even kan al in december volgend jaar, een innerlijke en uiterlijke gedaanteverwisseling zal heb ben ondergaan. Concreet betekent dat: de structuur van het oude stenen gebouw overeind laten, deze aan de binnenzijde anders inkleden en met een nieuwe om bouw de ruimte dubbel zo groot maken. Daarmee vervallen ook de twee houten gebouwen waarin onder andere de admi nistratieve dienst was gehuisvest. Deze uitbreiding gaat in totaal 5,3 miljoen kosten. Gelijktijdige afbraak en opbouw bren gen natuurlijk de nodige problemen mee. De heer Lavrijssen weet er alles In het jaar 1957 werden voor de eerste maal gepensioneerden van een deel van ons bedrijf uitgeno digd voor het deelnemen aan een dagtocht. Sindsdien zijn deze tochten als een jaarlijks terugke rend gebeuren gehouden. Het aantal deelnemers groeide in deze jaren van 75 tot 1300. In 1982 zal dus dit evenement voor de 25ste maal plaatsvinden. Wij wensen nu reeds bij dit jubi leum alle deelnemers een genoeg lijke en hopelijk zonnige dag toe. Evenals voorgaande jaren zal het interne jaarverslag van Ahold over 1981, dat speciaal bestemd is voor de medewerkers, aan iedereen worden toegezonden. Het externe jaarverslag ïs alleen te verkrijgen door middel van hét invullen van onderstaande bon. die vóór 31 januari 1982 (sluitingsdatum) dient te worden ingezonden aan: Ahold nv. afd. Public Relations, kamer 1701, Ankersmid- plein 2, 1506 CK Zaandam Ondergetekende Werkmaatschappij 11|11 Afdeling/filiaal Adres hiervan verzoekt voor hem/haar te reserveren het officiële verslag over het jaar 1981 Handtekening van. Maar hij heeft alle vertrouwen in zijn medewerkers en het vooruitzicht dat straks een massa huisvestingsellende voorgoed tot het verleden zal behoren, geeft hem moed voor de toekomst. "Eigenlijk was al twee jaar geleden het punt bereikt waarop we tot actie hadden moeten overgaan. Het vroor die winter 8 graden Celcius en de mensen konden door de kou geen mes vasthouden. Je moet bedenken dat we in het oude ge bouw geen verwarming hebben. Dan verschilt in de winter de temperatuur met buiten niet zoveel. Daarnaast heb ben we in de zomer de grootste moeite voor enige afkoeling te zorgen. Geen ideale situatie om mensen gemotiveerd aan het werk te houden. Dat het toch is gelukt ligt aan de geweldige teamgeest die hier heerst. Dat is al vaker in moeilij ke situaties gebleken. Ook het komende jaar zal er veel van het aanpassingsver mogen van de mensen worden gevraagd. Het werk moet gewoon doorgaan terwijl door de bouwactiviteiten de hele omge ving overhoop zal liggen...", aldus Jan Lavrijssen. (Vervolg op pag. 2) De produktie in CS Eindhoven gaat tijdens de verbouwing gewoon door. In de maand maart zullen de uitnodigin gen hiertoe worden verzonden. Mocht u per 1 april nog geen bericht hebben ont vangen, wilt u ons dit dan even laten weten? Telefoon: 075-592857. Zodra wij uw antwoordformulier, dat wij u gelijktijdig met de uitnodiging doen toekomen, hebben ontvangen, staat u definitief als deelnemer geboekt; u ont vangt dan geen tweede bericht meer. Wij stellen het zeer op prijs, ook wan neer u niet kunt of wilt deelnemen, toch het antwoordformulier met opgaaf van reden voor het niet deelnemen, van u terug te ontvangen. Wij weten dan dat onze uitnodiging of uw aanmelding niet is zoekgeraakt. Mocht u op de voor u vastgestelde datum verhinderd zijn, dan kunnen wij na over leg één van de andere data overeenko men. Op 30 november jl. heeft de eerste leve ring plaatsgevonden van aardappelen, groente en fruit (AGF) vanuit de twee nieuwe groentecentrales van Albert Heijn in Beverwijk en Kampen (IJssel- muiden). Hiermee is anderhalf jaar na de start van de eerste groentecentrale in Utrecht (19 mei 1980) de reorganisatie van de groentedistributie van Albert Heyn voltooid en is het aantal centrales op vijf gekomen. Door de reorganisatie heeft Albert Heijn landelijk gezien een meer gelijk aanbod van AGF bereikt. Oorspronkelijk werd de AGF-distributie nl. verzorgd vanuit twee distributiecentra, aangevuld door een aantal leveranciers die rechtstreeks aan de filialen leverden. Door de reorga nisatie van de groentedistributie is tevens de servicegraad aan de AH- filialen verhoogd terwijl distributie- en transportkosten omlaag gaan. De nieuwe groentecentrales zijn ge vestigd in Utrecht, Barendrecht, Til burg. Beverwijk en Kampen (IJsselmui- den). De bruto-oppervlakte van de vijf centra les bedraagt gezamenlijk ongeveer 15.000 m} waarvan 2.000 m* uit koel ruimte bestaat. Bij de centrales zijn 175 werknemers in dienst.

Personeelsbladen | 1981 | | pagina 1