Laatste nieuws Franse onderscheiding voor Pier A. Haagsma (AH) GROENTEN EN FRUIT NAAR BEVERWIJK Wereld dierendag 1981 Ahold onderhandelt met Verkade Tweelingzusjes vieren koperen jubileum bij Albert Heijn personeelsblad ahold n.v. Verlichting voor DDC Zaandam Estafette als sluitstuk van 14 jaar DDC Overneming chocoladeproduktie Marvelo Verder in Flitsen Flitsen (KI 38ste jaargang no. 8 - oktober 1981 Zoals u al eerder in Flitsen kon lezen, kent Albert Heijn sinds kort een aantal groentecentrales die over het hele land verspreid liggen. Voor het Distributiecentrum in Zaandam betekent dat een hele verlichtinglevering van groenten en fruit komt nu rechtstreeks uit de groentecentrales bij de filialen. Zaterdag 15 augustus jl. werden vanuit het Dag Distributiecentrum in Zaandam de laatste colli groenten en fruit naar de AH-filialen verzonden. Vanaf maandag 17 augustus nam de nieuwe groentecen trale in Beverwijk deze taak over. Komt in de sport het stokje te pas bij estafette wedstrijden; hier werd gebruik gemaakt van een collo bloemkolen. De "meest" ervaren medewerker in het DDC, de heer P.A. Laan met 13 dienstjaren, over handigde dit collo aan de "minst" erva rene van Beverwijk, de heer H. Stienstra. Wisseling van groenteleveringen: De heer Laan (links) reikt de "estafette bloemkool over aan de heer Stienstra. Na afloop van de officiële wisseling spra ken wij nog even met de heer Laan, een 45-jarige Westfries uit Bovenkarspel. "In de 14 jaren dat het DDC bestaan heeft, is toch maar even 55 miljoen colli verwerkt. Wij zijn dan ook 4 keer ver huisd op het DC-terrein aan de Vrede- weg. Ja, er is wel wat veranderd hoor, in het begin werkten wij met handgeschre ven lijsten. De bestellingen zelf waren ook los en werden met de hand in de wa gens gestapeld. We hadden toen ook nog een eigen verpakkingsafdeling en de ba nanen kwamen uit de rijperij op dit ter rein! En dan het assortiment. De huis vrouw is heel anders gaan koken, vroe ger hadden we een enkele paprika; nu gaan er kisten tegelijk de deur uit. Het zelfde geldt bijvoorbeeld voor nectari nes; die bestónden toen nog niet. Ik hoop dat ze het in Beverwijk ook goed gaan doen en dat ze zelfs een veelvoud van 55 miljoen colli te verwérken krijgen." Ahold heeft overeenstemming bereikt over de overneming van Giant Food Stores Inc., een in Pennsylvania (U.S.A.) gevestigde supermarkt onder neming. Giant Food Stores heeft 29 supermarkten met een jaar omzet van 266.000.000. In het volgend nummer van Flitsen komen wij op dit onderwerp terug. Op voordracht van de Franse Ambassade te Den Haag heeft de Franse rege ring de heer Pier A. Haagsma onderscheiden met de Croix de Chevaliers de l'Ordre de Mérite Agricole. De onderscheiding werd onder meer verleend we gens zyn inzet voor de promotie van Franse landbouwprodukten in Neder land. Het ridderkruis werd op 16 september door de landbouwattaché van de Franse Ambassade, de heer B. Ie Roy, tijdens de beurs "AGF-Totaal", die in Hilversum werd gehouden, uitgereikt aan de heer Haagsma. De heer Haagsma, die verantwoorde lijk is voor de verwerving van groen ten en fruit in binnen- en buitenland voor Albert Heijn, zei in zijn dank woord dat hij blij was enige collega's van AH aan te treffen op de uitrei king. "Ik wil deze onderscheiding na mens hen in ontvangst nemen, want zij hebben het mij mogelijk gemaakt de verkoop van Franse AGF- produkten te stimuleren." Tijdens zijn dankwoord ging de heer Haagsma ook in op de ontwikkelin gen rond de groentecentrales. "Albert Heijn is de grootste groente boer van Nederland en 1981 is voor ons bedrijf een belangrijk jaar. We letten niet alleen op de kleintjes, maar we zijn dit jaar ook 25 jaar be zig met de verkoop van groenten en daar heb ik nu \2lA jaar aan mogen meewerken. Dit jaar is tevens het jaar van de decentralisatie van AGF bij Albert Heijn, want eind 1981 hopen we onze vijf groente-centrales in vol bedrijf te hebben. De heer B. Ie Roy (l.) feliciteert Pier A. Haagsma met de Franse onder scheiding die hij mocht ontvangen. Zondag 4 oktober vond de jaar lijkse Werelddierendag plaats en overal in Nederland zijn de huis dieren eens extra vertroeteld. In het vorige nummer van Flitsen werd een oproep gedaan om te melden wat er bij de filialen aan Werelddierendag zou worden ge daan. Hierop kreeg de redactie o.a. twee reacties van AH-filialen in het zuiden van ons land, waar alles in het werk werd gesteld om dieren en "baasjes een onverge telijke dag te bezorgen. Een kin derboerderij, spreekuren van die renartsen, stands van Greenpeace en Lekker Dier en Punkmeisjes die hapklare hondebrokken aten. Dat allemaal werd gesignaleerd door twee journalisten van Flitsen die op zaterdag 3 oktober een kijkje gingen nemen bij AH- filialen in Breda en Tegelen. Meer over Werelddierendag en het vele werk dat werd verzet door AH- medewerkers op pagina 10. Ahold nv heeft het voornemen de choco ladeproduktie van haar werkmaatschap pij Marvelo bv te Zaandam over te dra gen aan de Koninklijke Verkade Fabrie ken bv te Zaandam. Zowel in Nederland als in Europa is er sprake van overcapaciteit in de chocolade-industrie. Ahold is van me ning dat de continuïteit van de overige produktgroepen van Marvelo en de werkgelegenheid van de werknemers in de chocoladefabriek beter gewaarborgd zijn, wanneer de chocoladeproduktie wordt ondergebracht in een bedrijf dat een dominerende plaats in deze markt inneemt. Verkade realiseert door de overname een produktieuitbreiding en een vergroting van haar chocolade-afzet aan Ahold. De produktie-uitbreiding sluit goed aan op het in gang zijnde pro gramma van investeringen van Verkade. Bij de chocoladeproduktie van Marvelo zijn 96 personen direkt of indirekt be trokken Aan 63 van hen zal een dienst verband bij Verkade worden aangebo den. De overigen krijgen een andere functie bij Ahold aangeboden, of een so ciale regeling. De vakorganisaties zijn van de voorgenomen overdracht op de hoogte gesteld, en de ondernemingsra den van beide bedrijven is om advies ge vraagd. Uitslag fotowedstrijd pag. 3 CadaDia benoemt voedseldeskundige pag. 4 COR-Relatie pag. 6/7 Ben Godslove uit Brits Guyana pag. 11 "Cor, we staan in Het Vrije Volk! roept Gré van Oudenaarden- Witsenburg tot haar tweelingzus. Die kijkt terug met de blik van "dat-geintje-kennen-we". De vrouw des huizes knikt echter serieus, houdt de telefoonhoorn aan het rechter oor, en zegt"Ja, echt waar. Ze zal hem opsturen.Mevrouw heeft dochterlief aan de lijn, midden in het gesprek dat Flitsen heeft met de twee gezusters die op 23 oktober hun koperen jubileum bij Albert Heijn vieren. Ze werken allebei op de afdeling Fijne Vleeswaren van fili aal 1039 aan de Dr. W. Beckmansingel 10 in Vlaardingen. Ze zijn daar welis waar maar anderhalve dag per week te vinden, maar tante Toos en tante Miep, zoals de jongere collegaatjes hen noe men, behoren als het ware tot de inven taris. (Vervolg op pagina 2)

Personeelsbladen | 1981 | | pagina 1